; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Storgaten Bilskade AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 25 504 000 22 492 000 20 737 000 20 831 000 19 160 000 16 751 000
Annen driftsinntekt 9 000 4 000 43 000 0 0 0
Sum driftsinntekter 25 513 000 22 496 000 20 780 000 20 831 000 19 160 000 16 751 000
Varekostnad 15 367 000 13 555 000 12 066 000 13 244 000 11 579 000 9 547 000
Beholdningsendringer 0 0 0 -500 000 150 000 150 000
Lønnskostnader 5 701 000 4 677 000 4 554 000 4 300 000 4 288 000 3 930 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 188 000 155 000 180 000 201 000 131 000 190 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 581 000 1 604 000 1 495 000 1 389 000 1 388 000 1 302 000
Sum driftskostnader 22 837 000 19 991 000 18 295 000 18 634 000 17 536 000 15 119 000
Driftsresultat 2 676 000 2 505 000 2 485 000 2 197 000 1 624 000 1 632 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 1 000 0
Sum annen renteinntekt 9 000 10 000 11 000 14 000 29 000 34 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 1 000 1 000
Sum finansinntekter 9 000 10 000 11 000 14 000 31 000 35 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 8 000 8 000 6 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 23 000 20 000 16 000 16 000 15 000 13 000
Netto finans -14 000 -10 000 -5 000 -2 000 16 000 22 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 663 000 2 495 000 2 480 000 2 196 000 1 640 000 1 654 000
Skattekostnad på ordinært resultat 617 000 605 000 626 000 599 000 446 000 471 000
Ordinært resultat 2 046 000 1 891 000 1 854 000 1 596 000 1 194 000 1 183 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 046 000 1 891 000 1 854 000 1 596 000 1 194 000 1 183 000
Avsatt utbytte 2 000 000 1 800 000 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 300 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 46 000 91 000 54 000 96 000 -606 000 -117 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 4 000 10 000 29 000 163 000 158 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 4 000 10 000 29 000 163 000 158 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 217 000 14 000 27 000 41 000 54 000 67 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 43 000 84 000 145 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 741 000 577 000 692 000 550 000 680 000 154 000
Sum varige driftsmidler 958 000 590 000 719 000 633 000 818 000 366 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 958 000 594 000 729 000 661 000 981 000 524 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 253 000 447 000 465 000 334 000 1 307 000 1 575 000
Sum varelager 253 000 447 000 465 000 334 000 1 307 000 1 575 000
Kundefordringer 2 264 000 2 491 000 2 103 000 2 817 000 1 724 000 1 232 000
Andre fordringer 391 000 369 000 126 000 111 000 118 000 111 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 2 655 000 2 860 000 2 229 000 2 928 000 1 842 000 1 343 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 3 025 000 2 157 000 1 696 000 961 000 1 140 000 1 550 000
Sum omløpsmidler 5 933 000 5 463 000 4 389 000 4 223 000 4 289 000 4 468 000
Sum eiendeler 6 891 000 6 058 000 5 118 000 4 885 000 5 270 000 4 992 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 341 000 295 000 204 000 150 000 54 000 660 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 341 000 295 000 204 000 150 000 54 000 660 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 741 000 695 000 604 000 550 000 454 000 1 060 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 14 000 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 14 000 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14 000 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2 120 000 1 936 000 1 066 000 1 289 000 1 630 000 1 097 000
Betalbar skatt 599 000 599 000 607 000 465 000 451 000 517 000
Skyldige offentlige utgifter 651 000 605 000 617 000 676 000 508 000 615 000
Utbytte 2 000 000 1 800 000 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 300 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 766 000 423 000 424 000 405 000 427 000 404 000
Sum kortsiktig gjeld 6 136 000 5 363 000 4 514 000 4 335 000 4 816 000 3 933 000
Sum gjeld 6 150 000 5 363 000 4 514 000 4 335 000 4 816 000 3 933 000
Sum egenkapital og gjeld 6 891 000 6 058 000 5 118 000 4 885 000 5 270 000 4 992 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 41,5% 45,0% 49,9% 43,6% 32,3%
Resultat av driften i % 10,5% 11,1% 12,0% 10,5% 8,5% 9,7%
Kapitalens omløpshastighet 3,9 4,0 4,2 4,1 3,7
Bruttofortjeneste i % 39,7% 39,7% 41,8% 36,4% 39,6% 43,0%
Overskuddsgrad i % 10,5% 11,2% 12,0% 10,6% 8,6% 10,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 370,9% 384,1% 429,8% 437,5% 216,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 285,0% 291,1% 321,3% 317,9% 157,7%
Omsetning per ansatt 2 597 500 2 314 556
Omsetning per lønnskrone 4,5 4,8 4,6 4,8 4,5 4,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1
Likviditetsgrad 2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,7
Likviditetsgrad 3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4
Varelagerets omløpshastighet 60,7 30,3 25,9 39,7 8,9 6,1
Lagertid i antall dager 8,2 12,1 11,9 22,3 44,8
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 10,8% 11,5% 11,8% 11,3% 8,6% 21,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 2,9% 3,1% 2,9% 2,6% 2,4% 6,3%
Rentedekningsgrad i % 439,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 1,3% 0,9% 1,2% 1,2% 2,2% 0,5%
Langsiktig lagerfinansiering i % -80,2% 22,6% -26,9% -33,2% -40,3% 34,0%
Gjeldsgrad 8,3 7,7 7,5 7,9 10,6 3,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 89,0% 88,5% 88,2% 88,7% 91,4% 78,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 718 000 636 000 620 000 521 000 521 000 521 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .