Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Revisor vest AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 8 439 000 7 590 000 7 775 000 9 634 000 10 632 000 9 933 000
Annen driftsinntekt 165 000 2 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 8 605 000 7 592 000 7 775 000 9 634 000 10 632 000 9 933 000
Varekostnad 120 000 283 000 126 000 119 000 141 000 261 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 5 014 000 4 472 000 4 596 000 6 513 000 7 617 000 6 756 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 39 000 9 000 10 000 56 000 98 000 197 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 2 269 000 1 837 000 1 995 000 2 596 000 2 575 000 2 658 000
Sum driftskostnader 7 442 000 6 601 000 6 727 000 9 284 000 10 431 000 9 872 000
Driftsresultat 1 163 000 991 000 1 048 000 350 000 201 000 61 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 27 000 34 000 56 000 89 000 87 000 4 000
Sum annen renteinntekt 1 000 5 000 15 000 10 000 13 000 9 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 2 000 1 000
Sum finansinntekter 28 000 39 000 71 000 99 000 102 000 14 000
Sum annen rentekostnad 18 000 25 000 41 000 69 000 81 000 85 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 31 000 33 000 50 000 93 000 101 000 102 000
Netto finans -3 000 6 000 21 000 6 000 1 000 -88 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 160 000 996 000 1 070 000 356 000 203 000 -26 000
Skattekostnad på ordinært resultat 255 000 219 000 244 000 88 000 56 000 4 000
Ordinært resultat 905 000 777 000 826 000 268 000 147 000 -30 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 905 000 777 000 826 000 268 000 147 000 -30 000
Avsatt utbytte 800 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 89 000 725 000 778 000 252 000 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 16 000 52 000 48 000 16 000 147 000 -30 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 58 000 35 000 28 000 7 000 34 000 89 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 58 000 35 000 28 000 7 000 34 000 89 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 150 000 0 9 000 19 000 106 000 159 000
Sum varige driftsmidler 150 000 0 9 000 19 000 106 000 159 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 1 228 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 69 000 351 000 1 004 000 1 494 000 598 000
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 33 000 56 000 12 000 46 000 71 000 35 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33 000 125 000 363 000 1 051 000 1 565 000 1 861 000
Sum anleggsmidler 242 000 160 000 400 000 1 077 000 1 704 000 2 109 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2 226 000 1 635 000 2 290 000 1 807 000 2 623 000 2 999 000
Andre fordringer 1 144 000 1 206 000 269 000 366 000 494 000 287 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 3 371 000 2 841 000 2 559 000 2 173 000 3 117 000 3 286 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 421 000 312 000 335 000 268 000 199 000 288 000
Sum omløpsmidler 3 792 000 3 153 000 2 894 000 2 441 000 3 316 000 3 574 000
Sum eiendeler 4 033 000 3 313 000 3 295 000 3 518 000 5 021 000 5 683 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 179 000 179 000 179 000 179 000 300 000 300 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 119 000 119 000 119 000 119 000 200 000 200 000
Sum innskutt egenkapital 298 000 298 000 298 000 298 000 500 000 500 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 386 000 370 000 319 000 271 000 483 000 336 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 386 000 370 000 319 000 271 000 483 000 336 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 683 000 668 000 616 000 568 000 983 000 836 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 761 000 1 508 000 880 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 271 000 364 000 457 000 550 000 532 000 1 364 000
Sum langsiktig gjeld 271 000 364 000 457 000 550 000 532 000 1 364 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 271 000 364 000 457 000 1 311 000 2 040 000 1 497 000
Leverandørgjeld 74 000 123 000 75 000 182 000 183 000 277 000
Betalbar skatt 253 000 21 000 46 000 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 421 000 520 000 497 000 572 000 581 000 876 000
Utbytte 800 000 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 531 000 1 617 000 1 603 000 885 000 1 233 000 1 450 000
Sum kortsiktig gjeld 3 079 000 2 281 000 2 221 000 2 400 000 3 505 000 3 483 000
Sum gjeld 3 350 000 2 645 000 2 678 000 2 950 000 4 037 000 4 847 000
Sum egenkapital og gjeld 4 033 000 3 313 000 3 295 000 3 518 000 5 021 000 5 683 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 32,4% 31,1% 32,9% 10,5% 5,7%
Resultat av driften i % 13,5% 13,1% 13,5% 3,6% 1,9% 0,6%
Kapitalens omløpshastighet 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0
Bruttofortjeneste i % 98,6% 96,3% 98,4% 98,8% 98,7% 97,4%
Overskuddsgrad i % 13,8% 13,6% 14,4% 4,7% 2,8% 0,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 171,7% 155,1% 180,7% 45,9% 22,3%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 134,0% 121,0% 139,5% 34,6% 16,2%
Omsetning per ansatt 993 300
Omsetning per lønnskrone 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,2 1,4 1,3 1,0 0,9 1,0
Likviditetsgrad 2 1,2 1,4 1,3 1,0 0,9 1,0
Likviditetsgrad 3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 16,9% 20,2% 18,7% 16,1% 19,6% 14,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 7,9% 8,8% 7,9% 5,9% 9,2% 8,4%
Rentedekningsgrad i % 12,4% 7,3% 5,9% 5,4% 7,6% 3,6%
Finansieringsgrad i % 0,3% 0,2% 0,4% 1,0% 1,1% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 4,9 4,0 4,3 5,2 4,1 5,8
Kortsiktig gjeldsandel i % 76,3% 68,8% 67,4% 68,2% 69,8% 61,3%
Langsiktig gjeldsandel i % 6,7% 11,0% 13,9% 15,6% 10,6% 24,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 575 000 506 000 521 000 527 000 428 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .