; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

SB Skog AS

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 590 837 000 533 524 000 521 724 000 494 479 000 532 992 000 506 692 000
Annen driftsinntekt 140 000 638 000 417 000 0 0 0
Sum driftsinntekter 590 977 000 534 162 000 522 141 000 494 479 000 532 992 000 506 692 000
Varekostnad 544 551 000 491 700 000 472 876 000 319 901 000 339 475 000 289 840 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 22 000 0
Lønnskostnader 27 562 000 26 903 000 28 057 000 28 539 000 34 637 000 27 655 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 203 000 287 000 2 065 000 2 122 000 271 000 231 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 900 000 0
Andre driftskostnader 12 818 000 16 397 000 23 420 000 154 539 000 164 007 000 184 644 000
Sum driftskostnader 585 134 000 535 287 000 526 418 000 505 101 000 539 312 000 502 370 000
Driftsresultat 5 843 000 -1 125 000 -4 277 000 -10 622 000 -6 320 000 4 322 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 248 000 1 011 000 0 0 298 000 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 37 000 2 000 11 000 106 000 152 000 16 000
Sum annen finansinntekt 9 000 44 000 1 000 867 000 108 000 1 046 000
Sum finansinntekter 294 000 1 057 000 12 000 973 000 558 000 1 062 000
Sum annen rentekostnad 250 000 315 000 387 000 535 000 371 000 616 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 190 000 3 783 000 1 745 000 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 740 000 4 402 000 2 589 000 2 538 000 1 496 000 2 173 000
Netto finans -446 000 -3 345 000 -2 577 000 -1 565 000 -938 000 -1 111 000
Ordinært resultat før skattekostnad 5 397 000 -4 469 000 -6 854 000 -12 187 000 -7 258 000 3 211 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 -2 369 000 -2 068 000 657 000
Ordinært resultat 5 397 000 -4 469 000 -6 854 000 -9 818 000 -5 190 000 2 554 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 5 397 000 -4 469 000 -6 854 000 -9 818 000 -5 190 000 2 554 000
Avsatt utbytte 1 000 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 4 398 000 -4 469 000 -6 854 000 -9 818 000 -5 190 000 2 554 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 1 938 000 1 800 000 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 4 853 000 4 853 000 4 852 000 4 853 000 2 484 000 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 4 853 000 4 853 000 4 852 000 6 791 000 4 283 000 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 1 785 000 1 227 000 818 000 436 000 0 515 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 471 000 0
Sum varige driftsmidler 1 785 000 1 227 000 818 000 436 000 471 000 515 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 1 641 000 5 317 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 1 543 000 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 1 855 000 2 045 000 2 405 000 2 108 000 2 108 000 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 87 000 87 000 87 000 1 641 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 6 657 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 855 000 2 045 000 2 492 000 3 737 000 3 835 000 13 615 000
Sum anleggsmidler 8 493 000 8 125 000 8 162 000 10 963 000 8 590 000 14 130 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 503 000 -118 000 1 570 000 462 000 964 000 1 035 000
Sum varelager 503 000 -118 000 1 570 000 462 000 964 000 1 035 000
Kundefordringer 71 161 000 61 202 000 65 305 000 62 225 000 63 213 000 47 771 000
Andre fordringer 454 000 1 210 000 892 000 9 552 000 19 562 000 8 298 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 71 615 000 62 412 000 66 197 000 71 777 000 82 775 000 56 069 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 0 2 000 2 018 000 856 000 2 817 000 3 901 000
Sum omløpsmidler 72 118 000 62 296 000 69 785 000 73 095 000 86 556 000 61 005 000
Sum eiendeler 80 611 000 70 421 000 77 947 000 84 058 000 95 145 000 75 135 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 15 341 000 12 500 000 12 500 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 23 306 000 23 306 000 15 954 000 15 954 000 13 454 000 13 454 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -14 246 000 -18 645 000 -14 176 000 -7 322 000 2 496 000 13 659 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -14 246 000 -18 645 000 -14 176 000 -7 322 000 2 496 000 13 659 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 9 060 000 4 662 000 1 778 000 8 632 000 15 950 000 27 113 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 1 678 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 1 678 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 17 890 000 11 323 000 14 052 000 8 009 000 12 707 000 4 141 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 920 000 3 590 000 4 707 000 8 250 000 9 250 000
Sum langsiktig gjeld 0 920 000 3 590 000 4 707 000 8 250 000 10 928 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 17 890 000 11 323 000 14 052 000 8 009 000 12 707 000 4 141 000
Leverandørgjeld 47 250 000 41 443 000 46 311 000 52 973 000 41 319 000 20 992 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 689 000
Skyldige offentlige utgifter 2 197 000 2 611 000 3 435 000 1 684 000 1 983 000 3 057 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4 212 000 9 462 000 8 781 000 8 054 000 14 936 000 8 215 000
Sum kortsiktig gjeld 71 549 000 64 839 000 72 579 000 70 720 000 70 945 000 37 094 000
Sum gjeld 71 549 000 65 759 000 76 169 000 75 427 000 79 195 000 48 022 000
Sum egenkapital og gjeld 80 609 000 70 421 000 77 947 000 84 058 000 95 145 000 75 135 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 8,1% -0,1% -5,3% -10,8% -6,8%
Resultat av driften i % 1,0% -0,2% -0,8% -2,1% -1,2% 0,9%
Kapitalens omløpshastighet 7,8 7,2 6,4 5,5 6,3
Bruttofortjeneste i % 7,8% 7,8% 9,4% 35,3% 36,3% 42,8%
Overskuddsgrad i % 1,0% 0,0% -0,8% -2,0% -1,1% 1,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 78,7% -138,8% -131,7% -99,2% -33,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 78,7% -138,8% -131,7% -79,9% -24,1%
Omsetning per ansatt 9 889 580 8 460 190
Omsetning per lønnskrone 21,4 19,9 18,6 17,3 15,4 18,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,6
Likviditetsgrad 2 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 1,6
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Varelagerets omløpshastighet 1082,6 -4166,9 301,2 692,4 352,2 280,0
Lagertid i antall dager 0,1 0,5 0,8 0,8 1,1
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 11,2% 6,6% 2,3% 10,3% 16,8% 36,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 1,5% 0,9% 0,3% 1,7% 3,0% 5,4%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 71,5% 21,2% 16,0% 9,6% 4,4%
Finansieringsgrad i % 0,9% 1,5% 1,5% 0,8% 0,4% 0,4%
Langsiktig lagerfinansiering i % 112,7% 2155,1% -178,0% 514,3% 1619,3% 2310,2%
Gjeldsgrad 7,9 14,1 42,8 8,7 5,0 1,8
Kortsiktig gjeldsandel i % 88,8% 92,1% 93,1% 84,1% 74,6% 49,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 1,3% 4,6% 5,6% 8,7% 14,5%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 838 000 805 000 1 594 000 977 000 956 000 925 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .