Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Novembrini Malermeister AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 2 643 000 2 367 000 1 738 000 1 644 000 1 935 000 1 625 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 2 643 000 2 367 000 1 738 000 1 644 000 1 935 000 1 625 000
Varekostnad 492 000 247 000 188 000 325 000 554 000 170 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 759 000 1 507 000 1 226 000 921 000 901 000 1 018 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 5 000 7 000 9 000 12 000 16 000 17 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 442 000 469 000 409 000 341 000 505 000 340 000
Sum driftskostnader 2 698 000 2 230 000 1 832 000 1 599 000 1 976 000 1 545 000
Driftsresultat -55 000 137 000 -94 000 45 000 -41 000 80 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 13 000 9 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 13 000 9 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Netto finans -13 000 -9 000 -2 000 -3 000 -4 000 -5 000
Ordinært resultat før skattekostnad -67 000 128 000 -96 000 42 000 -45 000 74 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 7 000 0 0 0 18 000
Ordinært resultat -67 000 121 000 -96 000 42 000 -45 000 57 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -67 000 121 000 -96 000 42 000 -45 000 57 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -67 000 121 000 -96 000 42 000 -45 000 57 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 17 000 22 000 30 000 39 000 51 000 67 000
Sum varige driftsmidler 17 000 22 000 30 000 39 000 51 000 67 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17 000 22 000 30 000 39 000 51 000 67 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 91 000 119 000 59 000 0 0 65 000
Andre fordringer 37 000 53 000 21 000 53 000 75 000 81 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 128 000 171 000 80 000 53 000 75 000 145 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 412 000 426 000 249 000 330 000 276 000 240 000
Sum omløpsmidler 540 000 597 000 329 000 382 000 352 000 386 000
Sum eiendeler 557 000 620 000 359 000 421 000 403 000 453 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 126 000 193 000 72 000 168 000 126 000 171 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 126 000 193 000 72 000 168 000 126 000 171 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 156 000 223 000 102 000 198 000 156 000 201 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 8 000 28 000 46 000 63 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8 000 28 000 46 000 63 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 8 000 28 000 46 000 63 000
Leverandørgjeld 126 000 105 000 0 10 000 11 000 1 000
Betalbar skatt 0 7 000 0 0 0 18 000
Skyldige offentlige utgifter 104 000 100 000 80 000 83 000 87 000 69 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172 000 185 000 169 000 102 000 103 000 102 000
Sum kortsiktig gjeld 402 000 397 000 249 000 195 000 201 000 190 000
Sum gjeld 402 000 397 000 257 000 223 000 247 000 253 000
Sum egenkapital og gjeld 557 000 620 000 359 000 421 000 403 000 453 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % -9,2% 28,0% -24,1% 10,9% -9,6%
Resultat av driften i % -2,1% 5,8% -5,4% 2,7% -2,1% 4,9%
Kapitalens omløpshastighet 4,5 4,8 4,5 4,0 4,5
Bruttofortjeneste i % 81,4% 89,6% 89,2% 80,2% 71,4% 89,5%
Overskuddsgrad i % -2,1% 5,8% -5,4% 2,7% -2,1% 4,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -35,4% 78,8% -64,0% 23,7% -25,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -35,4% 74,5% -64,0% 23,7% -25,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,5 1,6 1,4 1,8 2,1 1,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,3 1,5 1,3 2,0 1,8 2,0
Likviditetsgrad 2 1,3 1,5 1,3 2,0 1,8 2,0
Likviditetsgrad 3 1,0 1,1 1,0 1,7 1,4 1,3
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 28,0% 36,0% 28,4% 47,0% 38,7% 44,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 5,9% 9,4% 5,9% 12,0% 8,1% 12,4%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 32,1% 8,0% 5,4% 4,0%
Finansieringsgrad i % 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 2,6 1,8 2,5 1,1 1,6 1,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 72,2% 64,0% 69,4% 46,3% 49,9% 41,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 2,2% 6,7% 11,4% 13,9%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 439 000 453 000 387 000 0 394 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .