Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sarpsborg Asvo AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 39 004 000 8 592 000 11 671 000 32 189 000 29 098 000 10 005 000
Annen driftsinntekt 3 063 000 28 956 000 26 517 000 2 626 000 2 248 000 20 404 000
Sum driftsinntekter 42 067 000 37 548 000 38 188 000 34 815 000 31 346 000 30 410 000
Varekostnad 4 755 000 4 323 000 6 249 000 5 589 000 5 299 000 5 265 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 25 059 000 21 022 000 19 029 000 17 436 000 15 743 000 15 809 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 3 170 000 2 978 000 2 792 000 1 767 000 1 655 000 1 733 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 6 715 000 5 672 000 7 457 000 4 103 000 3 790 000 3 788 000
Sum driftskostnader 39 699 000 33 995 000 35 527 000 28 895 000 26 487 000 26 595 000
Driftsresultat 2 368 000 3 553 000 2 661 000 5 920 000 4 859 000 3 815 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 148 000 249 000 0 0 0
Sum annen finansinntekt 115 000 0 0 384 000 481 000 448 000
Sum finansinntekter 115 000 148 000 249 000 384 000 481 000 448 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 115 000 148 000 249 000 384 000 481 000 448 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 483 000 3 702 000 2 909 000 6 304 000 5 340 000 4 263 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 2 483 000 3 702 000 2 909 000 6 304 000 5 340 000 4 263 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 483 000 3 702 000 2 909 000 6 304 000 5 340 000 4 263 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0 0 0 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 57 379 000 63 037 000 63 463 000 56 495 000 40 835 000 40 199 000
Maskiner og anlegg 0 711 000 1 066 000 0 731 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 16 226 000 1 192 000 1 371 000 0 670 000 1 387 000
Sum varige driftsmidler 73 605 000 64 940 000 65 900 000 56 495 000 42 235 000 41 586 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 632 000 580 000 523 000 468 000 405 000 346 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 632 000 580 000 523 000 468 000 405 000 346 000
Sum anleggsmidler 74 236 000 65 520 000 66 423 000 56 963 000 42 640 000 41 932 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 544 000 413 000 534 000 493 000 409 000 345 000
Sum varelager 544 000 413 000 534 000 493 000 409 000 345 000
Kundefordringer 1 096 000 1 361 000 890 000 1 308 000 925 000 924 000
Andre fordringer 5 044 000 3 661 000 1 687 000 4 146 000 3 724 000 2 918 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 6 140 000 5 022 000 2 577 000 5 454 000 4 649 000 3 841 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 11 292 000 15 067 000 13 380 000 16 738 000 25 902 000 21 768 000
Sum omløpsmidler 17 976 000 20 502 000 16 491 000 22 685 000 30 960 000 25 954 000
Sum eiendeler 92 212 000 86 022 000 82 914 000 79 648 000 73 600 000 67 886 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 83 112 000 80 628 000 76 927 000 74 018 000 67 713 000 62 374 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 83 112 000 80 628 000 76 927 000 74 018 000 67 713 000 62 374 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 83 212 000 80 728 000 77 027 000 74 118 000 67 813 000 62 474 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 821 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 821 000
Leverandørgjeld 0 1 160 000 1 522 000 1 253 000 1 210 000 0
Betalbar skatt 3 665 000 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 1 886 000 1 791 000 1 444 000 1 293 000 1 211 000 1 189 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3 449 000 2 343 000 2 921 000 2 984 000 3 365 000 3 403 000
Sum kortsiktig gjeld 9 000 000 5 294 000 5 887 000 5 530 000 5 786 000 5 413 000
Sum gjeld 9 000 000 5 294 000 5 887 000 5 530 000 5 786 000 5 413 000
Sum egenkapital og gjeld 92 212 000 86 022 000 82 914 000 79 648 000 73 600 000 67 886 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 2,8% 4,4% 3,6% 8,2% 7,5%
Resultat av driften i % 5,6% 9,5% 7,0% 17,0% 15,5% 12,5%
Kapitalens omløpshastighet 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4
Bruttofortjeneste i % 87,8% 49,7% 46,5% 82,6% 81,8% 47,4%
Overskuddsgrad i % 5,9% 9,9% 7,6% 18,1% 17,0% 14,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 3,0% 4,7% 3,8% 8,9% 8,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 3,0% 4,7% 3,8% 8,9% 8,2%
Omsetning per ansatt 1 600 526
Omsetning per lønnskrone 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 2,0 3,9 2,8 4,1 5,4 4,8
Likviditetsgrad 2 1,9 3,8 2,7 4,0 5,3 4,7
Likviditetsgrad 3 1,3 2,8 2,3 3,0 4,5 4,0
Varelagerets omløpshastighet 8,7 10,5 11,7 11,3 13,0 15,3
Lagertid i antall dager 36,2 39,4 29,6 29,0 25,6
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 90,2% 93,8% 92,9% 93,1% 92,1% 92,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 197,8% 215,0% 201,7% 212,9% 216,3% 205,4%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 0,6% 0,7%
Langsiktig lagerfinansiering i % 1650,0% 3682,3% 1985,8% 3479,7% 6154,8% 5954,2%
Gjeldsgrad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 9,8% 6,2% 7,1% 6,9% 7,9% 8,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 1 057 000 1 019 000 1 011 000 0 933 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .