; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 29.12.2014 (avviklet uten konkurs)

Roger Algrøy

Regnskap

Resultatregnskap 2013 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 421 000
Annen driftsinntekt 0
Sum driftsinntekter 421 000
Varekostnad 252 000
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 3 000
Sum driftskostnader 255 000
Driftsresultat 166 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0
Sum annen renteinntekt 0
Sum annen finansinntekt 0
Sum finansinntekter 0
Sum annen rentekostnad 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 0
Netto finans 0
Ordinært resultat før skattekostnad 167 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0
Ordinært resultat 167 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat 167 000
Avsatt utbytte 0
Konsernbidrag 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 0
Goodwill 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 0
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0
Sum varige driftsmidler 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 0
Sum varelager 0
Kundefordringer 21 000
Andre fordringer 0
Konsernfordringer 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 21 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post 21 000
Sum omløpsmidler 42 000
Sum eiendeler 42 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0
Egne aksjer 0
Overkursfond 0
Sum innskutt egenkapital 0
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital -148 000
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital -148 000
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital -148 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 0
Sum langsiktig gjeld 0
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldige offentlige utgifter 17 000
Utbytte 0
Kortsiktig konserngjeld 0
Annen kortsiktig gjeld 173 000
Sum kortsiktig gjeld 190 000
Sum gjeld 190 000
Sum egenkapital og gjeld 42 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2013
Totalkapitalrentabilitet i %
Resultat av driften i % 39,4%
Kapitalens omløpshastighet
Bruttofortjeneste i % 40,1%
Overskuddsgrad i % 39,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i %
Egenkapital rentabilitet etter skatt i %
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2013
Likviditetsgrad 1 0,2
Likviditetsgrad 2 0,2
Likviditetsgrad 3 0,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2013
Egenkapitalandel i % -352,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % -35,2%
Rentedekningsgrad i % 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -1,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 452,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0%
Lederlønninger 2013
Lønn daglig leder(e) 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .