; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Tipp transport AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 186 967 000 187 853 000 176 705 000 139 110 000 125 080 000 117 729 000
Annen driftsinntekt 16 860 000 3 611 000 5 836 000 1 225 000 2 577 000 2 106 000
Sum driftsinntekter 203 827 000 191 464 000 182 540 000 140 335 000 127 657 000 119 835 000
Varekostnad 16 230 000 12 713 000 9 095 000 15 622 000 11 405 000 13 362 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 81 564 000 80 411 000 74 734 000 52 378 000 46 994 000 42 651 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 21 771 000 24 192 000 25 174 000 17 046 000 15 349 000 13 686 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 66 200 000 66 087 000 62 490 000 46 159 000 45 268 000 38 372 000
Sum driftskostnader 185 765 000 183 403 000 171 493 000 131 205 000 119 016 000 108 071 000
Driftsresultat 18 062 000 8 061 000 11 047 000 9 130 000 8 641 000 11 764 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 83 000 110 000 42 000 198 000 362 000 342 000
Sum finansinntekter 83 000 110 000 42 000 198 000 362 000 342 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 587 000 2 005 000 2 087 000 2 178 000 2 848 000 2 451 000
Netto finans -1 504 000 -1 895 000 -2 045 000 -1 980 000 -2 486 000 -2 109 000
Ordinært resultat før skattekostnad 16 557 000 6 165 000 9 002 000 7 150 000 6 155 000 9 655 000
Skattekostnad på ordinært resultat 3 755 000 1 532 000 2 189 000 1 779 000 1 693 000 2 599 000
Ordinært resultat 12 802 000 4 634 000 6 813 000 5 372 000 4 462 000 7 057 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 12 802 000 4 634 000 6 813 000 5 372 000 4 462 000 7 057 000
Avsatt utbytte 17 000 000 -6 000 000 3 000 000 1 000 000 0 0
Konsernbidrag 598 000 725 000 174 000 0 0 347 000
Overføringer til/fra annen egenkapital -4 796 000 2 091 000 3 639 000 4 372 000 4 462 000 6 710 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 15 000
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 15 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 367 000 1 972 000 2 599 000 227 000 500 000 705 000
Maskiner og anlegg 50 285 000 65 061 000 66 304 000 60 599 000 55 578 000 22 950 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 49 000 208 000 112 000 261 000 25 323 000
Sum varige driftsmidler 52 652 000 67 083 000 69 112 000 60 938 000 56 339 000 48 977 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 1 000 1 000 57 000 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 2 033 000 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 034 000 1 000 57 000 0 0 0
Sum anleggsmidler 54 685 000 67 084 000 69 169 000 60 938 000 56 339 000 48 992 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25 618 000 34 924 000 25 413 000 18 104 000 15 525 000 17 089 000
Andre fordringer 32 120 000 27 534 000 22 749 000 18 771 000 14 629 000 13 641 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 57 738 000 62 458 000 48 162 000 36 875 000 30 155 000 30 730 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 2 563 000 2 946 000 2 775 000 7 806 000 12 377 000 6 372 000
Sum omløpsmidler 60 302 000 65 405 000 50 936 000 44 681 000 42 532 000 37 101 000
Sum eiendeler 114 987 000 132 488 000 120 106 000 105 619 000 98 871 000 86 094 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 274 000 543 000 543 000 274 000 274 000 274 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 333 000 63 000 63 000 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 14 129 000 14 129 000 14 129 000 9 409 000 9 409 000 9 409 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 13 330 000 18 424 000 20 515 000 15 543 000 11 172 000 6 710 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 13 330 000 18 424 000 20 515 000 15 543 000 11 172 000 6 710 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 27 458 000 32 553 000 34 644 000 24 953 000 20 581 000 16 119 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 79 000
Utsatt skatt 2 101 000 1 395 000 2 727 000 2 346 000 2 797 000 2 721 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 2 101 000 1 395 000 2 727 000 2 346 000 2 797 000 2 800 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 13 076 000 21 616 000 22 461 000 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 22 685 000 30 810 000 23 268 000 52 241 000 51 194 000 44 559 000
Sum langsiktig gjeld 24 786 000 32 205 000 25 995 000 54 587 000 53 991 000 47 359 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 13 076 000 25 047 000 29 199 000 41 354 000 37 843 000 28 189 000
Leverandørgjeld 9 066 000 12 728 000 7 460 000 7 732 000 9 304 000 6 863 000
Betalbar skatt 2 782 000 2 635 000 2 862 000 2 230 000 1 617 000 1 893 000
Skyldige offentlige utgifter 9 569 000 11 711 000 10 716 000 6 939 000 5 947 000 6 497 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28 250 000 19 041 000 15 968 000 9 179 000 7 430 000 7 362 000
Sum kortsiktig gjeld 62 743 000 67 731 000 59 467 000 26 080 000 24 298 000 22 615 000
Sum gjeld 87 529 000 99 936 000 85 462 000 80 667 000 78 289 000 69 974 000
Sum egenkapital og gjeld 114 987 000 132 488 000 120 106 000 105 619 000 98 871 000 86 094 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 14,7% 6,5% 9,8% 9,1% 9,7%
Resultat av driften i % 8,9% 4,2% 6,1% 6,5% 6,8% 9,8%
Kapitalens omløpshastighet 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4
Bruttofortjeneste i % 91,3% 93,2% 94,9% 88,8% 90,9% 88,7%
Overskuddsgrad i % 8,9% 4,3% 6,1% 6,6% 7,1% 10,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 55,2% 18,3% 30,2% 31,4% 33,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 42,7% 13,8% 22,9% 23,6% 24,3%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 2,5 2,4 2,4 2,7 2,7 2,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,0 1,0 0,9 1,7 1,8 1,6
Likviditetsgrad 2 1,0 1,0 0,9 1,7 1,8 1,6
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,3
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 23,9% 24,6% 28,8% 23,6% 20,8% 18,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 13,5% 17,0% 19,0% 17,8% 16,1% 13,5%
Rentedekningsgrad i % 3,5% 3,1% 3,3% 1,5% 1,5% 1,5%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,0% 1,1% 0,8% 0,8% 0,8%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 3,2 3,1 2,5 3,2 3,8 4,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 54,6% 51,1% 49,5% 24,7% 24,6% 26,3%
Langsiktig gjeldsandel i % 21,6% 24,3% 21,6% 51,7% 54,6% 55,0%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 994 000 949 000 979 000 864 000 863 000 881 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .