Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Multiconsult Norge AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 3 216 463 000 3 167 539 000 3 083 133 000 3 003 857 000 2 550 648 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 3 216 463 000 3 167 539 000 3 083 133 000 3 003 857 000 2 550 648 000
Varekostnad 337 301 000 364 126 000 446 605 000 410 284 000 331 734 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 2 040 250 000 1 955 439 000 1 986 864 000 1 920 127 000 1 640 265 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 146 922 000 181 670 000 149 107 000 37 786 000 37 581 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 353 173 000 317 619 000 376 307 000 527 734 000 469 782 000
Sum driftskostnader 2 877 646 000 2 818 854 000 2 958 883 000 2 895 931 000 2 479 362 000
Driftsresultat 338 817 000 348 685 000 124 250 000 107 926 000 71 286 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 3 123 000
Sum annen finansinntekt 14 320 000 16 316 000 2 286 000 4 738 000 0
Sum finansinntekter 14 320 000 16 316 000 2 286 000 4 738 000 3 123 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 7 811 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 40 101 000 42 146 000 40 330 000 9 562 000 7 811 000
Netto finans -25 781 000 -25 830 000 -38 044 000 -4 824 000 -4 688 000
Ordinært resultat før skattekostnad 313 036 000 322 855 000 86 206 000 103 102 000 66 598 000
Skattekostnad på ordinært resultat 69 685 000 78 089 000 9 502 000 26 446 000 18 074 000
Ordinært resultat 243 351 000 244 766 000 76 704 000 76 656 000 48 524 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0
Årsresultat 243 351 000 244 766 000 76 704 000 76 656 000 48 524 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 78 000 000 24 962 000 31 005 000 128 768 000 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -165 463 000 -219 803 000 -45 700 000 -52 112 000 48 524 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 3 128 000 2 592 000 3 138 000 4 973 000 7 459 000
Utsatt skattefordel 14 355 000 14 833 000 13 775 000 11 539 000 9 755 000
Goodwill 95 327 000 95 327 000 95 327 000 95 327 000 95 327 000
Sum immaterielle anleggsmidler 112 810 000 112 752 000 112 240 000 111 839 000 112 541 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 640 917 000 718 635 000 790 987 000 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 89 907 000 85 070 000 92 207 000 80 734 000 72 672 000
Sum varige driftsmidler 730 824 000 803 705 000 883 194 000 80 734 000 72 672 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 377 000 377 000 377 000 367 000 367 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 17 233 000 22 705 000 70 583 000 65 833 000 24 058 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17 610 000 23 082 000 70 960 000 66 200 000 24 425 000
Sum anleggsmidler 861 244 000 939 539 000 1 066 394 000 258 773 000 209 638 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 87 296 000 76 906 000 89 467 000 194 299 000 229 733 000
Sum varelager 87 296 000 76 906 000 89 467 000 194 299 000 229 733 000
Kundefordringer 495 656 000 431 465 000 509 809 000 538 611 000 379 174 000
Andre fordringer 878 994 000 676 223 000 198 511 000 65 909 000 217 741 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0
Sum fordringer 1 374 650 000 1 107 688 000 708 320 000 604 520 000 596 915 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 2 513 000 1 522 000 882 000 44 100 000 10 659 000
Sum omløpsmidler 1 464 459 000 1 186 116 000 798 669 000 842 919 000 837 307 000
Sum eiendeler 2 325 703 000 2 125 655 000 1 865 063 000 1 101 692 000 1 046 945 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 290 000 000
Sum innskutt egenkapital 314 225 000 312 962 000 312 962 000 312 962 000 300 000 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 419 016 000 255 405 000 43 808 000 0 41 482 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 419 016 000 255 405 000 43 808 000 0 41 482 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 733 241 000 568 367 000 356 770 000 312 962 000 341 482 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 6 129 000 6 474 000 6 104 000 6 500 000 6 667 000
Utsatt skatt 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 612 094 000 696 547 000 742 915 000 41 850 000 28 550 000
Sum avsetninger til forpliktelser 618 223 000 703 021 000 749 019 000 48 350 000 35 217 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 70 938 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 30 000 000
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 30 000 000
Sum langsiktig gjeld 618 223 000 703 021 000 749 019 000 48 350 000 65 217 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 70 938 000
Leverandørgjeld 116 820 000 54 053 000 53 495 000 182 413 000 152 358 000
Betalbar skatt 42 454 000 68 665 000 11 254 000 14 158 000 9 222 000
Skyldige offentlige utgifter 304 137 000 277 606 000 270 166 000 261 627 000 202 703 000
Utbytte 0 0 0 0 3 665 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 510 828 000 453 945 000 424 359 000 282 182 000 201 360 000
Sum kortsiktig gjeld 974 239 000 854 269 000 759 274 000 740 380 000 640 246 000
Sum gjeld 1 592 462 000 1 557 290 000 1 508 293 000 788 730 000 705 463 000
Sum egenkapital og gjeld 2 325 703 000 2 125 657 000 1 865 063 000 1 101 692 000 1 046 945 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017
Totalkapitalrentabilitet i % 15,9% 18,3% 8,5% 10,5%
Resultat av driften i % 10,5% 11,0% 4,0% 3,6% 2,8%
Kapitalens omløpshastighet 1,4 1,6 2,1 2,8
Bruttofortjeneste i % 89,5% 88,5% 85,5% 86,3% 87,0%
Overskuddsgrad i % 11,0% 11,5% 4,1% 3,8% 2,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 48,1% 69,8% 25,7% 31,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 37,4% 52,9% 22,9% 23,4%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017
Likviditetsgrad 1 1,5 1,4 1,1 1,1 1,3
Likviditetsgrad 2 1,4 1,3 0,9 0,9 0,9
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Varelagerets omløpshastighet 3,9 4,7 5,0 2,1 1,4
Lagertid i antall dager 87,6 82,2 114,4 186,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017
Egenkapitalandel i % 31,5% 26,7% 19,1% 28,4% 32,6%
Egenkapitalandel av omsetning i % 22,8% 17,9% 11,6% 10,4% 13,4%
Rentedekningsgrad i % 2,6% 2,2% 2,0% 16,3% 10,8%
Finansieringsgrad i % 0,6% 0,7% 1,0% 0,7% 0,5%
Langsiktig lagerfinansiering i % 561,6% 431,5% 44,0% 52,8% 85,8%
Gjeldsgrad 2,2 2,7 4,2 2,5 2,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 41,9% 40,2% 40,7% 67,2% 61,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 26,6% 33,1% 40,2% 4,4% 6,2%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 3 200 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .