; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Solberg Pettersen AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 28 435 000 57 899 000 24 203 000 25 745 000 23 186 000 25 249 000
Annen driftsinntekt 146 000 1 880 000 85 000 68 000 449 000 60 000
Sum driftsinntekter 28 581 000 59 779 000 24 288 000 25 813 000 23 634 000 25 309 000
Varekostnad 17 795 000 43 582 000 15 656 000 16 745 000 14 673 000 15 872 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 5 143 000 7 586 000 4 570 000 5 121 000 5 218 000 6 029 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 183 000 264 000 310 000 420 000 384 000 410 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 4 190 000 5 742 000 2 958 000 3 099 000 2 922 000 3 670 000
Sum driftskostnader 27 311 000 57 174 000 23 494 000 25 385 000 23 197 000 25 981 000
Driftsresultat 1 270 000 2 605 000 794 000 428 000 437 000 -672 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 9 000 2 000 2 000 0 13 000 5 000
Sum annen finansinntekt 14 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000
Sum finansinntekter 23 000 4 000 4 000 2 000 13 000 7 000
Sum annen rentekostnad 278 000 390 000 361 000 422 000 336 000 336 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 278 000 390 000 361 000 422 000 336 000 336 000
Netto finans -255 000 -386 000 -357 000 -420 000 -323 000 -329 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 016 000 2 219 000 437 000 9 000 114 000 -1 000 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 1 016 000 2 219 000 437 000 9 000 114 000 -1 000 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 1 016 000 2 219 000 437 000 9 000 114 000 -1 000 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 016 000 2 219 000 437 000 9 000 114 000 -1 000 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 838 000 1 741 000 679 000 835 000 1 055 000 928 000
Maskiner og anlegg 436 000 191 000 212 000 80 000 152 000 176 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 251 000 49 000 120 000 238 000 308 000 92 000
Sum varige driftsmidler 2 524 000 1 981 000 1 010 000 1 153 000 1 515 000 1 195 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 360 000 28 000 34 000 36 000 102 000 88 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 399 000 67 000 73 000 75 000 141 000 127 000
Sum anleggsmidler 2 923 000 2 047 000 1 084 000 1 229 000 1 656 000 1 322 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 2 469 000 2 485 000 3 051 000 3 335 000 3 095 000 2 802 000
Sum varelager 2 469 000 2 485 000 3 051 000 3 335 000 3 095 000 2 802 000
Kundefordringer 4 664 000 3 078 000 2 155 000 2 697 000 2 087 000 2 150 000
Andre fordringer 768 000 911 000 908 000 957 000 316 000 631 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 5 432 000 3 989 000 3 063 000 3 654 000 2 403 000 2 781 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 048 000 2 245 000 210 000 135 000 199 000 139 000
Sum omløpsmidler 8 949 000 8 719 000 6 324 000 7 124 000 5 696 000 5 722 000
Sum eiendeler 11 872 000 10 767 000 7 407 000 8 352 000 7 352 000 7 044 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 2 015 000 2 015 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 2 015 000 2 015 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 3 298 000 2 282 000 -1 687 000 -2 124 000 -2 133 000 -2 248 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 3 298 000 2 282 000 -1 687 000 -2 124 000 -2 133 000 -2 248 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 5 313 000 4 297 000 213 000 -224 000 -233 000 -348 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 632 000 572 000 1 646 000 2 028 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 594 000 938 000 1 082 000 1 226 000 0 0
Annen langsiktig gjeld 2 528 000 3 083 000 3 406 000 3 745 000 3 014 000 2 909 000
Sum langsiktig gjeld 2 528 000 3 083 000 3 406 000 3 745 000 3 014 000 2 909 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 934 000 2 145 000 2 956 000 3 091 000 4 360 000 4 937 000
Leverandørgjeld 969 000 421 000 660 000 1 104 000 436 000 1 049 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 656 000 782 000 585 000 567 000 599 000 725 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 406 000 2 183 000 1 912 000 2 589 000 1 890 000 681 000
Sum kortsiktig gjeld 4 031 000 3 386 000 3 789 000 4 832 000 4 571 000 4 483 000
Sum gjeld 6 559 000 6 469 000 7 195 000 8 577 000 7 585 000 7 392 000
Sum egenkapital og gjeld 11 872 000 10 767 000 7 407 000 8 352 000 7 352 000 7 044 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 11,4% 28,7% 10,1% 5,5% 6,3%
Resultat av driften i % 4,4% 4,4% 3,3% 1,7% 1,8% -2,7%
Kapitalens omløpshastighet 2,5 6,6 3,1 3,3 3,3
Bruttofortjeneste i % 37,4% 24,7% 35,3% 35,0% 36,7% 37,1%
Overskuddsgrad i % 4,5% 4,4% 3,3% 1,7% 1,9% -2,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 21,1% 98,4% -7945,5% -3,9% -39,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 21,1% 98,4% -7945,5% -3,9% -39,2%
Omsetning per ansatt 1 868 308 1 720 867 1 575 600
Omsetning per lønnskrone 5,6 7,9 5,3 5,0 4,5 4,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 2,2 2,6 1,7 1,5 1,2 1,3
Likviditetsgrad 2 1,6 1,8 0,9 0,8 0,6 0,7
Likviditetsgrad 3 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 7,2 17,5 5,1 5,0 4,7 5,7
Lagertid i antall dager 50,1 22,9 73,4 69,1 72,3
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 44,8% 39,9% 2,9% -2,7% -3,2% -4,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 18,6% 7,2% 0,9% -0,9% -1,0% -1,4%
Rentedekningsgrad i % 2,6% 2,1% 2,1% 2,3% 2,5% 2,5%
Finansieringsgrad i % 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 0,5%
Langsiktig lagerfinansiering i % 199,2% 214,6% 83,1% 68,7% 36,3% 44,2%
Gjeldsgrad 1,2 1,5 33,8 -38,3 -32,6 -21,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 34,0% 31,4% 51,2% 57,9% 62,2% 63,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 21,3% 28,6% 46,0% 44,8% 41,0% 41,3%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 536 000 530 000 534 000 465 000 455 000 457 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .