Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Setra Borettslag

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 67 722 000 19 067 000 18 828 000 19 425 000 13 502 000 9 993 000
Sum driftsinntekter 67 722 000 19 067 000 18 828 000 19 425 000 13 502 000 9 993 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 505 000 463 000 414 000 602 000 504 000 342 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 20 454 000 38 192 000 67 844 000 54 975 000 38 450 000 14 206 000
Sum driftskostnader 20 959 000 38 655 000 68 258 000 55 577 000 38 954 000 14 548 000
Driftsresultat 46 763 000 -19 588 000 -49 430 000 -36 152 000 -25 452 000 -4 555 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 26 000 23 000 28 000 12 000 8 000 24 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 26 000 23 000 28 000 12 000 8 000 24 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 2 621 000 3 479 000 2 965 000 1 620 000 572 000 416 000
Netto finans -2 595 000 -3 456 000 -2 937 000 -1 608 000 -564 000 -392 000
Ordinært resultat før skattekostnad 44 168 000 -23 044 000 -52 367 000 -37 760 000 -26 016 000 -4 948 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 44 168 000 -23 044 000 -52 367 000 -37 760 000 -26 016 000 -4 948 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 44 168 000 -23 044 000 -52 367 000 -37 760 000 -26 016 000 -4 948 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 44 168 000 -23 044 000 -52 367 000 -37 760 000 -26 016 000 -4 948 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 91 855 000 75 293 000 65 683 000 65 683 000 38 875 000 38 813 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 91 855 000 75 293 000 65 683 000 65 683 000 38 875 000 38 813 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91 855 000 75 293 000 65 683 000 65 683 000 38 875 000 38 813 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 61 000 0
Andre fordringer 349 000 9 000 1 425 000 868 000 701 000 1 132 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 349 000 9 000 1 425 000 868 000 762 000 1 132 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 14 463 000 17 260 000 4 392 000 7 376 000 1 112 000 1 915 000
Sum omløpsmidler 14 813 000 17 269 000 5 817 000 8 244 000 1 874 000 3 047 000
Sum eiendeler 106 668 000 92 562 000 71 500 000 73 927 000 40 749 000 41 860 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 28 000 27 000 26 000 26 000 26 000 26 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -73 049 000 -117 217 000 -102 539 000 -50 173 000 -12 412 000 13 604 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -73 049 000 -117 217 000 -102 539 000 -50 173 000 -12 412 000 13 604 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -73 022 000 -117 190 000 -102 513 000 -50 147 000 -12 386 000 13 630 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 15 000 5 017 000 22 000 5 012 000 178 000 1 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 173 739 000 201 162 000 165 232 000 112 709 000 44 699 000 26 152 000
Sum langsiktig gjeld 173 739 000 201 162 000 165 232 000 112 709 000 44 699 000 26 152 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 165 767 000 198 487 000 157 669 000 110 136 000 37 292 000 18 553 000
Leverandørgjeld 3 167 000 2 313 000 8 760 000 6 340 000 8 259 000 2 077 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 2 000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 769 000 1 261 000 -1 000 11 000 -1 000 0
Sum kortsiktig gjeld 5 951 000 8 591 000 8 781 000 11 365 000 8 436 000 2 078 000
Sum gjeld 179 690 000 209 753 000 174 013 000 124 074 000 53 135 000 28 230 000
Sum egenkapital og gjeld 106 668 000 92 562 000 71 500 000 73 927 000 40 749 000 41 860 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 47,0% -23,9% -67,9% -63,0% -61,6%
Resultat av driften i % 69,1% -102,7% -262,5% -186,1% -188,5% -45,6%
Kapitalens omløpshastighet 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 69,1% -102,6% -262,4% -186,0% -188,4% -45,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -46,4% 21,0% 68,6% 120,8% -4182,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -46,4% 21,0% 68,6% 120,8% -4182,6%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 134,1 41,2 45,5 32,3 26,8 29,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 2,5 2,0 0,7 0,7 0,2 1,5
Likviditetsgrad 2 2,5 2,0 0,7 0,7 0,2 1,5
Likviditetsgrad 3 2,4 2,0 0,5 0,6 0,1 0,9
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % -68,5% -126,6% -143,4% -67,8% -30,4% 32,6%
Egenkapitalandel av omsetning i % -107,8% -614,6% -544,5% -258,2% -91,7% 136,4%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1%
Finansieringsgrad i % 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,2% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -2,5 -1,8 -1,7 -2,5 -4,3 2,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 5,6% 9,3% 12,3% 15,4% 20,7% 5,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 162,9% 217,3% 231,1% 152,5% 109,7% 62,5%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .