Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Presis Vegdrift AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 560 534 000 1 277 720 000 1 097 532 000 1 048 750 000 792 348 000 692 204 000
Annen driftsinntekt 2 637 000 1 863 000 2 243 000 356 000 5 617 000 1 774 000
Sum driftsinntekter 1 563 171 000 1 279 583 000 1 099 775 000 1 049 106 000 797 966 000 693 978 000
Varekostnad 914 038 000 804 781 000 735 245 000 691 525 000 516 885 000 452 952 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 224 370 000 192 697 000 159 338 000 156 956 000 129 208 000 113 249 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 55 425 000 50 413 000 44 653 000 43 014 000 29 979 000 24 318 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 4 908 000
Andre driftskostnader 120 222 000 111 009 000 110 515 000 115 337 000 94 156 000 78 654 000
Sum driftskostnader 1 314 055 000 1 158 900 000 1 049 751 000 1 006 832 000 770 228 000 674 081 000
Driftsresultat 249 116 000 120 683 000 50 024 000 42 274 000 27 738 000 19 897 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 3 227 000 1 571 000 833 000 160 000 32 000 773 000
Sum annen finansinntekt 882 000 253 000 0 1 000 2 906 000 2 000
Sum finansinntekter 4 109 000 1 824 000 833 000 161 000 2 938 000 775 000
Sum annen rentekostnad 2 156 000 3 492 000 4 782 000 2 323 000 3 864 000 5 061 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 4 623 000 5 849 000 7 114 000 3 464 000 5 418 000 39 284 000
Netto finans -514 000 -4 025 000 -6 281 000 -3 303 000 -2 480 000 -38 509 000
Ordinært resultat før skattekostnad 248 602 000 116 658 000 43 743 000 38 971 000 25 258 000 -18 612 000
Skattekostnad på ordinært resultat 54 885 000 25 666 000 11 905 000 3 871 000 4 645 000 730 000
Ordinært resultat 193 717 000 90 992 000 31 838 000 35 100 000 20 613 000 -19 342 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 193 717 000 90 992 000 31 838 000 35 100 000 20 613 000 -19 342 000
Avsatt utbytte 104 000 000 27 625 000 0 20 000 000 0 0
Konsernbidrag 70 001 000 37 830 000 31 614 000 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 19 717 000 25 537 000 223 000 15 100 000 20 613 000 -19 342 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 113 000 3 101 000 6 598 000 11 243 000
Goodwill 2 933 000 3 733 000 4 533 000 5 333 000 6 133 000 6 933 000
Sum immaterielle anleggsmidler 2 933 000 3 733 000 4 646 000 8 435 000 12 732 000 18 177 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 208 345 000 167 873 000 143 459 000 137 300 000 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 100 442 000 92 649 000
Sum varige driftsmidler 208 345 000 167 873 000 143 459 000 137 300 000 100 442 000 92 649 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 662 000 1 701 000
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 30 000 30 000 30 000 0 0 106 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30 000 30 000 30 000 0 662 000 1 807 000
Sum anleggsmidler 211 308 000 171 636 000 148 135 000 145 734 000 113 835 000 112 633 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 18 796 000 15 837 000 12 522 000 12 703 000 9 844 000 9 596 000
Sum varelager 18 796 000 15 837 000 12 522 000 12 703 000 9 844 000 9 596 000
Kundefordringer 272 211 000 201 790 000 156 964 000 145 449 000 122 282 000 119 231 000
Andre fordringer 17 965 000 14 782 000 10 961 000 9 438 000 8 338 000 9 960 000
Konsernfordringer 0 245 492 000 185 366 000 80 716 000 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 290 176 000 462 065 000 353 292 000 235 603 000 130 620 000 129 191 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 215 163 000 410 000 1 000 1 000 108 752 000 71 749 000
Sum omløpsmidler 524 136 000 478 311 000 365 815 000 248 307 000 249 216 000 210 536 000
Sum eiendeler 735 444 000 649 947 000 513 950 000 394 042 000 363 051 000 323 169 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 20 237 000 20 237 000 20 237 000 20 237 000 16 131 000 16 131 000
Sum innskutt egenkapital 26 255 000 69 237 000 69 237 000 25 237 000 21 131 000 21 131 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 123 717 000 61 018 000 35 481 000 35 257 000 20 613 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 123 717 000 61 018 000 35 481 000 35 257 000 20 613 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 149 972 000 130 255 000 104 718 000 60 494 000 41 744 000 21 131 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 2 175 000 276 000 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 2 175 000 276 000 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 166 579 000 132 552 000 105 888 000 96 015 000 54 345 000 47 345 000
Sum langsiktig gjeld 168 754 000 132 828 000 105 888 000 96 015 000 54 345 000 47 345 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 166 579 000 132 552 000 105 888 000 96 015 000 54 345 000 43 778 000
Leverandørgjeld 205 501 000 168 156 000 179 945 000 141 323 000 159 318 000 123 024 000
Betalbar skatt 48 631 000 14 607 000 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 34 325 000 39 130 000 28 454 000 18 557 000 13 798 000 21 764 000
Utbytte 0 0 0 20 000 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld 9 355 000 48 500 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118 906 000 116 471 000 94 945 000 57 652 000 93 845 000 109 905 000
Sum kortsiktig gjeld 416 718 000 386 864 000 303 344 000 237 532 000 266 961 000 254 693 000
Sum gjeld 585 472 000 519 692 000 409 232 000 333 547 000 321 306 000 302 038 000
Sum egenkapital og gjeld 735 444 000 649 947 000 513 950 000 394 042 000 363 051 000 323 169 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 36,6% 21,1% 11,2% 11,2% 8,9%
Resultat av driften i % 15,9% 9,4% 4,5% 4,0% 3,5% 2,9%
Kapitalens omløpshastighet 2,3 2,2 2,4 2,8 2,3
Bruttofortjeneste i % 41,4% 37,0% 33,0% 34,1% 34,8% 34,6%
Overskuddsgrad i % 16,2% 9,6% 4,6% 4,0% 3,8% 3,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 177,4% 99,3% 53,0% 76,2% 80,3%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 138,3% 77,4% 38,5% 68,7% 65,6%
Omsetning per ansatt 3 595 741
Omsetning per lønnskrone 7,0 6,6 6,9 6,7 6,2 6,1
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8
Likviditetsgrad 2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8
Likviditetsgrad 3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3
Varelagerets omløpshastighet 48,6 50,8 58,7 54,4 52,5 47,2
Lagertid i antall dager 6,8 6,3 6,2 5,9 6,8
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 20,4% 20,0% 20,4% 15,4% 11,5% 6,5%
Egenkapitalandel av omsetning i % 9,6% 10,2% 9,5% 5,8% 5,2% 3,0%
Rentedekningsgrad i % 3,5% 3,9% 3,9% 3,5% 5,9% 6,4%
Finansieringsgrad i % 0,7% 0,7% 0,7% 0,9% 1,2% 1,6%
Langsiktig lagerfinansiering i % 571,5% 577,4% 498,9% 84,8% -180,3% -460,2%
Gjeldsgrad 3,9 4,0 3,9 5,5 7,7 14,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 56,7% 59,5% 59,0% 60,3% 73,5% 78,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 22,9% 20,4% 20,6% 24,4% 15,0% 14,7%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 2 412 000 1 010 000 2 892 000 1 898 000 1 830 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .