Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Oris Dental AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 003 749 000 689 456 000 531 285 000 345 818 000
Annen driftsinntekt 509 000 7 688 000 1 451 000 744 000
Sum driftsinntekter 1 004 259 000 697 145 000 532 736 000 346 563 000
Varekostnad 492 581 000 324 685 000 228 390 000 136 540 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0
Lønnskostnader 222 229 000 155 529 000 145 221 000 103 555 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 43 223 000 35 813 000 24 767 000 17 906 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 134 000
Andre driftskostnader 138 126 000 107 651 000 86 418 000 56 719 000
Sum driftskostnader 896 159 000 623 678 000 484 796 000 314 854 000
Driftsresultat 108 100 000 73 467 000 47 940 000 31 709 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 5 920 000 0 1 652 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 279 000 2 093 000 3 886 000 88 000
Sum annen renteinntekt 226 000 117 000 105 000 46 000
Sum annen finansinntekt 4 840 000 80 000 85 000 19 000
Sum finansinntekter 5 345 000 8 210 000 4 078 000 1 805 000
Sum annen rentekostnad 2 479 000 1 363 000 865 000 687 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0
Sum finanskostnader 31 775 000 20 210 000 15 401 000 1 863 000
Netto finans -26 430 000 -12 000 000 -11 323 000 -58 000
Ordinært resultat før skattekostnad 81 670 000 61 467 000 36 618 000 31 651 000
Skattekostnad på ordinært resultat 19 093 000 17 300 000 10 850 000 11 035 000
Ordinært resultat 62 578 000 44 167 000 25 768 000 20 616 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0
Årsresultat 62 578 000 44 167 000 25 768 000 20 616 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0
Konsernbidrag 37 657 000 55 662 000 21 020 000 33 292 000
Overføringer til/fra annen egenkapital 24 921 000 -11 495 000 4 748 000 -12 676 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 2 413 000 2 514 000 930 000 414 000
Utsatt skattefordel 0 0 0 0
Goodwill 229 793 000 224 831 000 187 980 000 187 973 000
Sum immaterielle anleggsmidler 232 206 000 227 345 000 188 910 000 188 387 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 153 686 000 111 346 000 80 553 000 55 138 000
Sum varige driftsmidler 153 686 000 111 346 000 80 553 000 55 138 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 170 104 000 172 450 000 163 899 000 108 838 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 20 000 20 000 20 000 20 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 2 084 000 1 021 000 660 000 78 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 172 208 000 173 492 000 164 579 000 108 936 000
Sum anleggsmidler 558 100 000 512 182 000 434 042 000 352 460 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0
Ferdigvarer 15 134 000 11 778 000 7 770 000 7 781 000
Sum varelager 15 134 000 11 778 000 7 770 000 7 781 000
Kundefordringer 39 220 000 29 046 000 17 640 000 14 119 000
Andre fordringer 20 867 000 17 577 000 12 446 000 8 352 000
Konsernfordringer 973 000 5 932 000 9 874 000 18 274 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0
Sum fordringer 61 059 000 52 555 000 39 961 000 40 745 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse/bank/post 16 454 000 9 676 000 9 250 000 52 038 000
Sum omløpsmidler 92 647 000 74 009 000 56 981 000 100 564 000
Sum eiendeler 650 747 000 586 191 000 491 023 000 453 024 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0
Overkursfond 195 687 000 195 687 000 195 687 000 195 687 000
Sum innskutt egenkapital 195 717 000 195 717 000 195 717 000 195 717 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0
Annen egenkapital 64 936 000 19 992 000 20 262 000 -9 052 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 64 936 000 19 992 000 20 262 000 -9 052 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum egenkapital 260 653 000 215 709 000 215 980 000 186 665 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0
Utsatt skatt 6 876 000 5 517 000 2 781 000 1 621 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 6 876 000 5 517 000 2 781 000 1 621 000
Konvertible lån 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 68 613 000 50 253 000 24 245 000 17 057 000
Sum langsiktig gjeld 75 489 000 55 770 000 27 026 000 18 678 000
Konvertible lån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 41 169 000 27 509 000 21 445 000 17 057 000
Leverandørgjeld 59 024 000 39 550 000 25 706 000 19 721 000
Betalbar skatt 7 716 000 0 4 679 000 0
Skyldige offentlige utgifter 15 504 000 10 776 000 8 894 000 7 590 000
Utbytte 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 196 249 000 226 783 000 183 439 000 205 455 000
Annen kortsiktig gjeld 36 112 000 37 602 000 25 299 000 14 915 000
Sum kortsiktig gjeld 314 605 000 314 711 000 248 017 000 247 681 000
Sum gjeld 390 094 000 370 481 000 275 043 000 266 359 000
Sum egenkapital og gjeld 650 747 000 586 191 000 491 023 000 453 024 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % 18,3% 15,2% 11,0%
Resultat av driften i % 10,8% 10,5% 9,0% 9,1%
Kapitalens omløpshastighet 1,6 1,3 1,1
Bruttofortjeneste i % 50,9% 52,9% 57,0% 60,5%
Overskuddsgrad i % 11,3% 11,7% 9,8% 9,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 34,3% 28,5% 18,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 26,3% 20,5% 12,8%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 4,5 4,5 3,7 3,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 0,3 0,2 0,2 0,4
Likviditetsgrad 2 0,2 0,2 0,2 0,4
Likviditetsgrad 3 0,1 0,0 0,0 0,2
Varelagerets omløpshastighet 32,5 27,6 29,4 17,5
Lagertid i antall dager 9,8 10,8 12,3
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 40,1% 36,8% 44,0% 41,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 26,0% 30,9% 40,5% 53,9%
Rentedekningsgrad i % 5,2% 6,6% 10,2% 14,3%
Finansieringsgrad i % 1,7% 1,9% 1,8% 1,7%
Langsiktig lagerfinansiering i % -1466,6% -2043,7% -2458,6% -1890,7%
Gjeldsgrad 1,5 1,7 1,3 1,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 48,3% 53,7% 50,5% 54,7%
Langsiktig gjeldsandel i % 11,6% 9,5% 5,5% 4,1%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .