Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Strikkoteket AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 115 000 88 000 9 000 0
Annen driftsinntekt 0 0 40 000 44 000
Sum driftsinntekter 115 000 88 000 48 000 44 000
Varekostnad 5 000 4 000 -1 000 7 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0
Lønnskostnader 15 000 6 000 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Andre driftskostnader 29 000 34 000 45 000 30 000
Sum driftskostnader 49 000 44 000 44 000 37 000
Driftsresultat 66 000 44 000 4 000 7 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 66 000 44 000 4 000 7 000
Skattekostnad på ordinært resultat 13 000 10 000 1 000 2 000
Ordinært resultat 53 000 34 000 3 000 6 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0
Årsresultat 53 000 34 000 3 000 6 000
Avsatt utbytte 45 000 33 000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 8 000 1 000 3 000 6 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0
Ferdigvarer 7 000 3 000 8 000 0
Sum varelager 7 000 3 000 8 000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse/bank/post 98 000 80 000 35 000 32 000
Sum omløpsmidler 106 000 83 000 43 000 32 000
Sum eiendeler 106 000 83 000 43 000 32 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 24 000 24 000 24 000 24 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0
Annen egenkapital 17 000 9 000 8 000 6 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 17 000 9 000 8 000 6 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum egenkapital 42 000 34 000 33 000 30 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 15 000 11 000 2 000 2 000
Skyldige offentlige utgifter 5 000 5 000 8 000 0
Utbytte 45 000 33 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64 000 49 000 10 000 2 000
Sum gjeld 64 000 49 000 10 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld 106 000 83 000 43 000 32 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % 69,8% 69,8% 10,7%
Resultat av driften i % 57,4% 50,0% 8,3% 15,9%
Kapitalens omløpshastighet 1,2 1,4 1,3
Bruttofortjeneste i % 95,7% 95,5% 111,1%
Overskuddsgrad i % 57,4% 50,0% 8,3% 15,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 173,7% 131,3% 12,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 139,5% 101,5% 9,5%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 7,7 14,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 1,7 1,7 4,3 16,0
Likviditetsgrad 2 1,5 1,6 3,5 16,0
Likviditetsgrad 3 1,5 1,6 3,5 16,0
Varelagerets omløpshastighet 0,7 1,3 -0,1
Lagertid i antall dager 360,0 495,0 -1440,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 39,6% 41,0% 76,7% 93,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 36,5% 38,6% 68,8% 68,2%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 600,0% 1133,3% 412,5%
Gjeldsgrad 1,5 1,4 0,3 0,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 60,4% 59,0% 23,3% 6,3%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .