Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Tannlege Erik Pedersen AS

Regnskap

Resultatregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 22 138 000 23 136 000 23 000 000 24 363 000 20 975 000 16 649 000
Annen driftsinntekt 575 000 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 22 713 000 23 136 000 23 000 000 24 363 000 20 975 000 16 649 000
Varekostnad 2 613 000 3 088 000 1 802 000 2 602 000 2 620 000 2 609 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 3 452 000 4 084 000 3 583 000 3 594 000 3 199 000 2 907 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 393 000 490 000 568 000 415 000 399 000 321 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 3 323 000 2 326 000 2 085 000 1 860 000 1 746 000 1 458 000
Sum driftskostnader 9 781 000 9 988 000 8 038 000 8 471 000 7 964 000 7 295 000
Driftsresultat 12 932 000 13 148 000 14 962 000 15 892 000 13 011 000 9 354 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 3 000 6 000 7 000
Sum annen finansinntekt 5 000 9 000 72 000 383 000 41 000 42 000
Sum finansinntekter 5 000 9 000 282 000 386 000 47 000 58 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 13 000 2 000 8 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 14 000 78 000 256 000 32 000 72 000 56 000
Netto finans -9 000 -69 000 26 000 354 000 -25 000 2 000
Ordinært resultat før skattekostnad 12 923 000 13 079 000 14 988 000 16 246 000 12 986 000 9 356 000
Skattekostnad på ordinært resultat 3 100 000 3 285 000 4 038 000 4 312 000 3 633 000 2 616 000
Ordinært resultat 9 822 000 9 793 000 10 950 000 11 934 000 9 352 000 6 740 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 9 822 000 9 793 000 10 950 000 11 934 000 9 352 000 6 740 000
Avsatt utbytte 0 5 000 000 0 0 0 0
Konsernbidrag 994 000 1 090 000 3 272 000 -1 314 000 -1 548 000 -1 656 000
Overføringer til/fra annen egenkapital -8 829 000 3 703 000 7 678 000 -10 620 000 -7 804 000 -5 084 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 123 000 103 000 82 000 79 000 129 000 150 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 123 000 103 000 82 000 79 000 129 000 150 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 1 321 000 1 602 000 1 987 000 2 277 000 1 808 000 1 407 000
Sum varige driftsmidler 1 321 000 1 602 000 1 987 000 2 277 000 1 808 000 1 407 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 26 547 000 21 895 000 21 977 000 17 036 000 19 074 000 15 463 000
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26 547 000 21 895 000 21 977 000 17 036 000 19 074 000 15 463 000
Sum anleggsmidler 27 990 000 23 600 000 24 047 000 19 392 000 21 011 000 17 020 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 16 000 19 000 23 000 19 000 25 000 24 000
Sum varelager 16 000 19 000 23 000 19 000 25 000 24 000
Kundefordringer 2 886 000 3 000 000 2 491 000 569 000 219 000 1 058 000
Andre fordringer 31 000 214 000 34 000 26 000 56 000 17 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 15 463 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 2 917 000 3 214 000 2 524 000 595 000 275 000 1 075 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 123 000 130 000 134 000
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 374 000 374 000
Sum investeringer 0 0 0 123 000 504 000 508 000
Kasse/bank/post 1 979 000 3 116 000 1 985 000 2 791 000 1 066 000 4 839 000
Sum omløpsmidler 4 912 000 6 349 000 4 532 000 3 529 000 1 871 000 6 447 000
Sum eiendeler 32 902 000 29 949 000 28 579 000 22 921 000 22 882 000 23 467 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 23 258 000 14 430 000 15 726 000 13 549 000 13 929 000 13 125 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 23 258 000 14 430 000 15 726 000 13 549 000 13 929 000 13 125 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 26 358 000 17 530 000 18 826 000 16 649 000 17 029 000 16 225 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 2 232 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 2 232 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 269 000 514 000 346 000 127 000 174 000 285 000
Betalbar skatt 2 815 000 2 942 000 2 831 000 3 775 000 3 011 000 1 964 000
Skyldige offentlige utgifter 262 000 290 000 228 000 244 000 222 000 157 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 1 800 000 2 150 000 2 300 000
Annen kortsiktig gjeld 3 198 000 8 673 000 6 348 000 327 000 296 000 304 000
Sum kortsiktig gjeld 6 544 000 12 419 000 9 753 000 6 273 000 5 853 000 5 010 000
Sum gjeld 6 544 000 12 419 000 9 753 000 6 273 000 5 853 000 7 242 000
Sum egenkapital og gjeld 32 902 000 29 949 000 28 579 000 22 921 000 22 882 000 23 467 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Totalkapitalrentabilitet i % 41,2% 45,0% 59,2% 71,1% 56,3%
Resultat av driften i % 56,9% 56,8% 65,1% 65,2% 62,0% 56,2%
Kapitalens omløpshastighet 0,7 0,8 0,9 1,1 0,9
Bruttofortjeneste i % 88,2% 86,7% 92,2% 89,3% 87,5% 84,3%
Overskuddsgrad i % 57,0% 56,9% 66,3% 66,8% 62,3% 56,5%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 58,9% 71,9% 84,5% 96,5% 78,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 44,8% 53,9% 61,7% 70,9% 56,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 6,6 5,7 6,4 6,8 6,6 5,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Likviditetsgrad 1 0,8 0,5 0,5 0,6 0,3 1,3
Likviditetsgrad 2 0,7 0,5 0,5 0,6 0,3 1,3
Likviditetsgrad 3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 1,0
Varelagerets omløpshastighet 163,3 162,5 78,3 136,9 104,8 108,7
Lagertid i antall dager 2,4 2,4 4,2 3,0 3,4
Soliditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Egenkapitalandel i % 80,1% 58,5% 65,9% 72,6% 74,4% 69,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 116,0% 75,8% 81,9% 68,3% 81,2% 97,5%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%
Finansieringsgrad i % 1,1% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 0,9%
Langsiktig lagerfinansiering i % -10200,0% -31947,4% -22700,0% -14436,8% -15928,0% 5987,5%
Gjeldsgrad 0,2 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 19,9% 41,5% 34,1% 27,4% 25,6% 21,3%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,5%
Lederlønninger 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lønn daglig leder(e) 546 000 546 000 546 000 546 000 541 000 508 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.