Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Mathiassen Rør AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 2 178 000 2 770 000 2 246 000 1 634 000 2 160 000 1 796 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 150 000 0 0
Sum driftsinntekter 2 178 000 2 770 000 2 246 000 1 784 000 2 160 000 1 796 000
Varekostnad 892 000 521 000 812 000 776 000 751 000 554 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 693 000 640 000 599 000 560 000 554 000 571 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 91 000 79 000 73 000 73 000 71 000 95 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 503 000 453 000 470 000 424 000 394 000 383 000
Sum driftskostnader 2 179 000 1 693 000 1 954 000 1 833 000 1 770 000 1 603 000
Driftsresultat -1 000 1 077 000 292 000 -49 000 390 000 193 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 2 000 5 000 2 000 1 000 1 000 2 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 2 000 5 000 2 000 1 000 1 000 2 000
Sum annen rentekostnad 127 000 123 000 129 000 95 000 66 000 75 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 135 000 131 000 134 000 100 000 70 000 80 000
Netto finans -133 000 -126 000 -132 000 -99 000 -69 000 -78 000
Ordinært resultat før skattekostnad -134 000 951 000 160 000 -148 000 321 000 114 000
Skattekostnad på ordinært resultat -23 000 214 000 20 000 0 83 000 35 000
Ordinært resultat -111 000 737 000 140 000 -148 000 238 000 79 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -111 000 737 000 140 000 -148 000 238 000 79 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -111 000 737 000 140 000 -148 000 138 000 79 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 139 000 3 199 000 3 007 000 3 005 000 967 000 963 000
Maskiner og anlegg 2 000 6 000 9 000 13 000 16 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 23 000 29 000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3 164 000 3 233 000 3 016 000 3 018 000 983 000 963 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3 164 000 3 233 000 3 016 000 3 018 000 983 000 963 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 717 000 977 000 866 000 955 000 967 000 942 000
Sum varelager 717 000 977 000 866 000 955 000 967 000 942 000
Kundefordringer 236 000 370 000 160 000 30 000 107 000 400 000
Andre fordringer 205 000 134 000 165 000 155 000 33 000 72 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 441 000 504 000 325 000 185 000 139 000 472 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Sum investeringer 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Kasse/bank/post 539 000 714 000 44 000 -5 000 481 000 -33 000
Sum omløpsmidler 1 719 000 2 217 000 1 255 000 1 155 000 1 608 000 1 403 000
Sum eiendeler 4 883 000 5 450 000 4 271 000 4 173 000 2 591 000 2 365 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 1 796 000 1 907 000 1 170 000 1 030 000 1 178 000 1 040 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 796 000 1 907 000 1 170 000 1 030 000 1 178 000 1 040 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 896 000 2 007 000 1 270 000 1 130 000 1 278 000 1 140 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 2 574 000 2 813 000 2 624 000 2 817 000 914 000 1 009 000
Sum langsiktig gjeld 2 574 000 2 813 000 2 624 000 2 817 000 914 000 1 009 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 574 000 2 813 000 2 624 000 2 817 000 914 000 1 009 000
Leverandørgjeld 158 000 42 000 190 000 60 000 25 000 17 000
Betalbar skatt 0 214 000 20 000 0 83 000 35 000
Skyldige offentlige utgifter 123 000 216 000 47 000 53 000 186 000 117 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132 000 159 000 120 000 113 000 105 000 47 000
Sum kortsiktig gjeld 413 000 631 000 377 000 226 000 399 000 216 000
Sum gjeld 2 987 000 3 444 000 3 001 000 3 043 000 1 313 000 1 225 000
Sum egenkapital og gjeld 4 883 000 5 450 000 4 271 000 4 173 000 2 591 000 2 365 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 0,0% 22,3% 7,0% -1,4% 15,8%
Resultat av driften i % 0,0% 38,9% 13,0% -2,7% 18,1% 10,7%
Kapitalens omløpshastighet 0,4 0,6 0,5 0,5 0,9
Bruttofortjeneste i % 59,0% 81,2% 63,8% 52,5% 65,2% 69,2%
Overskuddsgrad i % 0,0% 39,1% 13,1% -2,7% 18,1% 10,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -6,9% 58,0% 13,3% -12,3% 26,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -5,7% 45,0% 11,7% -12,3% 19,7%
Omsetning per ansatt 1 080 000 598 667
Omsetning per lønnskrone 3,1 4,3 3,7 3,2 3,9 3,1
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 4,2 3,5 3,3 5,1 4,0 6,5
Likviditetsgrad 2 2,4 2,0 1,0 0,9 1,6 2,1
Likviditetsgrad 3 1,3 1,1 0,1 0,0 1,2 -0,2
Varelagerets omløpshastighet 1,2 0,5 0,9 0,8 0,8 0,6
Lagertid i antall dager 341,8 636,7 403,7 445,8 457,5
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 38,8% 36,8% 29,7% 27,1% 49,3% 48,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 87,1% 72,5% 56,5% 63,3% 59,2% 63,5%
Rentedekningsgrad i % 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,4% 1,2%
Finansieringsgrad i % 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4%
Langsiktig lagerfinansiering i % 182,1% 162,4% 101,4% 97,3% 125,0% 125,9%
Gjeldsgrad 1,6 1,7 2,4 2,7 1,0 1,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 8,5% 11,6% 8,8% 5,4% 15,4% 9,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 52,7% 51,6% 61,4% 67,5% 35,3% 42,7%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 539 000 494 000 470 000 431 000 429 000 428 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .