; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Strandparken nord AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 143 000 145 000 325 000 5 000 0 0
Annen driftsinntekt 4 990 000 4 970 000 5 749 000 23 348 000 0 0
Sum driftsinntekter 5 133 000 5 115 000 6 074 000 23 353 000 0 0
Varekostnad 143 000 145 000 325 000 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 139 000 1 084 000 298 000 74 000 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 4 000 4 000 4 000 2 000 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 201 000 149 000 1 107 000 1 811 000 392 000 72 000
Sum driftskostnader 1 487 000 1 382 000 1 734 000 1 887 000 392 000 72 000
Driftsresultat 3 646 000 3 733 000 4 340 000 21 466 000 -392 000 -72 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 40 000 37 000 22 000 16 000 9 000 14 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 40 000 37 000 22 000 16 000 9 000 14 000
Sum annen rentekostnad 1 847 000 1 879 000 1 938 000 1 732 000 177 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 847 000 1 879 000 1 938 000 1 732 000 177 000 0
Netto finans -1 807 000 -1 842 000 -1 916 000 -1 716 000 -168 000 14 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 839 000 1 891 000 2 424 000 19 750 000 -560 000 -58 000
Skattekostnad på ordinært resultat 318 000 332 000 463 000 4 824 000 0 0
Ordinært resultat 1 521 000 1 559 000 1 961 000 14 926 000 -560 000 -58 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 1 521 000 1 559 000 1 961 000 14 926 000 -560 000 -58 000
Avsatt utbytte 0 0 1 900 000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 521 000 1 559 000 61 000 14 926 000 -560 000 -58 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 48 603 000 48 627 000 48 652 000 48 701 000 109 864 000 18 561 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 10 000 13 000 17 000 21 000 0 0
Sum varige driftsmidler 48 612 000 48 641 000 48 669 000 48 722 000 109 864 000 18 561 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 300 000 168 000 18 000 71 000 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300 000 168 000 18 000 71 000 0 0
Sum anleggsmidler 48 912 000 48 809 000 48 687 000 48 793 000 109 864 000 18 561 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35 000 2 000 1 100 000 0 0 0
Andre fordringer 25 000 39 000 30 000 1 000 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 26 000 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 60 000 41 000 1 130 000 1 000 26 000 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 9 739 000 10 693 000 11 011 000 10 289 000 101 000 1 623 000
Sum omløpsmidler 9 799 000 10 734 000 12 141 000 10 290 000 127 000 1 623 000
Sum eiendeler 58 712 000 59 543 000 60 828 000 59 083 000 109 991 000 20 185 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000
Sum innskutt egenkapital 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 3 949 000 2 429 000 870 000 808 000 -618 000 -58 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 3 949 000 2 429 000 870 000 808 000 -618 000 -58 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4 085 000 2 564 000 1 005 000 944 000 -482 000 77 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 2 312 000 2 815 000 3 453 000 4 272 000 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 2 312 000 2 815 000 3 453 000 4 272 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 101 230 000 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 8 874 000 15 900 000
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 50 982 000 52 700 000 52 700 000 52 700 000 8 874 000 15 900 000
Sum langsiktig gjeld 53 294 000 55 515 000 56 153 000 56 972 000 8 874 000 15 900 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 101 230 000 0
Leverandørgjeld 4 000 8 000 30 000 167 000 365 000 0
Betalbar skatt 822 000 970 000 1 281 000 552 000 0 0
Skyldige offentlige utgifter 33 000 8 000 53 000 23 000 5 000 0
Utbytte 0 0 1 900 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 4 207 000
Annen kortsiktig gjeld 474 000 477 000 406 000 425 000 -1 000 0
Sum kortsiktig gjeld 1 333 000 1 463 000 3 670 000 1 167 000 101 599 000 4 207 000
Sum gjeld 54 627 000 56 978 000 59 823 000 58 139 000 110 473 000 20 107 000
Sum egenkapital og gjeld 58 712 000 59 543 000 60 828 000 59 083 000 109 991 000 20 185 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 6,2% 6,3% 7,3% 25,4% -0,6%
Resultat av driften i % 71,0% 73,0% 71,5% 91,9%
Kapitalens omløpshastighet 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0
Bruttofortjeneste i % 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 71,8% 73,7% 71,8% 92,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 55,3% 106,0% 248,7% 8549,8% 276,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 45,8% 87,4% 201,2% 6461,5% 276,5%
Omsetning per ansatt 6 074 000
Omsetning per lønnskrone 4,5 4,7 20,4 315,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 7,4 7,3 3,3 8,8 0,0 0,4
Likviditetsgrad 2 7,4 7,3 3,3 8,8 0,0 0,4
Likviditetsgrad 3 7,3 7,3 3,0 8,8 0,0 0,4
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 7,0% 4,3% 1,7% 1,6% -0,4% 0,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 79,6% 50,1% 16,5% 4,0%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 12,5% 1,3%
Finansieringsgrad i % 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 13,1% 1,2%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 13,4 22,2 59,5 61,6 -229,2 261,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 2,3% 2,5% 6,0% 2,0% 92,4% 20,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 90,8% 93,2% 92,3% 96,4% 8,1% 78,8%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 664 000 502 000 153 000 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .