Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Kjøkkenfornyern Trøndelag AS

Regnskap

Resultatregnskap 2019 2018 2017 Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 344 000 1 804 000 2 049 000
Annen driftsinntekt 65 000 17 000 28 000
Sum driftsinntekter 1 409 000 1 822 000 2 077 000
Varekostnad 663 000 863 000 938 000
Beholdningsendringer 0 0 16 000
Lønnskostnader 293 000 397 000 616 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 51 000 39 000 26 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 387 000 448 000 506 000
Sum driftskostnader 1 394 000 1 747 000 2 102 000
Driftsresultat 15 000 75 000 -25 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 1 000 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0
Sum finansinntekter 0 1 000 0
Sum annen rentekostnad 14 000 24 000 24 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 14 000 24 000 24 000
Netto finans -14 000 -23 000 -24 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 000 52 000 -48 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 12 000 -11 000
Ordinært resultat 1 000 40 000 -37 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 1 000 40 000 -37 000
Avsatt utbytte 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 000 40 000 -37 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2019 2018 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 11 000
Goodwill 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 11 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 61 000 79 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 63 000 263 000 253 000
Sum varige driftsmidler 63 000 324 000 332 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 63 000 324 000 343 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0
Sum varelager 0 0 0
Kundefordringer 99 000 102 000 28 000
Andre fordringer 0 53 000 319 000
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 99 000 155 000 347 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 86 000 153 000 164 000
Sum omløpsmidler 186 000 308 000 511 000
Sum eiendeler 249 000 632 000 854 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital 4 000 3 000 -37 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 4 000 3 000 -37 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital 34 000 33 000 -7 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 2 000 1 000 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 2 000 1 000 0
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 32 000 312 000 367 000
Sum langsiktig gjeld 34 000 313 000 367 000
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 32 000 312 000 367 000
Leverandørgjeld 8 000 114 000 290 000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 104 000 84 000 147 000
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69 000 88 000 57 000
Sum kortsiktig gjeld 181 000 286 000 494 000
Sum gjeld 215 000 599 000 861 000
Sum egenkapital og gjeld 249 000 632 000 854 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2019 2018 2017
Totalkapitalrentabilitet i % 3,6% 10,2%
Resultat av driften i % 1,1% 4,1% -1,2%
Kapitalens omløpshastighet 3,2 2,5
Bruttofortjeneste i % 50,7% 52,2% 54,2%
Overskuddsgrad i % 1,1% 4,2% -1,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 6,0% 400,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 3,0% 307,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 4,8 4,6 3,4
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2019 2018 2017
Likviditetsgrad 1 1,0 1,1 1,0
Likviditetsgrad 2 1,0 1,1 1,0
Likviditetsgrad 3 0,5 0,5 0,3
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2019 2018 2017
Egenkapitalandel i % 13,7% 5,2% -0,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 2,4% 1,8% -0,3%
Rentedekningsgrad i % 6,3% 1,9% 2,4%
Finansieringsgrad i % 0,9% 0,9% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 6,3 18,2 -123,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 72,7% 45,3% 57,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 13,7% 49,5% 43,0%
Lederlønninger 2019 2018 2017
Lønn daglig leder(e) 240 000 554 000 530 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .