Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sør-Varanger Avis A/S

Regnskap

Resultatregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 11 206 000 11 926 000 12 593 000 13 504 000 14 579 000 15 648 000
Annen driftsinntekt 1 614 000 1 364 000 1 316 000 1 315 000 1 211 000 1 184 000
Sum driftsinntekter 12 819 000 13 290 000 13 909 000 14 818 000 15 790 000 16 832 000
Varekostnad 900 000 781 000 1 020 000 1 510 000 1 763 000 2 014 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 7 739 000 7 150 000 8 253 000 9 763 000 10 579 000 10 857 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 489 000 397 000 391 000 462 000 844 000 911 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 4 524 000 0
Andre driftskostnader 3 554 000 4 045 000 3 680 000 2 759 000 2 848 000 2 976 000
Sum driftskostnader 12 682 000 12 373 000 13 344 000 14 494 000 20 558 000 16 758 000
Driftsresultat 137 000 917 000 565 000 324 000 -4 768 000 74 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 1 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 4 000 8 000 9 000 11 000 20 000 34 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 4 000 8 000 9 000 11 000 20 000 35 000
Sum annen rentekostnad 190 000 170 000 285 000 396 000 463 000 547 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 175 000 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 192 000 170 000 285 000 427 000 667 000 616 000
Netto finans -188 000 -162 000 -276 000 -416 000 -647 000 -581 000
Ordinært resultat før skattekostnad -51 000 755 000 288 000 -92 000 -5 415 000 -508 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat -51 000 755 000 288 000 -92 000 -5 415 000 -508 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -51 000 755 000 288 000 -92 000 -5 415 000 -508 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -51 000 755 000 288 000 -92 000 -5 415 000 -508 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 10 399 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 4 574 000 4 729 000 4 898 000 5 241 000 5 703 000 672 000
Sum varige driftsmidler 4 574 000 4 729 000 4 898 000 5 241 000 5 703 000 11 071 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 35 000 35 000
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 253 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 94 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 124 000 124 000 124 000 124 000 159 000 428 000
Sum anleggsmidler 4 698 000 4 853 000 5 022 000 5 365 000 5 862 000 11 499 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 202 000 113 000 235 000 145 000 149 000 182 000
Sum varelager 202 000 113 000 235 000 145 000 149 000 182 000
Kundefordringer 532 000 455 000 906 000 1 403 000 1 147 000 1 419 000
Andre fordringer 140 000 195 000 183 000 279 000 353 000 145 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 672 000 650 000 1 088 000 1 682 000 1 500 000 1 563 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 3 002 000 3 170 000 2 140 000 3 252 000 1 670 000 2 068 000
Sum omløpsmidler 3 876 000 3 933 000 3 463 000 5 079 000 3 319 000 3 814 000
Sum eiendeler 8 574 000 8 786 000 8 485 000 10 444 000 9 181 000 15 313 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 2 197 000 2 197 000 2 197 000 2 197 000 600 000 600 000
Egne aksjer 11 000 11 000 11 000 11 000 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 2 208 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000 600 000 600 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -2 020 000 -1 969 000 -2 724 000 -5 035 000 -4 943 000 472 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -2 020 000 -1 969 000 -2 724 000 -5 035 000 -4 943 000 472 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 188 000 239 000 -516 000 -2 827 000 -4 343 000 1 072 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 5 487 000 5 795 000 6 000 000 10 023 000 10 215 000 10 795 000
Sum langsiktig gjeld 5 487 000 5 795 000 6 000 000 10 023 000 10 215 000 10 795 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 487 000 5 795 000 6 000 000 10 023 000 10 215 000 10 795 000
Leverandørgjeld 408 000 215 000 263 000 92 000 246 000 435 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 284 000 304 000 282 000 551 000 611 000 605 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 206 000 2 233 000 2 456 000 2 605 000 2 452 000 2 406 000
Sum kortsiktig gjeld 2 898 000 2 752 000 3 001 000 3 248 000 3 309 000 3 446 000
Sum gjeld 8 385 000 8 547 000 9 001 000 13 271 000 13 524 000 14 241 000
Sum egenkapital og gjeld 8 574 000 8 786 000 8 485 000 10 444 000 9 181 000 15 313 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Totalkapitalrentabilitet i % 1,6% 10,7% 6,1% 3,4% -38,8%
Resultat av driften i % 1,1% 6,9% 4,1% 2,2% -30,2% 0,4%
Kapitalens omløpshastighet 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3
Bruttofortjeneste i % 92,0% 93,5% 91,9% 88,8% 87,9% 87,1%
Overskuddsgrad i % 1,1% 7,0% 4,1% 2,3% -30,1% 0,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -23,9% -545,1% -17,2% 2,6% 331,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -23,9% -545,1% -17,2% 2,6% 331,1%
Omsetning per ansatt 779 895 789 500 801 524
Omsetning per lønnskrone 1,7 1,9 1,7 1,5 1,5 1,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Likviditetsgrad 1 1,3 1,4 1,2 1,6 1,0 1,1
Likviditetsgrad 2 1,3 1,4 1,1 1,5 1,0 1,1
Likviditetsgrad 3 1,0 1,2 0,7 1,0 0,5 0,6
Varelagerets omløpshastighet 4,5 6,9 4,3 10,4 11,8 11,1
Lagertid i antall dager 63,0 80,2 67,1 35,0 33,8
Soliditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel i % 2,2% 2,7% -6,1% -27,1% -47,3% 7,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 1,5% 1,8% -3,7% -19,1% -27,5% 6,4%
Rentedekningsgrad i % 1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,8% 0,9% 0,7% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 483,7% 1045,1% 196,6% 1262,8% 6,7% 202,2%
Gjeldsgrad 44,6 35,8 -17,4 -4,7 -3,1 13,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 33,8% 31,3% 35,4% 31,1% 36,0% 22,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 64,0% 66,0% 70,7% 96,0% 111,3% 70,5%
Lederlønninger 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Lønn daglig leder(e) 654 000 575 000 405 000 39 000 720 000 572 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .