Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Geosea Procurement & Shipping Luxembourg S.A.

Regnskap

Resultatregnskap 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 58 241 000 76 268 000 68 117 000
Annen driftsinntekt 0 0 0
Sum driftsinntekter 58 241 000 76 268 000 68 117 000
Varekostnad 7 024 000 3 834 000 4 514 000
Beholdningsendringer 0 0 0
Lønnskostnader 1 294 000 431 000 1 804 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 30 026 000 48 638 000 55 949 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 10 456 000 16 487 000 16 801 000
Sum driftskostnader 48 800 000 69 390 000 79 068 000
Driftsresultat 9 441 000 6 878 000 -10 951 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 9 669 000 13 877 000 14 184 000
Netto finans -9 669 000 -13 877 000 -14 184 000
Ordinært resultat før skattekostnad -228 000 -6 999 000 -25 135 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0
Ordinært resultat -228 000 -6 999 000 -25 135 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat -228 000 -6 999 000 -25 135 000
Avsatt utbytte 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -228 000 -6 999 000 -25 136 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0
Sum varelager 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 0 0
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital 0 0 0
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld 0 0 0
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i %
Resultat av driften i % 16,2% 9,0% -16,1%
Kapitalens omløpshastighet
Bruttofortjeneste i % 87,9% 95,0% 93,4%
Overskuddsgrad i % 16,2% 9,0% -16,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i %
Egenkapital rentabilitet etter skatt i %
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 45,0 177,0 37,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 3
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i %
Egenkapitalandel av omsetning i % 0,0% 0,0% 0,0%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i %
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 0,0 0,0
Kortsiktig gjeldsandel i %
Langsiktig gjeldsandel i %
Lederlønninger 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.