Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Stoltz Bolig AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 20 536 000 10 561 000 74 314 000 36 986 000 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 20 536 000 10 561 000 74 314 000 36 986 000 0 0
Varekostnad -2 284 000 -1 992 000 61 211 000 53 423 000 2 387 000 367 000
Beholdningsendringer 17 780 000 9 173 000 739 000 -25 211 000 -2 206 000 -77 000
Lønnskostnader 605 000 485 000 596 000 409 000 335 000 316 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 406 000 2 202 000 1 394 000 3 197 000 747 000 214 000
Sum driftskostnader 17 507 000 9 868 000 63 940 000 31 818 000 1 263 000 820 000
Driftsresultat 3 029 000 693 000 10 374 000 5 168 000 -1 263 000 -820 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 10 000 000 172 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 237 000 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 94 000 497 000 617 000 104 000 104 000 225 000
Sum finansinntekter 331 000 497 000 617 000 104 000 10 104 000 397 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 950 000 200 000 10 038 000 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 133 000 856 000 13 116 000 1 392 000 324 000 410 000
Netto finans -802 000 -359 000 -12 499 000 -1 288 000 9 780 000 -13 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 227 000 334 000 -2 125 000 3 880 000 8 516 000 -833 000
Skattekostnad på ordinært resultat 699 000 56 000 2 015 000 870 000 -328 000 -67 000
Ordinært resultat 1 528 000 278 000 -4 140 000 3 011 000 8 843 000 -766 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 1 528 000 278 000 -4 140 000 3 011 000 8 843 000 -766 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 4 500 000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 3 540 000
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 528 000 278 000 -6 348 000 3 011 000 4 343 000 -4 306 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 2 125 000 2 713 000 2 769 000 238 000 1 381 000 1 243 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 2 125 000 2 713 000 2 769 000 238 000 1 381 000 1 243 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 105 000 105 000 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 1 404 000 1 604 000 1 857 000 1 857 000 1 857 000 1 962 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 404 000 1 604 000 1 857 000 1 962 000 1 962 000 1 962 000
Sum anleggsmidler 3 529 000 4 317 000 4 626 000 2 200 000 3 343 000 3 205 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 17 780 000 26 953 000 27 692 000 2 481 000 275 000
Sum varelager 0 17 780 000 26 953 000 27 692 000 2 481 000 275 000
Kundefordringer 555 000 511 000 14 457 000 29 592 000 490 000 490 000
Andre fordringer 19 730 000 15 247 000 28 702 000 26 151 000 33 855 000 32 389 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 20 285 000 15 757 000 43 159 000 55 744 000 34 345 000 32 879 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 415 000 496 000 1 778 000 4 571 000 9 825 000 1 661 000
Sum omløpsmidler 20 700 000 34 034 000 71 890 000 88 007 000 46 651 000 34 816 000
Sum eiendeler 24 229 000 38 351 000 76 516 000 90 207 000 49 994 000 38 021 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Sum innskutt egenkapital 9 279 000 9 279 000 9 279 000 9 279 000 8 413 000 7 810 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 11 367 000 6 933 000 6 655 000 13 003 000 9 992 000 5 649 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 11 367 000 6 933 000 6 655 000 13 003 000 9 992 000 5 649 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 20 645 000 16 211 000 15 933 000 22 282 000 18 405 000 13 459 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 1 707 000 23 150 000 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 1 707 000 23 150 000 0 0
Leverandørgjeld 7 000 492 000 1 431 000 2 644 000 109 000 91 000
Betalbar skatt 0 0 919 000 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 8 000 7 000 7 000 7 000
Utbytte 0 0 0 0 4 500 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3 577 000 21 648 000 56 517 000 42 124 000 26 972 000 24 464 000
Sum kortsiktig gjeld 3 584 000 22 140 000 60 582 000 67 925 000 31 588 000 24 562 000
Sum gjeld 3 584 000 22 140 000 60 582 000 67 925 000 31 588 000 24 562 000
Sum egenkapital og gjeld 24 229 000 38 351 000 76 516 000 90 207 000 49 994 000 38 021 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 10,7% 2,1% 13,2% 7,5% 20,1%
Resultat av driften i % 14,7% 6,6% 14,0% 14,0%
Kapitalens omløpshastighet 0,7 0,2 0,9 0,5 0,0
Bruttofortjeneste i % 111,1% 118,9% 17,6% -44,4%
Overskuddsgrad i % 16,4% 11,3% 14,8% 14,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 12,1% 2,1% -11,1% 19,1% 53,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 8,3% 1,7% -21,7% 14,8% 55,5%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 33,9 21,8 124,7 90,4 0,0 0,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 5,8 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4
Likviditetsgrad 2 5,8 0,7 0,7 0,9 1,4 1,4
Likviditetsgrad 3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1
Varelagerets omløpshastighet -0,1 2,3 1,9 1,0 1,3
Lagertid i antall dager -1401,2 -4042,1 160,7 101,7 207,8
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 85,2% 42,3% 20,8% 24,7% 36,8% 35,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 100,5% 153,5% 21,4% 60,2%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2%
Langsiktig lagerfinansiering i % 66,9% 42,0% 72,5% 607,1% 3728,7%
Gjeldsgrad 0,2 1,4 3,8 3,0 1,7 1,8
Kortsiktig gjeldsandel i % 14,8% 57,7% 79,2% 75,3% 63,2% 64,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 224 000 0 295 000 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .