Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Geir Moen AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 22 345 000 39 405 000 31 279 000 23 326 000 17 427 000 26 945 000
Annen driftsinntekt 335 000 28 000 47 000 266 000 0 31 000
Sum driftsinntekter 22 680 000 39 433 000 31 326 000 23 592 000 17 427 000 26 976 000
Varekostnad 12 103 000 28 207 000 20 737 000 13 346 000 11 297 000 18 440 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 7 687 000 7 627 000 7 316 000 6 506 000 5 918 000 6 055 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 328 000 209 000 261 000 353 000 393 000 378 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 716 000 1 475 000 1 627 000 1 349 000 1 137 000 1 334 000
Sum driftskostnader 21 834 000 37 518 000 29 941 000 21 554 000 18 745 000 26 207 000
Driftsresultat 846 000 1 915 000 1 385 000 2 038 000 -1 318 000 769 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 79 000 80 000 94 000 127 000 160 000 303 000
Sum annen finansinntekt 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 3 000
Sum finansinntekter 82 000 83 000 96 000 129 000 162 000 306 000
Sum annen rentekostnad 53 000 1 000 1 000 1 000 9 000 7 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 53 000 1 000 1 000 1 000 9 000 7 000
Netto finans 29 000 82 000 95 000 128 000 153 000 299 000
Ordinært resultat før skattekostnad 874 000 1 997 000 1 480 000 2 166 000 -1 164 000 1 068 000
Skattekostnad på ordinært resultat 203 000 486 000 377 000 598 000 -313 000 306 000
Ordinært resultat 672 000 1 511 000 1 103 000 1 568 000 -852 000 762 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 672 000 1 511 000 1 103 000 1 568 000 -852 000 762 000
Avsatt utbytte 0 1 000 000 800 000 1 000 000 0 700 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 672 000 511 000 303 000 568 000 -852 000 62 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 20 000 70 000 68 000 396 000 84 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 20 000 70 000 68 000 396 000 84 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 572 000 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 1 518 000 1 341 000 680 000 808 000 1 160 000 1 198 000
Sum varige driftsmidler 5 090 000 1 341 000 680 000 808 000 1 160 000 1 198 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 10 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 10 000
Sum anleggsmidler 5 101 000 1 372 000 761 000 887 000 1 567 000 1 292 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1 358 000 3 671 000 5 839 000 2 402 000 5 579 000 2 842 000
Andre fordringer 2 654 000 655 000 1 096 000 327 000 347 000 1 220 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 4 012 000 4 325 000 6 934 000 2 729 000 5 925 000 4 062 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 5 734 000 8 640 000 8 948 000 5 999 000 5 669 000 6 179 000
Sum omløpsmidler 9 746 000 12 965 000 15 883 000 8 728 000 11 594 000 10 241 000
Sum eiendeler 14 847 000 14 337 000 16 644 000 9 615 000 13 161 000 11 533 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 6 613 000 5 941 000 5 430 000 5 127 000 5 060 000 5 911 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 6 613 000 5 941 000 5 430 000 5 127 000 5 060 000 5 911 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 6 713 000 6 041 000 5 530 000 5 227 000 5 160 000 6 011 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 47 000 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 47 000 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 1 920 000 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47 000 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 920 000 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3 145 000 3 536 000 7 708 000 1 716 000 3 487 000 1 868 000
Betalbar skatt 137 000 436 000 379 000 270 000 0 334 000
Skyldige offentlige utgifter 569 000 1 711 000 1 090 000 523 000 1 156 000 429 000
Utbytte 0 1 000 000 800 000 1 000 000 0 700 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 317 000 1 613 000 1 137 000 878 000 3 359 000 2 191 000
Sum kortsiktig gjeld 8 088 000 8 296 000 11 114 000 4 387 000 8 002 000 5 522 000
Sum gjeld 8 135 000 8 296 000 11 114 000 4 387 000 8 002 000 5 522 000
Sum egenkapital og gjeld 14 847 000 14 337 000 16 644 000 9 615 000 13 161 000 11 533 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 6,4% 12,9% 11,3% 19,0% -9,4%
Resultat av driften i % 3,7% 4,9% 4,4% 8,6% -7,6% 2,9%
Kapitalens omløpshastighet 1,6 2,5 2,4 2,1 1,4
Bruttofortjeneste i % 45,8% 28,4% 33,7% 42,8% 35,2% 31,6%
Overskuddsgrad i % 4,1% 5,1% 4,7% 9,2% -6,6% 4,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 13,7% 34,5% 27,5% 41,7% -20,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 10,5% 26,1% 20,5% 30,2% -15,3%
Omsetning per ansatt 2 237 571 1 572 800 1 340 538 1 686 000
Omsetning per lønnskrone 3,0 5,2 4,3 3,6 2,9 4,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,2 1,6 1,4 2,0 1,4 1,9
Likviditetsgrad 2 1,2 1,6 1,4 2,0 1,4 1,9
Likviditetsgrad 3 0,7 1,0 0,8 1,4 0,7 1,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 45,2% 42,1% 33,2% 54,4% 39,2% 52,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 29,6% 15,3% 17,7% 22,2% 29,6% 22,3%
Rentedekningsgrad i % 173,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,2 1,4 2,0 0,8 1,6 0,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 54,5% 57,9% 66,8% 45,6% 60,8% 47,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 669 000 660 000 742 000 748 000 749 000 753 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.