Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Ravnkollen borettslag

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 48 538 000 48 778 000 46 277 000 45 424 000 44 390 000 42 831 000
Sum driftsinntekter 48 538 000 48 778 000 46 277 000 45 424 000 44 390 000 42 831 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 392 000 992 000 987 000 1 000 000 876 000 1 025 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 235 000 385 000 212 000 212 000 219 000 219 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 30 811 000 22 379 000 20 602 000 28 105 000 18 905 000 18 324 000
Sum driftskostnader 32 438 000 23 756 000 21 801 000 29 317 000 20 000 000 19 568 000
Driftsresultat 16 100 000 25 022 000 24 476 000 16 107 000 24 390 000 23 263 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 22 000 32 000 10 000 21 000 22 000 12 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 22 000 32 000 10 000 21 000 22 000 12 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 16 710 000 16 579 000 17 326 000 17 538 000 17 622 000 17 433 000
Netto finans -16 688 000 -16 547 000 -17 316 000 -17 517 000 -17 600 000 -17 421 000
Ordinært resultat før skattekostnad -589 000 8 475 000 7 160 000 -1 410 000 6 790 000 5 842 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat -589 000 8 475 000 7 160 000 -1 410 000 6 790 000 5 842 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -589 000 8 475 000 7 160 000 -1 410 000 6 790 000 5 842 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -589 000 8 475 000 7 160 000 -1 410 000 6 790 000 5 842 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 331 589 000 332 557 000 332 731 000 333 103 000 333 450 000 332 504 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 1 387 000 1 447 000 1 093 000 1 131 000 1 169 000 1 214 000
Sum varige driftsmidler 332 976 000 334 004 000 333 825 000 334 235 000 334 619 000 333 717 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 332 976 000 334 004 000 333 825 000 334 235 000 334 619 000 333 717 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2 000 0 1 000 19 000 30 000 13 000
Andre fordringer 2 045 000 760 000 186 000 1 041 000 14 000 921 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 2 046 000 760 000 187 000 1 061 000 44 000 935 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 6 202 000 11 247 000 8 197 000 6 343 000 10 836 000 5 390 000
Sum omløpsmidler 8 248 000 12 008 000 8 384 000 7 404 000 10 879 000 6 325 000
Sum eiendeler 341 224 000 346 012 000 342 209 000 341 638 000 345 499 000 340 042 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 36 042 000 37 425 000 28 950 000 21 790 000 23 200 000 14 590 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 36 042 000 37 425 000 28 950 000 21 790 000 23 200 000 14 590 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 36 108 000 37 491 000 29 016 000 21 856 000 23 267 000 14 656 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 3 048 000 3 501 000 3 977 000 3 914 000 3 876 000 3 878 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 300 674 000 303 815 000 308 333 000 312 622 000 316 618 000 320 484 000
Sum langsiktig gjeld 300 674 000 303 815 000 308 333 000 312 622 000 316 618 000 320 484 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 292 273 000 295 867 000 300 861 000 305 087 000 309 045 000 312 913 000
Leverandørgjeld 1 141 000 1 166 000 858 000 3 213 000 1 710 000 975 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 46 000 25 000 9 000 12 000 10 000 12 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207 000 14 000 16 000 21 000 19 000 37 000
Sum kortsiktig gjeld 4 442 000 4 706 000 4 860 000 7 160 000 5 615 000 4 902 000
Sum gjeld 305 116 000 308 521 000 313 193 000 319 782 000 322 233 000 325 386 000
Sum egenkapital og gjeld 341 224 000 346 012 000 342 209 000 341 638 000 345 499 000 340 042 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 4,7% 7,3% 7,2% 4,7% 7,1%
Resultat av driften i % 33,2% 51,3% 52,9% 35,5% 54,9% 54,3%
Kapitalens omløpshastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 33,2% 51,4% 52,9% 35,5% 55,0% 54,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -1,6% 25,5% 28,1% -6,2% 35,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -1,6% 25,5% 28,1% -6,2% 35,8%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 34,9 49,2 46,9 45,4 50,7 41,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 1,9 2,6 1,7 1,0 1,9 1,3
Likviditetsgrad 2 1,9 2,6 1,7 1,0 1,9 1,3
Likviditetsgrad 3 1,4 2,4 1,7 0,9 1,9 1,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 10,6% 10,8% 8,5% 6,4% 6,7% 4,3%
Egenkapitalandel av omsetning i % 74,4% 76,9% 62,7% 48,1% 52,4% 34,2%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 8,5 8,2 10,8 14,6 13,8 22,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 1,3% 1,4% 1,4% 2,1% 1,6% 1,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 88,1% 87,8% 90,1% 91,5% 91,6% 94,2%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .