Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Vard Group AS

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 6 189 651 000 6 528 688 000 7 931 907 000 7 469 535 000 6 104 880 000 4 812 704 000
Annen driftsinntekt 4 590 000 11 816 000 6 523 000 16 108 000 70 423 000 45 554 000
Sum driftsinntekter 6 194 241 000 6 540 504 000 7 938 430 000 7 485 643 000 6 175 303 000 4 858 258 000
Varekostnad 5 801 933 000 6 642 254 000 8 316 962 000 8 438 686 000 5 479 765 000 3 996 386 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 668 553 000 612 636 000 767 820 000 636 842 000 551 876 000 602 435 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 60 253 000 33 721 000 84 608 000 85 556 000 53 894 000 55 962 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 321 924 000 253 450 000 337 469 000 213 130 000 189 208 000 216 341 000
Sum driftskostnader 6 852 663 000 7 542 061 000 9 506 859 000 9 374 214 000 6 274 743 000 4 871 124 000
Driftsresultat -658 422 000 -1 001 557 000 -1 568 429 000 -1 888 571 000 -99 440 000 -12 866 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 374 085 000 350 886 000 333 557 000 751 044 000 449 464 000 645 765 000
Sum finansinntekter 374 085 000 350 886 000 333 557 000 751 044 000 449 464 000 645 765 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 481 737 000 1 191 977 000 744 966 000 1 000 840 000 921 051 000 1 734 125 000
Netto finans -107 652 000 -841 091 000 -411 409 000 -249 796 000 -471 587 000 -1 088 360 000
Ordinært resultat før skattekostnad -766 074 000 -1 842 648 000 -1 979 838 000 -2 138 367 000 -571 027 000 -1 101 226 000
Skattekostnad på ordinært resultat 555 000 16 518 000 252 451 000 -256 511 000 -41 772 000 78 853 000
Ordinært resultat -766 629 000 -1 859 166 000 -2 232 289 000 -1 881 856 000 -529 255 000 -1 180 079 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -766 629 000 -1 859 166 000 -2 232 289 000 -1 881 856 000 -529 255 000 -1 180 079 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0 0 -1 881 856 000 -529 255 000 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 66 726 000 28 917 000 19 921 000
Konsesjoner, patenter, lisenser 85 984 000 91 770 000 62 946 000 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 11 000 000 272 654 000 10 212 000 0
Goodwill 0 0 0 0 47 428 000 65 828 000
Sum immaterielle anleggsmidler 85 984 000 91 770 000 73 946 000 339 380 000 86 557 000 85 749 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 257 293 000 275 001 000 296 488 000 285 698 000 289 555 000 311 907 000
Maskiner og anlegg 97 214 000 99 103 000 76 566 000 71 415 000 55 615 000 36 853 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 207 892 000 126 697 000 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 354 507 000 581 996 000 499 751 000 357 113 000 345 170 000 348 760 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 490 106 000 420 726 000 473 541 000 489 238 000 488 582 000 499 782 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 630 074 000 622 075 000 808 769 000 176 012 000 176 494 000 642 011 000
Investeringer i tilknyttet selskap 617 332 000 425 585 000 167 839 000 180 388 000 124 021 000 142 342 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 453 000 1 451 000 6 451 000 7 221 000 11 661 000 18 300 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 453 433 000 609 116 000 583 024 000 651 440 000 581 108 000 471 485 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 191 398 000 2 078 953 000 2 039 624 000 1 504 299 000 1 381 866 000 1 773 920 000
Sum anleggsmidler 2 631 889 000 2 752 719 000 2 613 321 000 2 200 792 000 1 813 593 000 2 208 429 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 1 992 066 000 3 725 722 000 2 940 367 000 5 498 749 000 4 690 585 000 4 085 857 000
Sum varelager 1 992 066 000 3 725 722 000 2 940 367 000 5 498 749 000 4 690 585 000 4 085 857 000
Kundefordringer 0 0 0 56 120 000 125 336 000 46 031 000
Andre fordringer 514 359 000 578 075 000 493 866 000 769 723 000 673 661 000 611 745 000
Konsernfordringer 2 757 057 000 3 000 514 000 1 797 621 000 1 823 151 000 1 322 071 000 1 134 253 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 3 271 416 000 3 578 589 000 2 291 487 000 2 648 994 000 2 121 068 000 1 792 029 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 329 381 000 691 351 000 213 830 000 372 455 000 475 677 000 252 066 000
Sum omløpsmidler 5 592 863 000 7 995 662 000 5 445 684 000 8 520 198 000 7 287 330 000 6 129 952 000
Sum eiendeler 8 224 752 000 10 748 381 000 8 059 005 000 10 720 990 000 9 100 923 000 8 338 381 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 26 796 000 26 796 000 26 796 000 16 296 000 16 296 000 10 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 2 308 940 000 2 308 940 000 2 308 940 000 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 8 719 752 000 8 719 752 000 3 291 361 000 959 279 000 959 279 000 952 983 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 -24 258 000 5 857 000 -36 787 000
Annen egenkapital -8 182 660 000 -7 416 031 000 -5 556 864 000 -1 897 771 000 -15 915 000 -15 172 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -8 182 660 000 -7 416 031 000 -5 556 864 000 -1 922 029 000 -10 058 000 -51 959 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 537 092 000 1 303 721 000 -2 265 503 000 -962 750 000 949 221 000 901 024 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 41 442 000
Andre avsetninger til forpliktelser 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 73 621 000 75 000 000
Sum avsetninger til forpliktelser 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 73 621 000 116 442 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 1 099 352 000 3 638 882 000 3 809 566 000 5 287 709 000 3 190 735 000 2 788 982 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 20 253 000 448 618 000 501 849 000
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 43 376 000 81 782 000 197 363 000 546 319 000 611 661 000
Sum langsiktig gjeld 50 000 000 93 376 000 131 782 000 247 363 000 619 940 000 728 103 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 099 352 000 3 682 258 000 3 891 348 000 5 464 819 000 3 288 436 000 2 898 794 000
Leverandørgjeld 1 682 686 000 1 144 133 000 1 485 470 000 710 437 000 603 671 000 615 062 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 13 866 000 30 610 000
Skyldige offentlige utgifter 47 912 000 44 141 000 49 371 000 49 778 000 38 613 000 36 234 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 2 730 865 000 2 880 476 000 2 936 321 000 1 918 805 000 1 966 234 000 1 303 002 000
Annen kortsiktig gjeld 2 076 845 000 1 643 652 000 1 911 999 000 3 469 648 000 1 718 643 000 1 935 364 000
Sum kortsiktig gjeld 7 637 660 000 9 351 284 000 10 192 727 000 11 436 377 000 7 531 762 000 6 709 254 000
Sum gjeld 7 687 660 000 9 444 660 000 10 324 509 000 11 683 740 000 8 151 702 000 7 437 357 000
Sum egenkapital og gjeld 8 224 752 000 10 748 381 000 8 059 006 000 10 720 990 000 9 100 923 000 8 338 381 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % -3,0% -6,9% -13,2% -11,5% 4,0%
Resultat av driften i % -10,6% -15,3% -19,8% -25,2% -1,6% -0,3%
Kapitalens omløpshastighet 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7
Bruttofortjeneste i % 6,3% -1,7% -4,9% -13,0% 10,2% 17,0%
Overskuddsgrad i % -4,6% -9,9% -15,6% -15,2% 5,7% 13,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -83,2% 383,2% 122,7% 31611,6% -61,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -83,3% 386,6% 138,3% 27819,6% -57,2%
Omsetning per ansatt 5 860 384
Omsetning per lønnskrone 9,3 10,7 10,3 11,8 11,2 8,1
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 0,7 0,9 0,5 0,7 1,0 0,9
Likviditetsgrad 2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3
Likviditetsgrad 3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Varelagerets omløpshastighet 2,9 1,8 2,8 1,5 1,2 1,0
Lagertid i antall dager 177,4 180,6 182,6 217,3 288,3
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 6,5% 12,1% -28,1% -9,0% 10,4% 10,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 8,7% 19,9% -28,5% -12,9% 15,4% 18,5%
Rentedekningsgrad i % 153,8% 101,2% 78,4% 47,2% 13,2% 10,2%
Finansieringsgrad i % 4,5% 2,0% -1,2% -3,1% 1,2% 1,4%
Langsiktig lagerfinansiering i % -102,6% -36,4% -161,4% -53,0% -5,2% -14,2%
Gjeldsgrad 14,3 7,2 -4,6 -12,1 8,6 8,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 92,9% 87,0% 126,5% 106,7% 82,8% 80,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,6% 0,9% 1,6% 2,3% 6,8% 8,7%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 8 769 000 6 021 000 5 508 000 4 187 000 4 014 000 4 068 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .