Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Rakkestad Containerservice AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 6 151 000 5 671 000 5 459 000 6 972 000 6 180 000 1 957 000
Annen driftsinntekt 24 000 17 000 2 000 226 000 1 000 0
Sum driftsinntekter 6 175 000 5 688 000 5 461 000 7 198 000 6 181 000 1 958 000
Varekostnad 1 763 000 1 750 000 1 427 000 1 661 000 1 514 000 490 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 886 000 1 628 000 2 106 000 2 775 000 2 335 000 665 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 664 000 533 000 446 000 454 000 178 000 58 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 378 000 1 097 000 931 000 1 263 000 1 000 000 437 000
Sum driftskostnader 5 691 000 5 008 000 4 910 000 6 153 000 5 027 000 1 650 000
Driftsresultat 484 000 680 000 551 000 1 045 000 1 154 000 308 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 13 000 19 000 22 000 5 000 2 000 0
Sum annen finansinntekt 10 000 8 000 10 000 7 000 2 000 0
Sum finansinntekter 23 000 27 000 32 000 12 000 4 000 0
Sum annen rentekostnad 10 000 15 000 21 000 43 000 49 000 17 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 10 000 15 000 21 000 43 000 49 000 17 000
Netto finans 13 000 12 000 11 000 -31 000 -45 000 -17 000
Ordinært resultat før skattekostnad 496 000 692 000 562 000 1 014 000 1 109 000 292 000
Skattekostnad på ordinært resultat 118 000 151 000 126 000 236 000 272 000 76 000
Ordinært resultat 378 000 541 000 436 000 777 000 837 000 216 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 378 000 541 000 436 000 777 000 837 000 216 000
Avsatt utbytte 300 000 300 000 500 000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 78 000 241 000 -64 000 777 000 837 000 216 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 20 000 35 000 50 000 65 000 80 000 95 000
Sum immaterielle anleggsmidler 20 000 35 000 50 000 65 000 80 000 95 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 1 433 000 1 302 000 1 138 000 1 569 000 2 165 000 747 000
Sum varige driftsmidler 1 433 000 1 302 000 1 138 000 1 569 000 2 165 000 747 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1 453 000 1 337 000 1 188 000 1 634 000 2 245 000 842 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 542 000 465 000 404 000 805 000 599 000 369 000
Andre fordringer 69 000 68 000 53 000 57 000 281 000 39 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 611 000 533 000 457 000 863 000 880 000 408 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 452 000 1 651 000 2 037 000 1 630 000 1 200 000 870 000
Sum omløpsmidler 2 063 000 2 184 000 2 493 000 2 493 000 2 080 000 1 279 000
Sum eiendeler 3 516 000 3 521 000 3 681 000 4 127 000 4 325 000 2 120 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 2 086 000 2 008 000 1 766 000 1 831 000 1 053 000 216 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 2 086 000 2 008 000 1 766 000 1 831 000 1 053 000 216 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2 136 000 2 058 000 1 816 000 1 881 000 1 103 000 266 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 40 000 78 000 129 000 116 000 45 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 40 000 78 000 129 000 116 000 45 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 169 000 251 000 816 000 774 000 2 163 000 1 150 000
Sum langsiktig gjeld 169 000 291 000 894 000 903 000 2 279 000 1 195 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 169 000 251 000 516 000 774 000 1 672 000 391 000
Leverandørgjeld 311 000 303 000 202 000 426 000 316 000 285 000
Betalbar skatt 158 000 188 000 177 000 224 000 201 000 31 000
Skyldige offentlige utgifter 254 000 220 000 215 000 406 000 170 000 276 000
Utbytte 300 000 300 000 200 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188 000 160 000 176 000 288 000 256 000 67 000
Sum kortsiktig gjeld 1 211 000 1 171 000 970 000 1 344 000 943 000 659 000
Sum gjeld 1 380 000 1 462 000 1 864 000 2 247 000 3 222 000 1 854 000
Sum egenkapital og gjeld 3 516 000 3 521 000 3 681 000 4 127 000 4 325 000 2 120 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 14,4% 19,6% 14,9% 25,0% 35,9%
Resultat av driften i % 7,8% 12,0% 10,1% 14,5% 18,7% 15,7%
Kapitalens omløpshastighet 1,8 1,6 1,4 1,7 1,9
Bruttofortjeneste i % 71,3% 69,1% 73,9% 76,2% 75,5% 75,0%
Overskuddsgrad i % 8,2% 12,4% 10,7% 14,7% 18,7% 15,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 23,7% 35,7% 30,4% 68,0% 162,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 18,0% 27,9% 23,6% 52,1% 122,3%
Omsetning per ansatt 1 236 200 326 333
Omsetning per lønnskrone 3,3 3,5 2,6 2,6 2,6 2,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 1,7 1,9 2,6 1,9 2,2 1,9
Likviditetsgrad 2 1,7 1,9 2,6 1,9 2,2 1,9
Likviditetsgrad 3 1,2 1,4 2,1 1,2 1,3 1,3
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 60,8% 58,4% 49,3% 45,6% 25,5% 12,5%
Egenkapitalandel av omsetning i % 34,6% 36,2% 33,3% 26,1% 17,8% 13,6%
Rentedekningsgrad i % 8,2% 5,0% 2,1% 2,5% 1,4% 1,6%
Finansieringsgrad i % 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,7% 0,6%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,6 0,7 1,0 1,2 2,9 7,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 34,4% 33,3% 26,4% 32,6% 21,8% 31,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 4,8% 8,3% 24,3% 21,9% 52,7% 56,4%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 585 000 619 000 636 000 710 000 555 000 92 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .