Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Nordnorsk Revisjon AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 23 838 000 23 306 000 21 444 000 20 508 000 18 924 000 18 036 000
Annen driftsinntekt 90 000 104 000 159 000 171 000 160 000 175 000
Sum driftsinntekter 23 928 000 23 410 000 21 603 000 20 679 000 19 084 000 18 210 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 16 862 000 15 593 000 14 204 000 13 333 000 12 348 000 12 051 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 54 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 3 407 000 3 217 000 3 437 000 3 233 000 3 205 000 3 166 000
Sum driftskostnader 20 269 000 18 810 000 17 641 000 16 566 000 15 553 000 15 271 000
Driftsresultat 3 659 000 4 600 000 3 962 000 4 113 000 3 531 000 2 939 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 2 000 5 000 7 000 6 000 5 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 5 000
Sum finansinntekter 0 2 000 5 000 7 000 6 000 10 000
Sum annen rentekostnad 1 000 0 1 000 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 38 000 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 000 38 000 1 000 0 0 0
Netto finans -1 000 -36 000 4 000 7 000 6 000 10 000
Ordinært resultat før skattekostnad 3 658 000 4 564 000 3 967 000 4 120 000 3 537 000 2 949 000
Skattekostnad på ordinært resultat 812 000 1 018 000 882 000 959 000 859 000 748 000
Ordinært resultat 2 846 000 3 546 000 3 084 000 3 160 000 2 677 000 2 201 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 846 000 3 546 000 3 084 000 3 160 000 2 677 000 2 201 000
Avsatt utbytte 1 400 000 1 465 000 1 921 000 0 0 0
Konsernbidrag 130 000 81 000 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 315 000 2 000 000 1 163 000 3 160 000 2 677 000 2 201 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 30 000 57 000 16 000 43 000 24 000 48 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 30 000 57 000 16 000 43 000 24 000 48 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 38 000 38 000 38 000 38 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 38 000 38 000 38 000 38 000
Sum anleggsmidler 30 000 57 000 54 000 81 000 62 000 86 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 320 000
Sum varelager 0 0 0 0 0 320 000
Kundefordringer 5 181 000 5 553 000 5 340 000 4 076 000 3 945 000 4 197 000
Andre fordringer 272 000 313 000 265 000 240 000 86 000 286 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 5 453 000 5 866 000 5 605 000 4 316 000 4 030 000 4 483 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 7 127 000 6 693 000 6 665 000 6 499 000 5 108 000 4 906 000
Sum omløpsmidler 12 580 000 12 559 000 12 270 000 10 815 000 9 138 000 9 709 000
Sum eiendeler 12 610 000 12 616 000 12 324 000 10 896 000 9 200 000 9 794 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 3 520 000 3 505 000 3 505 000 4 842 000 4 182 000 4 505 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 3 520 000 3 505 000 3 505 000 4 842 000 4 182 000 4 505 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 3 620 000 3 605 000 3 605 000 4 942 000 4 282 000 4 605 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 426 000 408 000 330 000 135 000 162 000 159 000
Betalbar skatt 747 000 1 037 000 856 000 978 000 836 000 771 000
Skyldige offentlige utgifter 2 247 000 2 055 000 1 870 000 1 719 000 1 399 000 1 517 000
Utbytte 1 400 000 1 465 000 1 921 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4 170 000 4 046 000 3 742 000 3 122 000 2 522 000 2 743 000
Sum kortsiktig gjeld 8 990 000 9 011 000 8 719 000 5 954 000 4 919 000 5 190 000
Sum gjeld 8 990 000 9 011 000 8 719 000 5 954 000 4 919 000 5 190 000
Sum egenkapital og gjeld 12 610 000 12 616 000 12 324 000 10 896 000 9 200 000 9 794 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 29,0% 36,9% 34,2% 41,0% 37,2%
Resultat av driften i % 15,3% 19,6% 18,3% 19,9% 18,5% 16,1%
Kapitalens omløpshastighet 1,9 1,9 1,9 2,1 2,0
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 15,3% 19,7% 18,4% 19,9% 18,5% 16,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 101,3% 126,6% 92,8% 89,3% 79,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 78,8% 98,4% 72,2% 68,5% 60,2%
Omsetning per ansatt 1 300 714
Omsetning per lønnskrone 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,4 1,4 1,4 1,8 1,9 1,9
Likviditetsgrad 2 1,4 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8
Likviditetsgrad 3 0,8 0,7 0,8 1,1 1,0 0,9
Varelagerets omløpshastighet 0,0
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 28,7% 28,6% 29,3% 45,4% 46,5% 47,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 15,1% 15,4% 16,7% 23,9% 22,4% 25,3%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 1412,2%
Gjeldsgrad 2,5 2,5 2,4 1,2 1,1 1,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 71,3% 71,4% 70,7% 54,6% 53,5% 53,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 1 692 000 1 339 000 1 123 000 1 025 000 1 149 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .