Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Toyota Oslo AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 164 627 000 1 027 291 000 932 567 000 1 076 414 000 976 940 000 880 410 000
Annen driftsinntekt 7 592 000 7 489 000 4 303 000 6 254 000 8 339 000 4 855 000
Sum driftsinntekter 1 172 219 000 1 034 780 000 936 870 000 1 082 668 000 985 279 000 885 265 000
Varekostnad 858 376 000 729 652 000 687 550 000 825 722 000 734 800 000 642 762 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 151 512 000 152 420 000 141 640 000 145 619 000 139 664 000 130 964 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 7 995 000 7 649 000 7 047 000 6 316 000 5 021 000 5 031 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 110 814 000 116 105 000 77 720 000 75 169 000 66 974 000 75 448 000
Sum driftskostnader 1 128 697 000 1 005 826 000 913 957 000 1 052 826 000 946 459 000 854 205 000
Driftsresultat 43 522 000 28 954 000 22 913 000 29 842 000 38 820 000 31 060 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 75 000 242 000 0 70 000 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 115 000 0 83 000 26 000
Sum finansinntekter 75 000 242 000 115 000 70 000 83 000 26 000
Sum annen rentekostnad 1 464 000 2 271 000 0 486 000 520 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 464 000 2 271 000 1 400 000 1 361 000 1 103 000 1 387 000
Netto finans -1 389 000 -2 029 000 -1 285 000 -1 291 000 -1 020 000 -1 361 000
Ordinært resultat før skattekostnad 42 133 000 26 924 000 21 628 000 28 551 000 37 801 000 29 698 000
Skattekostnad på ordinært resultat 9 305 000 5 950 000 5 126 000 6 932 000 9 499 000 7 979 000
Ordinært resultat 32 827 000 20 974 000 16 502 000 21 619 000 28 302 000 21 719 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 32 827 000 20 974 000 16 502 000 21 619 000 28 302 000 21 719 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 49 987 000 0 -21 805 000 -18 000 000 -14 795 000 22 300 000
Overføringer til/fra annen egenkapital -17 160 000 20 974 000 5 303 000 3 619 000 -13 507 000 -581 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 5 379 000 5 380 000 2 732 000 1 345 000 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 5 379 000 5 380 000 2 732 000 1 345 000 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 3 957 000 2 252 000 0 0 1 976 000 2 781 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 18 197 000 22 680 000 29 215 000 33 226 000 30 614 000 24 692 000
Sum varige driftsmidler 22 154 000 24 931 000 29 215 000 33 226 000 32 590 000 27 473 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 45 000 249 000 1 119 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 45 000 249 000 1 119 000
Sum anleggsmidler 27 533 000 30 312 000 31 947 000 34 616 000 32 839 000 28 592 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 139 197 000 151 042 000 106 858 000 108 046 000 118 504 000 72 396 000
Sum varelager 139 197 000 151 042 000 106 858 000 108 046 000 118 504 000 72 396 000
Kundefordringer 50 815 000 37 200 000 50 828 000 55 170 000 31 756 000 22 488 000
Andre fordringer 12 598 000 12 332 000 18 759 000 11 093 000 11 853 000 16 452 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 63 413 000 49 533 000 69 588 000 66 263 000 43 609 000 38 940 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 8 125 000 7 680 000 6 607 000 6 715 000 6 212 000 7 196 000
Sum omløpsmidler 210 734 000 208 255 000 183 052 000 181 024 000 168 326 000 118 532 000
Sum eiendeler 238 268 000 238 567 000 214 999 000 215 640 000 201 165 000 147 124 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 4 865 000 4 265 000 4 265 000 4 265 000 4 265 000
Sum innskutt egenkapital 15 516 000 20 659 000 18 908 000 13 765 000 13 765 000 13 765 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 43 799 000 55 816 000 34 842 000 40 145 000 36 526 000 23 020 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 43 799 000 55 816 000 34 842 000 40 145 000 36 526 000 23 020 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 59 315 000 76 475 000 53 750 000 53 910 000 50 291 000 36 785 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 293 000 81 000 81 000 134 000
Utsatt skatt 0 0 0 0 524 000 1 429 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 293 000 81 000 605 000 1 563 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 293 000 81 000 605 000 1 563 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15 597 000 8 634 000 16 370 000 16 634 000 27 420 000 23 965 000
Betalbar skatt 0 8 546 000 0 3 121 000 5 472 000 0
Skyldige offentlige utgifter 33 472 000 31 171 000 36 339 000 33 077 000 14 502 000 17 038 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 60 715 000 46 949 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69 168 000 66 792 000 108 247 000 108 817 000 102 875 000 67 774 000
Sum kortsiktig gjeld 178 952 000 162 092 000 160 956 000 161 649 000 150 269 000 108 777 000
Sum gjeld 178 952 000 162 092 000 161 249 000 161 730 000 150 874 000 110 340 000
Sum egenkapital og gjeld 238 268 000 238 567 000 214 999 000 215 640 000 201 165 000 147 124 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 18,3% 12,9% 10,7% 14,4% 22,3%
Resultat av driften i % 3,7% 2,8% 2,4% 2,8% 3,9% 3,5%
Kapitalens omløpshastighet 4,9 4,6 4,4 5,2 5,7
Bruttofortjeneste i % 26,3% 29,0% 26,3% 23,3% 24,8% 27,0%
Overskuddsgrad i % 3,7% 2,8% 2,5% 2,8% 3,9% 3,5%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 62,1% 41,3% 40,2% 54,8% 86,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 48,3% 32,2% 30,7% 41,5% 65,0%
Omsetning per ansatt 4 210 594 3 987 680
Omsetning per lønnskrone 7,7 6,8 6,6 7,4 7,1 6,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1
Likviditetsgrad 2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Varelagerets omløpshastighet 6,2 4,8 6,4 7,6 6,2 8,9
Lagertid i antall dager 60,9 63,6 56,3 49,4 46,8
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 24,9% 32,1% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 5,1% 7,4% 5,7% 5,0% 5,1% 4,2%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 550,3% 1000,0% 249,4% 70,6%
Finansieringsgrad i % 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%
Langsiktig lagerfinansiering i % 22,8% 30,6% 20,7% 17,9% 15,2% 13,5%
Gjeldsgrad 3,0 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 75,1% 67,9% 74,9% 75,0% 74,7% 73,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 1,1%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 2 698 000 2 605 000 2 464 000 2 414 000 2 319 000 1 429 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .