Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sarpsborg Mynthandel AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 2 178 000 3 030 000 2 321 000 1 870 000 1 615 000 1 748 000
Annen driftsinntekt 40 000 0 0 0 0 320 000
Sum driftsinntekter 2 218 000 3 030 000 2 321 000 1 870 000 1 615 000 2 068 000
Varekostnad 1 357 000 1 990 000 1 201 000 826 000 1 053 000 1 102 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 306 000 326 000 324 000 319 000 314 000 304 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 11 000 14 000 18 000 16 000 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 614 000 596 000 637 000 447 000 475 000 531 000
Sum driftskostnader 2 288 000 2 926 000 2 180 000 1 608 000 1 842 000 1 937 000
Driftsresultat -70 000 104 000 141 000 262 000 -227 000 131 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 3 000 0 3 000 0 2 000 2 000
Sum finansinntekter 3 000 0 3 000 0 2 000 2 000
Sum annen rentekostnad 7 000 9 000 16 000 23 000 25 000 24 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 7 000 9 000 16 000 23 000 25 000 24 000
Netto finans -4 000 -9 000 -13 000 -23 000 -23 000 -22 000
Ordinært resultat før skattekostnad -74 000 95 000 127 000 239 000 -250 000 110 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 21 000 33 000 1 000 5 000 28 000
Ordinært resultat -74 000 74 000 94 000 238 000 -255 000 82 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -74 000 74 000 94 000 238 000 -255 000 82 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -74 000 74 000 94 000 238 000 -214 000 82 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 5 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 5 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 46 000 57 000 72 000 65 000 0 0
Sum varige driftsmidler 46 000 57 000 72 000 65 000 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 46 000 57 000 72 000 65 000 0 5 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 844 000 722 000 707 000 712 000 769 000 662 000
Sum varelager 844 000 722 000 707 000 712 000 769 000 662 000
Kundefordringer 28 000 15 000 34 000 32 000 53 000 27 000
Andre fordringer 104 000 19 000 19 000 28 000 31 000 22 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 132 000 34 000 53 000 59 000 84 000 49 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 149 000 55 000 85 000 40 000 72 000 225 000
Sum omløpsmidler 1 126 000 811 000 845 000 812 000 925 000 935 000
Sum eiendeler 1 172 000 868 000 917 000 877 000 925 000 940 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 98 000 172 000 98 000 4 000 -234 000 20 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 98 000 172 000 98 000 4 000 -234 000 20 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 198 000 272 000 198 000 104 000 -134 000 120 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 75 000 175 000 275 000 375 000 475 000
Sum langsiktig gjeld 0 75 000 175 000 275 000 375 000 475 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 75 000 175 000 275 000 375 000 475 000
Leverandørgjeld 29 000 1 000 7 000 2 000 4 000 12 000
Betalbar skatt 0 21 000 33 000 1 000 0 5 000
Skyldige offentlige utgifter 25 000 31 000 39 000 35 000 40 000 19 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 919 000 468 000 464 000 460 000 640 000 309 000
Sum kortsiktig gjeld 973 000 521 000 543 000 498 000 684 000 345 000
Sum gjeld 973 000 596 000 718 000 773 000 1 059 000 820 000
Sum egenkapital og gjeld 1 172 000 868 000 917 000 877 000 925 000 940 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % -6,6% 11,7% 15,9% 29,1% -24,1%
Resultat av driften i % -3,2% 3,4% 6,1% 14,0% -14,1% 6,3%
Kapitalens omløpshastighet 2,2 3,4 2,6 2,1 1,7
Bruttofortjeneste i % 37,7% 34,3% 48,3% 55,8% 34,8% 37,0%
Overskuddsgrad i % -3,0% 3,4% 6,2% 14,0% -13,9% 6,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -31,5% 40,4% 84,1% -1593,3% 3571,4%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -31,5% 31,5% 62,3% -1586,7% 3642,9%
Omsetning per ansatt 1 034 000
Omsetning per lønnskrone 7,2 9,3 7,2 5,9 5,1 6,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,2 1,6 1,6 1,6 1,4 2,7
Likviditetsgrad 2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,8
Likviditetsgrad 3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7
Varelagerets omløpshastighet 1,6 2,8 1,7 1,2 1,4 1,7
Lagertid i antall dager 207,7 129,3 212,7 322,7 244,6
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 16,9% 31,3% 21,6% 11,9% -14,5% 12,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 8,9% 9,0% 8,5% 5,6% -8,3% 5,8%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 8,0% 4,1% 2,8% 2,8% 1,7%
Finansieringsgrad i % 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 18,0% 40,2% 42,6% 44,1% 31,3% 89,1%
Gjeldsgrad 4,9 2,2 3,6 7,4 -7,9 6,8
Kortsiktig gjeldsandel i % 83,0% 60,0% 59,2% 56,8% 73,9% 36,7%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 8,6% 19,1% 31,4% 40,5% 50,5%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 261 000 260 000 259 000 252 000 222 000 239 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .