; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Norsk gjenvinning Norge AS

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 272 418 000 293 492 000 324 681 000 321 295 000 384 721 000 347 952 000
Annen driftsinntekt 25 338 000 5 909 000 14 929 000 5 996 000 7 141 000 4 031 000
Sum driftsinntekter 297 756 000 299 401 000 339 610 000 327 291 000 391 862 000 351 983 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 18 886 000 38 484 000 51 207 000 59 148 000 81 178 000 67 220 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 151 941 000 153 623 000 156 333 000 165 272 000 177 325 000 157 804 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 20 578 000 24 713 000 40 612 000 38 608 000 69 292 000 75 055 000
Sum driftskostnader 191 405 000 216 820 000 248 152 000 263 028 000 327 795 000 300 079 000
Driftsresultat 106 351 000 82 581 000 91 458 000 64 263 000 64 067 000 51 904 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 19 284 000 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 12 188 000 139 215 000 0 20 656 000 0 42 357 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 29 444 000 11 413 000 0 0 0 27 632 000
Sum annen renteinntekt 0 0 12 527 000 16 334 000 16 198 000 5 847 000
Sum annen finansinntekt 495 345 000 3 375 000 14 732 000 453 000 11 389 000 3 545 000
Sum finansinntekter 536 977 000 154 003 000 27 259 000 37 443 000 46 871 000 79 381 000
Sum annen rentekostnad 0 0 100 566 000 104 540 000 83 408 000 7 638 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 12 072 000 0 0 9 570 000 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 56 505 000 123 709 000 105 486 000 117 408 000 110 758 000 104 350 000
Netto finans 480 472 000 30 294 000 -78 227 000 -79 965 000 -63 887 000 -24 969 000
Ordinært resultat før skattekostnad 586 823 000 112 875 000 13 231 000 -15 702 000 180 000 26 935 000
Skattekostnad på ordinært resultat 19 860 000 -1 838 000 4 387 000 -1 711 000 -8 793 000 8 850 000
Ordinært resultat 566 963 000 114 713 000 8 844 000 -13 991 000 8 973 000 18 085 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 566 963 000 114 713 000 8 844 000 -13 991 000 8 973 000 18 085 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 566 961 000 114 712 000 8 844 000 -13 989 000 8 973 000 18 085 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 11 998 000 13 042 000 0 0 10 851 000 21 703 000
Utsatt skattefordel 32 507 000 36 192 000 21 340 000 20 642 000 10 895 000 21 776 000
Goodwill 0 0 16 424 000 13 832 000 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 44 505 000 49 234 000 37 764 000 34 474 000 21 747 000 43 479 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 90 062 000 90 771 000 94 978 000 89 343 000 209 137 000 147 166 000
Maskiner og anlegg 283 687 000 298 315 000 341 403 000 334 911 000 437 890 000 471 176 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 206 512 000 202 008 000 192 628 000 211 156 000 210 134 000 180 536 000
Sum varige driftsmidler 580 261 000 591 094 000 629 009 000 635 410 000 857 161 000 798 878 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 685 677 000 903 318 000 904 408 000 1 052 878 000 842 506 000 681 324 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 11 641 000 0 3 306 000 3 061 000 7 788 000 30 093 000
Investeringer i tilknyttet selskap 59 375 000 241 000 241 000 241 000 241 000 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 506 000 1 403 000 1 582 000 1 908 000 1 911 000 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 757 199 000 904 962 000 909 537 000 1 058 088 000 852 446 000 711 417 000
Sum anleggsmidler 1 381 965 000 1 545 290 000 1 576 310 000 1 727 972 000 1 731 354 000 1 553 774 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1 047 000 1 269 000 333 000 410 000 600 000 2 443 000
Andre fordringer 3 125 000 12 263 000 11 141 000 14 360 000 22 514 000 19 843 000
Konsernfordringer 105 267 000 198 146 000 248 443 000 117 810 000 173 740 000 259 011 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 109 439 000 211 678 000 259 917 000 132 580 000 196 855 000 281 297 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 2 639 000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 2 639 000 0 0 0
Kasse/bank/post 21 545 000 131 730 000 128 615 000 174 332 000 123 704 000 106 149 000
Sum omløpsmidler 130 984 000 343 408 000 391 171 000 306 912 000 320 559 000 387 446 000
Sum eiendeler 1 512 949 000 1 888 698 000 1 967 481 000 2 034 884 000 2 051 914 000 1 941 220 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 87 689 000 87 687 000 87 687 000 87 687 000 89 843 000 89 843 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 42 051 000 42 051 000 42 051 000 42 051 000 63 617 000 63 617 000
Sum innskutt egenkapital 130 384 000 130 382 000 130 382 000 130 382 000 154 104 000 154 104 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 830 142 000 317 321 000 163 869 000 -12 061 000 19 846 000 20 316 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 830 142 000 317 321 000 163 869 000 -12 061 000 19 846 000 20 316 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 960 526 000 447 703 000 294 251 000 118 321 000 173 950 000 174 420 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 11 537 000 10 265 000 7 919 000 7 265 000 5 647 000 1 814 000
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 57 500 000 62 500 000 72 500 000 77 774 000 82 500 000 75 000 000
Sum avsetninger til forpliktelser 69 037 000 72 765 000 80 419 000 85 039 000 88 147 000 76 814 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 31 552 000 23 520 000 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 22 217 000 1 165 227 000 1 325 855 000 1 288 029 000 1 273 401 000 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 1 174 655 000
Annen langsiktig gjeld 102 362 000 1 216 826 000 1 388 404 000 1 339 405 000 1 337 552 000 1 246 445 000
Sum langsiktig gjeld 171 399 000 1 289 591 000 1 468 823 000 1 424 444 000 1 425 699 000 1 323 259 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 111 697 000 75 119 000 0 0 0 53 630 000
Leverandørgjeld 16 432 000 22 694 000 13 849 000 12 160 000 10 721 000 49 894 000
Betalbar skatt 0 6 621 000 5 085 000 0 0 24 507 000
Skyldige offentlige utgifter 2 353 000 2 377 000 4 024 000 3 959 000 5 934 000 5 185 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 302 368 000 47 451 000 168 675 000 458 417 000 409 323 000 341 328 000
Annen kortsiktig gjeld 28 319 000 48 742 000 12 772 000 17 585 000 26 287 000 22 627 000
Sum kortsiktig gjeld 381 024 000 151 405 000 204 405 000 492 121 000 452 265 000 443 541 000
Sum gjeld 552 423 000 1 440 996 000 1 673 228 000 1 916 565 000 1 877 964 000 1 766 800 000
Sum egenkapital og gjeld 1 512 949 000 1 888 698 000 1 967 479 000 2 034 886 000 2 051 914 000 1 941 220 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 37,8% 12,3% 5,9% 5,0% 5,6%
Resultat av driften i % 35,7% 27,6% 26,9% 19,6% 16,3% 14,7%
Kapitalens omløpshastighet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 216,1% 79,0% 35,0% 31,1% 28,3% 37,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 83,3% 30,4% 6,4% -10,7% 0,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 80,5% 30,9% 4,3% -9,6% 5,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 15,8 7,8 6,6 5,5 4,8 5,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 0,3 2,3 1,9 0,6 0,7 0,9
Likviditetsgrad 2 0,3 2,3 1,9 0,6 0,7 0,9
Likviditetsgrad 3 0,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 63,5% 23,7% 15,0% 5,8% 8,5% 9,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 322,6% 149,5% 86,6% 36,2% 44,4% 49,6%
Rentedekningsgrad i % 3,2% 1,1% 1,1% 1,4% 1,3% 1,3%
Finansieringsgrad i % 1,2% 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,6 3,2 5,7 16,2 10,8 10,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 25,2% 8,0% 10,4% 24,2% 22,0% 22,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 11,3% 68,3% 74,7% 70,0% 69,5% 68,2%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 3 158 000 3 361 000 3 068 000 2 989 000 2 838 000 2 381 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .