Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sameiet Arsenalvegen 75-81

Regnskap

Resultatregnskap 2014 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 0
Annen driftsinntekt 151 000
Sum driftsinntekter 151 000
Varekostnad 0
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 11 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 169 000
Sum driftskostnader 180 000
Driftsresultat -29 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0
Sum annen renteinntekt 2 000
Sum annen finansinntekt 2 000
Sum finansinntekter 4 000
Sum annen rentekostnad 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 0
Netto finans 4 000
Ordinært resultat før skattekostnad -25 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0
Ordinært resultat -25 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat -25 000
Avsatt utbytte 0
Konsernbidrag 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2014 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 0
Goodwill 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 0
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0
Sum varige driftsmidler 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 0
Sum varelager 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 30 000
Konsernfordringer 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 30 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post 116 000
Sum omløpsmidler 147 000
Sum eiendeler 147 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0
Egne aksjer 0
Overkursfond 0
Sum innskutt egenkapital 0
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital 44 000
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital 44 000
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital 44 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 0
Sum langsiktig gjeld 0
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Leverandørgjeld 1 000
Betalbar skatt 0
Skyldige offentlige utgifter 5 000
Utbytte 0
Kortsiktig konserngjeld 0
Annen kortsiktig gjeld 13 000
Sum kortsiktig gjeld 19 000
Sum gjeld 19 000
Sum egenkapital og gjeld 147 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2014
Totalkapitalrentabilitet i %
Resultat av driften i % -19,2%
Kapitalens omløpshastighet
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % -16,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i %
Egenkapital rentabilitet etter skatt i %
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 13,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2014
Likviditetsgrad 1 7,7
Likviditetsgrad 2 7,7
Likviditetsgrad 3 6,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2014
Egenkapitalandel i % 29,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 29,1%
Rentedekningsgrad i % 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 12,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0%
Lederlønninger 2014
Lønn daglig leder(e) 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .