Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Tveita Borettslag

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 49 545 000 49 118 000 49 413 000 48 242 000 47 620 000 46 154 000
Sum driftsinntekter 49 545 000 49 118 000 49 413 000 48 242 000 47 620 000 46 154 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 5 129 000 4 501 000 4 345 000 4 275 000 4 148 000 3 998 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 1 165 000 1 237 000 1 102 000 884 000 817 000 658 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 23 153 000 22 684 000 32 144 000 26 882 000 29 545 000 20 037 000
Sum driftskostnader 29 447 000 28 422 000 37 591 000 32 041 000 34 510 000 24 693 000
Driftsresultat 20 098 000 20 696 000 11 822 000 16 201 000 13 110 000 21 461 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 28 000 26 000 81 000 70 000 56 000 86 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 28 000 26 000 81 000 70 000 56 000 86 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 4 749 000 6 748 000 7 695 000 6 867 000 7 437 000 7 908 000
Netto finans -4 721 000 -6 722 000 -7 614 000 -6 797 000 -7 381 000 -7 822 000
Ordinært resultat før skattekostnad 15 378 000 13 973 000 4 208 000 9 404 000 5 729 000 13 639 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 15 378 000 13 973 000 4 208 000 9 404 000 5 729 000 13 639 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 15 378 000 13 973 000 4 208 000 9 404 000 5 729 000 13 639 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 15 378 000 13 973 000 4 208 000 9 404 000 5 729 000 13 639 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 231 904 000 231 904 000 231 904 000 231 904 000 231 904 000 231 904 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 15 763 000 4 669 000 4 765 000 3 488 000 3 590 000 3 559 000
Sum varige driftsmidler 247 667 000 236 573 000 236 669 000 235 392 000 235 494 000 235 464 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 247 667 000 236 573 000 236 669 000 235 392 000 235 494 000 235 464 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 988 000 75 000 87 000 1 000 12 000 41 000
Andre fordringer 731 000 539 000 465 000 0 401 000 29 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 1 719 000 614 000 552 000 1 000 413 000 70 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 10 271 000 14 501 000 9 288 000 12 467 000 11 193 000 14 284 000
Sum omløpsmidler 11 990 000 15 115 000 9 840 000 12 467 000 11 607 000 14 353 000
Sum eiendeler 259 658 000 251 689 000 246 509 000 247 859 000 247 100 000 249 817 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -117 998 000 -133 376 000 -151 083 000 -155 291 000 -164 695 000 -170 424 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -117 998 000 -133 376 000 -151 083 000 -155 291 000 -164 695 000 -170 424 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -117 917 000 -133 294 000 -151 001 000 -155 209 000 -164 613 000 -170 342 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 29 000 28 000 47 000 39 000 38 000 43 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 373 498 000 383 296 000 392 029 000 400 455 000 409 084 000 417 375 000
Sum langsiktig gjeld 373 498 000 383 296 000 392 029 000 400 455 000 409 084 000 417 375 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 358 950 000 368 747 000 377 522 000 385 940 000 394 568 000 402 864 000
Leverandørgjeld 3 294 000 1 010 000 4 851 000 1 993 000 2 036 000 2 185 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 335 000 275 000 242 000 247 000 237 000 241 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 418 000 374 000 341 000 334 000 319 000 315 000
Sum kortsiktig gjeld 4 076 000 1 687 000 5 481 000 2 613 000 2 630 000 2 784 000
Sum gjeld 377 574 000 384 983 000 397 510 000 403 068 000 411 714 000 420 159 000
Sum egenkapital og gjeld 259 658 000 251 689 000 246 509 000 247 859 000 247 100 000 249 817 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 7,9% 8,3% 4,8% 6,6% 5,3%
Resultat av driften i % 40,6% 42,1% 23,9% 33,6% 27,5% 46,5%
Kapitalens omløpshastighet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 40,6% 42,2% 24,1% 33,7% 27,6% 46,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -12,2% -9,8% -2,7% -5,9% -3,4%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -12,2% -9,8% -2,7% -5,9% -3,4%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 9,7 10,9 11,4 11,3 11,5 11,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 2,9 9,0 1,8 4,8 4,4 5,2
Likviditetsgrad 2 2,9 9,0 1,8 4,8 4,4 5,2
Likviditetsgrad 3 2,5 8,6 1,7 4,8 4,3 5,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % -45,4% -53,0% -61,3% -62,6% -66,6% -68,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % -238,0% -271,4% -305,6% -321,7% -345,7% -369,1%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -3,2 -2,9 -2,6 -2,6 -2,5 -2,5
Kortsiktig gjeldsandel i % 1,6% 0,7% 2,2% 1,1% 1,1% 1,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 143,8% 152,3% 159,0% 161,6% 165,6% 167,1%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .