; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 05.06.2014 (avviklet uten konkurs)

PMV Holding AS

Regnskap

Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 6 000 4 000 9 000 10 000 18 000
Sum driftskostnader 0 6 000 4 000 9 000 10 000 18 000
Driftsresultat 0 -6 000 -4 000 -9 000 -10 000 -18 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 100 000 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 100 000 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 50 000
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 50 000
Netto finans 100 000 0 0 0 0 -50 000
Ordinært resultat før skattekostnad 100 000 -6 000 -4 000 -9 000 -10 000 -68 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 100 000 -6 000 -4 000 -9 000 -10 000 -68 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 100 000 -6 000 -4 000 -9 000 -10 000 -68 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 100 000 -6 000 -4 000 -9 000 -10 000 -68 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 176 000 0 0 136 000 136 000 136 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 176 000 0 0 136 000 136 000 136 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 136 000 135 000 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 136 000 135 000 0 0 0
Kasse/bank/post 0 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 176 000 136 000 135 000 136 000 136 000 136 000
Sum eiendeler 176 000 136 000 135 000 136 000 136 000 136 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 76 000 -24 000 -19 000 -14 000 -5 000 6 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 76 000 -24 000 -19 000 -14 000 -5 000 6 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 176 000 76 000 81 000 86 000 95 000 106 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6 000 4 000 0 0 1 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 54 000 50 000 50 000 41 000 29 000
Sum kortsiktig gjeld 0 60 000 54 000 50 000 41 000 30 000
Sum gjeld 60 000 54 000 50 000 41 000 30 000
Sum egenkapital og gjeld 176 000 136 000 135 000 136 000 136 000 136 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Totalkapitalrentabilitet i % 64,1% -4,4% -3,0% -6,6% -7,4%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 79,4% -7,6% -4,8% -9,9% -10,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 79,4% -7,6% -4,8% -9,9% -10,0%
Omsetning per ansatt 0 0
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Likviditetsgrad 1 2,3 2,5 2,7 3,3 4,5
Likviditetsgrad 2 2,3 2,5 2,7 3,3 4,5
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Egenkapitalandel i % 100,0% 55,9% 60,0% 63,2% 69,9% 77,9%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 100,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,0% 44,1% 40,0% 36,8% 30,1% 22,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .