Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Fiken AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 167 925 000 119 527 000 86 760 000 60 940 000 35 957 000 16 159 000
Annen driftsinntekt 4 805 000 2 149 000 3 000 0 3 000 13 000
Sum driftsinntekter 172 730 000 121 676 000 86 762 000 60 940 000 35 961 000 16 172 000
Varekostnad 0 0 0 1 000 1 000 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 27 090 000 21 039 000 17 094 000 13 225 000 7 753 000 2 951 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 482 000 358 000 27 000 13 000 1 000 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 55 885 000 47 651 000 34 753 000 26 685 000 16 770 000 13 530 000
Sum driftskostnader 83 457 000 69 048 000 51 874 000 39 924 000 24 525 000 16 481 000
Driftsresultat 89 273 000 52 628 000 34 888 000 21 016 000 11 436 000 -309 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 577 000 540 000 593 000 397 000 168 000 47 000
Sum annen finansinntekt 10 000 5 000 0 0 0 0
Sum finansinntekter 587 000 545 000 593 000 397 000 168 000 47 000
Sum annen rentekostnad 0 10 000 4 000 2 000 0 1 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 18 000 13 000 5 000 2 000 0 1 000
Netto finans 569 000 532 000 588 000 395 000 168 000 46 000
Ordinært resultat før skattekostnad 89 843 000 53 161 000 35 476 000 21 411 000 11 603 000 -263 000
Skattekostnad på ordinært resultat 19 313 000 11 128 000 7 466 000 4 577 000 2 139 000 0
Ordinært resultat 70 530 000 42 033 000 28 010 000 16 834 000 9 465 000 -263 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 70 530 000 42 033 000 28 010 000 16 834 000 9 465 000 -263 000
Avsatt utbytte 37 980 000 6 000 000 33 900 000 15 000 000 4 500 000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -23 550 000 36 033 000 110 000 1 834 000 4 965 000 -263 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 107 000 71 000 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 107 000 71 000 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 2 298 000 2 202 000 746 000 65 000 34 000 0
Sum varige driftsmidler 2 298 000 2 202 000 746 000 65 000 34 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 1 950 000 1 950 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 950 000 1 950 000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4 355 000 4 224 000 746 000 65 000 34 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15 424 000 11 404 000 9 435 000 6 058 000 3 903 000 2 158 000
Andre fordringer 1 227 000 1 687 000 129 000 662 000 42 000 1 260 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 16 651 000 13 091 000 9 565 000 6 719 000 3 944 000 3 418 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 132 716 000 85 367 000 61 902 000 40 410 000 25 096 000 8 190 000
Sum omløpsmidler 149 368 000 98 458 000 71 466 000 47 129 000 29 041 000 11 608 000
Sum eiendeler 153 722 000 102 682 000 72 212 000 47 194 000 29 075 000 11 608 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 14 529 000 38 085 000 2 051 000 1 941 000 6 107 000 1 143 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 14 529 000 38 085 000 2 051 000 1 941 000 6 107 000 1 143 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 14 559 000 38 109 000 2 076 000 1 966 000 6 132 000 1 167 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4 152 000 2 592 000 2 455 000 2 546 000 871 000 956 000
Betalbar skatt 17 290 000 8 954 000 5 767 000 3 055 000 714 000 0
Skyldige offentlige utgifter 8 379 000 6 443 000 4 564 000 3 401 000 2 387 000 1 448 000
Utbytte 56 100 000 6 000 000 27 900 000 15 000 000 4 500 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53 242 000 40 584 000 29 450 000 21 226 000 14 472 000 8 037 000
Sum kortsiktig gjeld 139 163 000 64 573 000 70 136 000 45 228 000 22 944 000 10 441 000
Sum gjeld 139 163 000 64 573 000 70 136 000 45 228 000 22 944 000 10 441 000
Sum egenkapital og gjeld 153 722 000 102 682 000 72 212 000 47 194 000 29 075 000 11 608 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 70,1% 60,8% 59,4% 56,2% 57,0%
Resultat av driften i % 51,7% 43,3% 40,2% 34,5% 31,8% -1,9%
Kapitalens omløpshastighet 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 52,0% 43,7% 40,9% 35,1% 32,3% -1,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 341,2% 264,6% 1755,4% 528,8% 317,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 267,8% 209,2% 1385,9% 415,8% 259,4%
Omsetning per ansatt 1 796 889
Omsetning per lønnskrone 6,4 5,8 5,1 4,6 4,6 5,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,1 1,5 1,0 1,0 1,3 1,1
Likviditetsgrad 2 1,1 1,5 1,0 1,0 1,3 1,1
Likviditetsgrad 3 1,0 1,3 0,9 0,9 1,1 0,8
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 9,5% 37,1% 2,9% 4,2% 21,1% 10,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 8,4% 31,3% 2,4% 3,2% 17,1% 7,2%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,3% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 9,6 1,7 33,8 23,0 3,7 8,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 90,5% 62,9% 97,1% 95,8% 78,9% 89,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 972 000 973 000 985 000 964 000 0 590 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .