Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Total Uteservice AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 142 209 000 62 612 000 43 947 000 39 384 000 28 194 000 35 858 000
Annen driftsinntekt 35 000 18 000 501 000 114 000 758 000 706 000
Sum driftsinntekter 142 244 000 62 630 000 44 448 000 39 498 000 28 953 000 36 565 000
Varekostnad 99 379 000 38 577 000 31 615 000 25 903 000 17 579 000 19 034 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 9 579 000 5 010 000 3 065 000 1 773 000 1 123 000 241 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 1 586 000 1 138 000 1 310 000 1 011 000 760 000 615 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 12 855 000 7 408 000 5 376 000 7 122 000 4 546 000 5 202 000
Sum driftskostnader 123 399 000 52 133 000 41 366 000 35 809 000 24 008 000 25 092 000
Driftsresultat 18 845 000 10 497 000 3 082 000 3 689 000 4 945 000 11 473 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 276 000 79 000 90 000 177 000 293 000 299 000
Sum annen finansinntekt 30 000 0 18 000 0 11 000 1 000
Sum finansinntekter 306 000 79 000 108 000 177 000 304 000 300 000
Sum annen rentekostnad 103 000 93 000 181 000 104 000 101 000 66 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 103 000 93 000 181 000 104 000 101 000 66 000
Netto finans 203 000 -14 000 -73 000 73 000 203 000 234 000
Ordinært resultat før skattekostnad 19 048 000 10 482 000 3 009 000 3 762 000 5 148 000 11 707 000
Skattekostnad på ordinært resultat 4 389 000 2 521 000 783 000 1 017 000 1 395 000 3 272 000
Ordinært resultat 14 659 000 7 961 000 2 226 000 2 745 000 3 753 000 8 435 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 14 659 000 7 961 000 2 226 000 2 745 000 3 753 000 8 435 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 5 659 000 7 961 000 -774 000 2 745 000 3 753 000 8 435 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 43 000 59 000 122 000 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 43 000 59 000 122 000 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 2 353 000 1 889 000 1 333 000 1 751 000 1 506 000 1 665 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 3 240 000 2 693 000 2 202 000 4 495 000 1 364 000 608 000
Sum varige driftsmidler 5 593 000 4 581 000 3 535 000 6 246 000 2 870 000 2 273 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 194 000 52 000 110 000 241 000 246 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 194 000 52 000 110 000 241 000 246 000
Sum anleggsmidler 5 636 000 4 835 000 3 708 000 6 357 000 3 112 000 2 519 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22 680 000 32 643 000 9 667 000 5 197 000 5 289 000 3 200 000
Andre fordringer 1 096 000 344 000 396 000 268 000 649 000 163 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 23 776 000 32 988 000 10 063 000 5 466 000 5 938 000 3 363 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 21 868 000 4 366 000 3 600 000 7 195 000 7 377 000 12 981 000
Sum omløpsmidler 45 644 000 37 354 000 13 662 000 12 661 000 13 315 000 16 344 000
Sum eiendeler 51 280 000 42 189 000 17 371 000 19 017 000 16 426 000 18 864 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Overkursfond 0 0 0 0 0 5 000
Sum innskutt egenkapital 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 21 000 000 15 341 000 7 380 000 8 154 000 8 409 000 9 656 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 21 000 000 15 341 000 7 380 000 8 154 000 8 409 000 9 656 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 21 104 000 15 445 000 7 484 000 8 258 000 8 513 000 9 760 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 5 000 98 000 187 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5 000 98 000 187 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 1 887 000 2 909 000 2 407 000 4 226 000 1 472 000 1 140 000
Sum langsiktig gjeld 1 887 000 2 909 000 2 407 000 4 231 000 1 570 000 1 327 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19 145 000 15 983 000 4 041 000 4 149 000 3 126 000 2 951 000
Betalbar skatt 4 373 000 2 459 000 910 000 1 110 000 1 484 000 3 720 000
Skyldige offentlige utgifter 2 811 000 3 056 000 748 000 205 000 554 000 258 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 960 000 2 338 000 1 781 000 1 065 000 1 180 000 848 000
Sum kortsiktig gjeld 28 289 000 23 836 000 7 480 000 6 529 000 6 344 000 7 777 000
Sum gjeld 30 176 000 26 745 000 9 887 000 10 760 000 7 914 000 9 104 000
Sum egenkapital og gjeld 51 280 000 42 189 000 17 371 000 19 017 000 16 426 000 18 864 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 41,0% 35,5% 17,5% 21,8% 29,7%
Resultat av driften i % 13,2% 16,8% 6,9% 9,3% 17,1% 31,4%
Kapitalens omløpshastighet 3,0 2,1 2,4 2,2 1,6
Bruttofortjeneste i % 30,1% 38,4% 28,1% 34,2% 37,6% 46,9%
Overskuddsgrad i % 13,5% 16,9% 7,2% 9,8% 18,1% 32,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 104,2% 91,4% 38,2% 44,9% 56,3%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 80,2% 69,4% 28,3% 32,7% 41,1%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 14,8 12,5 14,5 22,3 25,8 151,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,6 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1
Likviditetsgrad 2 1,6 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1
Likviditetsgrad 3 0,8 0,2 0,5 1,1 1,2 1,7
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 41,2% 36,6% 43,1% 43,4% 51,8% 51,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 14,8% 24,7% 16,8% 20,9% 29,4% 26,7%
Rentedekningsgrad i % 16,0% 9,2% 4,1% 2,5% 5,0% 6,9%
Finansieringsgrad i % 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,3% 0,2%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,4 1,7 1,3 1,3 0,9 0,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 55,2% 56,5% 43,1% 34,3% 38,6% 41,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 3,7% 6,9% 13,9% 22,2% 9,6% 7,0%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 443 000 112 000 106 000 51 000 50 000 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.