Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 29.12.2020 (avviklet uten konkurs)

Vålerenga Ishockey Holding AS

Regnskap

Resultatregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 7 942 000 11 464 000 14 975 000 13 312 000 18 447 000
Annen driftsinntekt 2 000 2 697 000 505 000 869 000 66 000 291 000
Sum driftsinntekter 2 000 10 638 000 11 969 000 15 843 000 13 377 000 18 738 000
Varekostnad 0 1 486 000 2 135 000 3 204 000 3 868 000 5 577 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 7 436 000 8 141 000 7 728 000 11 181 000 9 654 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 6 000 22 000 47 000 42 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 236 000 4 167 000 5 465 000 5 930 000 4 157 000 3 451 000
Sum driftskostnader 236 000 13 089 000 15 747 000 16 884 000 19 253 000 18 724 000
Driftsresultat -234 000 -2 451 000 -3 778 000 -1 041 000 -5 876 000 14 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 79 000
Sum annen renteinntekt 0 0 13 000 2 000 193 000 0
Sum annen finansinntekt 0 71 000 70 000 68 000 72 000 63 000
Sum finansinntekter 0 71 000 83 000 70 000 265 000 142 000
Sum annen rentekostnad 0 48 000 1 000 29 000 686 000 128 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 2 190 000 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 51 000 1 000 33 000 2 876 000 137 000
Netto finans 0 20 000 82 000 37 000 -2 611 000 5 000
Ordinært resultat før skattekostnad -234 000 -2 431 000 -3 697 000 -1 004 000 -8 488 000 20 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat -234 000 -2 431 000 -3 697 000 -1 004 000 -8 488 000 20 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -234 000 -2 431 000 -3 697 000 -1 004 000 -8 488 000 20 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -234 000 -2 431 000 -3 697 000 -1 004 000 -8 488 000 20 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 6 000 29 000 60 000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 6 000 29 000 60 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 2 290 000
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 45 000 45 000 74 000 74 000 74 000 104 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 60 000 8 000 1 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 45 000 45 000 74 000 134 000 81 000 2 395 000
Sum anleggsmidler 45 000 45 000 74 000 140 000 110 000 2 455 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 161 000 166 000 192 000 298 000
Sum varelager 0 0 161 000 166 000 192 000 298 000
Kundefordringer 151 000 376 000 1 771 000 1 052 000 1 951 000 2 866 000
Andre fordringer 0 185 000 543 000 77 000 2 000 49 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 151 000 561 000 2 314 000 1 129 000 1 953 000 2 915 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 422 000 504 000 427 000 2 305 000 573 000 702 000
Sum omløpsmidler 573 000 1 065 000 2 902 000 3 600 000 2 718 000 3 915 000
Sum eiendeler 618 000 1 110 000 2 976 000 3 740 000 2 828 000 6 370 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 10 662 000 10 662 000 4 462 000 4 462 000 4 462 000 8 174 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 10 662 000 10 662 000 4 462 000 4 462 000 4 462 000 8 174 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -16 656 000 -16 422 000 -13 991 000 -9 544 000 -8 540 000 -6 264 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -16 656 000 -16 422 000 -13 991 000 -9 544 000 -8 540 000 -6 264 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -5 994 000 -5 760 000 -9 529 000 -5 082 000 -4 078 000 1 910 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 238 000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 238 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 6 075 000 6 075 000 8 478 000 5 540 000 2 340 000 378 000
Sum langsiktig gjeld 6 075 000 6 075 000 8 478 000 5 540 000 2 340 000 616 000
Konvertible lån 0 0 6 200 000 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 378 000
Leverandørgjeld 12 000 0 786 000 625 000 2 396 000 2 979 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 43 000 377 000 524 000 486 000 807 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 525 000 752 000 2 864 000 2 133 000 1 684 000 59 000
Sum kortsiktig gjeld 537 000 795 000 4 027 000 3 282 000 4 566 000 3 845 000
Sum gjeld 6 612 000 6 870 000 12 505 000 8 822 000 6 906 000 4 461 000
Sum egenkapital og gjeld 618 000 1 110 000 2 976 000 3 740 000 2 828 000 6 370 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Totalkapitalrentabilitet i % -27,1% -116,5% -110,1% -29,6% -122,0%
Resultat av driften i % -11700,0% -23,0% -31,6% -6,6% -43,9% 0,1%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 5,2 3,6 4,8 2,9
Bruttofortjeneste i % 81,3% 81,4% 78,6% 70,9% 69,8%
Overskuddsgrad i % -11700,0% -22,4% -30,9% -6,1% -41,9% 0,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 4,0% 31,8% 50,6% 21,9% 783,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 4,0% 31,8% 50,6% 21,9% 783,0%
Omsetning per ansatt 2 263 286
Omsetning per lønnskrone 1,4 1,5 2,1 1,2 1,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Likviditetsgrad 1 1,1 1,3 0,7 1,1 0,6 1,0
Likviditetsgrad 2 1,1 1,3 0,7 1,0 0,6 0,9
Likviditetsgrad 3 0,8 0,6 0,1 0,7 0,1 0,2
Varelagerets omløpshastighet 13,3 19,3 20,1 18,7
Lagertid i antall dager 19,5 27,6 20,1 22,8
Soliditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel i % -969,9% -518,9% -320,2% -135,9% -144,2% 30,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % -299700,0% -54,1% -79,6% -32,1% -30,5% 10,2%
Rentedekningsgrad i % 1,1% 1,1% 1,5% 1,6% 3,0% 7,2%
Finansieringsgrad i % 0,6% 0,1% -0,1% 0,3% -0,1% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % -698,8% 191,6% -962,5% 23,8%
Gjeldsgrad -1,1 -1,2 -1,3 -1,7 -1,7 2,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 86,9% 71,6% 135,3% 87,8% 161,5% 60,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 983,0% 547,3% 284,9% 148,1% 82,7% 9,7%
Lederlønninger 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Lønn daglig leder(e) 0 741 000 548 000 862 000 534 000 657 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .