; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Bjarne Nilsen AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 42 809 000 33 738 000 37 134 000 32 294 000 28 470 000 29 330 000
Annen driftsinntekt -412 000 -255 000 -870 000 -512 000 242 000 0
Sum driftsinntekter 42 397 000 33 483 000 36 264 000 31 783 000 28 712 000 29 330 000
Varekostnad 1 000 2 000 2 000 1 000 279 000 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 17 095 000 13 432 000 15 280 000 13 268 000 11 673 000 13 636 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 3 018 000 3 490 000 3 731 000 3 876 000 3 981 000 3 990 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 13 411 000 11 972 000 7 151 000 9 792 000 8 537 000 14 950 000
Sum driftskostnader 33 525 000 28 896 000 26 164 000 26 937 000 24 470 000 32 576 000
Driftsresultat 8 872 000 4 587 000 10 100 000 4 846 000 4 242 000 -3 246 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 126 000 119 000 163 000 222 000 178 000 286 000
Sum annen finansinntekt 47 000 48 000 53 000 48 000 67 000 5 000
Sum finansinntekter 173 000 167 000 216 000 270 000 245 000 357 000
Sum annen rentekostnad 620 000 751 000 813 000 1 140 000 1 382 000 1 434 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 627 000 772 000 813 000 1 140 000 1 382 000 1 434 000
Netto finans -454 000 -605 000 -597 000 -870 000 -1 137 000 -1 077 000
Ordinært resultat før skattekostnad 8 418 000 3 982 000 9 504 000 3 976 000 3 105 000 -4 322 000
Skattekostnad på ordinært resultat 1 884 000 878 000 2 290 000 848 000 838 000 -1 329 000
Ordinært resultat 6 534 000 3 104 000 7 214 000 3 128 000 2 267 000 -2 994 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 6 534 000 3 104 000 7 214 000 3 128 000 2 267 000 -2 994 000
Avsatt utbytte 5 000 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000 1 500 000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 534 000 -896 000 3 214 000 1 128 000 767 000 -2 994 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 928 000 3 538 000 3 939 000 2 080 000 2 421 000 2 763 000
Maskiner og anlegg 2 582 000 2 890 000 3 198 000 3 205 000 3 502 000 3 659 000
Skip, rigger, fly og lignende 11 029 000 12 578 000 14 626 000 16 675 000 18 723 000 20 797 000
Driftsløsøre/inventar/verktøy 2 403 000 2 419 000 2 851 000 3 571 000 4 326 000 5 564 000
Sum varige driftsmidler 18 942 000 21 425 000 24 614 000 25 531 000 28 973 000 32 782 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 100 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 129 000 221 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 129 000 221 000 0 0 0 100 000
Sum anleggsmidler 19 071 000 21 646 000 24 639 000 25 556 000 28 998 000 32 907 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 218 000 0 -43 000 0 0
Andre fordringer 746 000 332 000 281 000 239 000 368 000 275 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 746 000 550 000 281 000 196 000 368 000 275 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 24 687 000 21 299 000 23 331 000 20 998 000 16 814 000 17 804 000
Sum omløpsmidler 25 433 000 21 849 000 23 612 000 21 194 000 17 183 000 18 079 000
Sum eiendeler 44 504 000 43 495 000 48 251 000 46 750 000 46 181 000 50 987 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 8 694 000 7 160 000 8 056 000 4 842 000 3 714 000 2 947 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 8 694 000 7 160 000 8 056 000 4 842 000 3 714 000 2 947 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 10 694 000 9 160 000 10 056 000 6 842 000 5 714 000 4 947 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 1 475 000 1 872 000 2 355 000 2 822 000 3 449 000 2 792 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 1 475 000 1 872 000 2 355 000 2 822 000 3 449 000 2 792 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 17 217 000 19 237 000 23 077 000 28 602 000 32 103 000 36 087 000
Sum langsiktig gjeld 18 692 000 21 109 000 25 432 000 31 424 000 35 552 000 38 879 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 17 217 000 19 237 000 23 085 000 26 933 000 30 781 000 28 125 000
Leverandørgjeld 919 000 711 000 395 000 514 000 -93 000 2 862 000
Betalbar skatt 2 281 000 1 361 000 2 757 000 1 474 000 181 000 0
Skyldige offentlige utgifter 2 145 000 1 552 000 2 533 000 2 190 000 1 400 000 992 000
Utbytte 5 000 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000 1 500 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4 772 000 5 601 000 3 077 000 2 305 000 1 928 000 3 306 000
Sum kortsiktig gjeld 15 117 000 13 225 000 12 762 000 8 483 000 4 916 000 7 160 000
Sum gjeld 33 809 000 34 334 000 38 194 000 39 907 000 40 468 000 46 039 000
Sum egenkapital og gjeld 44 504 000 43 495 000 48 251 000 46 750 000 46 181 000 50 987 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 20,6% 10,4% 21,7% 11,0% 9,2%
Resultat av driften i % 20,9% 13,7% 27,9% 15,2% 14,8% -11,1%
Kapitalens omløpshastighet 1,0 0,7 0,8 0,7 0,6
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 21,3% 14,2% 28,4% 16,1% 15,6% -9,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 84,8% 41,4% 112,5% 63,3% 58,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 65,8% 32,3% 85,4% 49,8% 42,5%
Omsetning per ansatt 1 908 632 1 672 789 1 063 407 1 333 182
Omsetning per lønnskrone 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,7 1,7 1,9 2,5 3,5 2,5
Likviditetsgrad 2 1,7 1,7 1,9 2,5 3,5 2,5
Likviditetsgrad 3 1,6 1,6 1,8 2,5 3,4 2,5
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 24,0% 21,1% 20,8% 14,6% 12,4% 9,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 25,2% 27,4% 27,7% 21,5% 19,9% 16,9%
Rentedekningsgrad i % 1,8% 1,6% 1,5% 1,3% 1,1% 1,2%
Finansieringsgrad i % 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 3,2 3,7 3,8 5,8 7,1 9,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 34,0% 30,4% 26,4% 18,1% 10,6% 14,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 42,0% 48,5% 52,7% 67,2% 77,0% 76,3%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 1 557 000 1 182 000 1 351 000 1 185 000 1 038 000 1 076 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .