Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Malthus Uniteam AS

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 670 332 000 672 553 000 629 342 000 331 967 000 270 954 000 381 777 000
Annen driftsinntekt 3 298 000 2 298 000 5 294 000 199 329 000 166 082 000 178 172 000
Sum driftsinntekter 673 630 000 674 851 000 634 636 000 531 296 000 437 036 000 559 949 000
Varekostnad 364 777 000 358 499 000 349 008 000 298 445 000 241 821 000 354 353 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 71 631 000 66 095 000 83 156 000 68 546 000 47 691 000 62 313 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 120 826 000 118 406 000 113 358 000 90 976 000 83 645 000 96 770 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 215 000 21 000 1 972 000 6 581 000 3 477 000 986 000
Andre driftskostnader 40 294 000 48 058 000 50 217 000 47 982 000 34 286 000 40 417 000
Sum driftskostnader 597 743 000 591 079 000 597 711 000 512 530 000 410 920 000 554 839 000
Driftsresultat 75 887 000 83 772 000 36 925 000 18 766 000 26 116 000 5 110 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 1 903 000 3 558 000 2 810 000 2 521 000 5 224 000 7 626 000
Sum annen renteinntekt 519 000 445 000 470 000 767 000 147 000 182 000
Sum annen finansinntekt 1 219 000 4 042 000 664 000 0 8 388 000 0
Sum finansinntekter 3 641 000 8 045 000 3 944 000 3 288 000 13 759 000 7 808 000
Sum annen rentekostnad 30 110 000 42 567 000 34 258 000 31 189 000 33 344 000 39 685 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 12 000 000 21 612 000 34 342 000 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 44 188 000 64 179 000 68 600 000 32 811 000 33 360 000 66 355 000
Netto finans -40 547 000 -56 134 000 -64 656 000 -29 523 000 -19 601 000 -58 547 000
Ordinært resultat før skattekostnad 35 340 000 27 638 000 -27 731 000 -10 757 000 6 515 000 -53 437 000
Skattekostnad på ordinært resultat 10 947 000 12 078 000 233 000 -4 595 000 92 000 -11 775 000
Ordinært resultat 24 393 000 15 560 000 -27 964 000 -6 162 000 6 423 000 -41 662 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 24 393 000 15 560 000 -27 964 000 -6 162 000 6 423 000 -41 662 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -26 418 000 -11 010 000 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 9 191 000 -27 964 000 -6 162 000 6 423 000 -41 662 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 877 000 1 346 000 1 959 000 2 581 000 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 7 821 000 8 975 000 10 130 000 11 284 000 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 17 400 000 21 751 000 26 100 000 30 450 000 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 26 098 000 32 072 000 38 189 000 44 315 000 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 799 000 1 799 000 1 799 000 1 799 000 1 799 000 1 799 000
Maskiner og anlegg 12 902 000 7 656 000 9 408 000 9 783 000 7 362 000 7 189 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 817 009 000 825 521 000 847 026 000 746 189 000 463 165 000 517 763 000
Sum varige driftsmidler 831 710 000 834 976 000 858 233 000 757 771 000 472 326 000 526 751 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 25 076 000 30 859 000 30 859 000 50 594 000 13 167 000 13 167 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 17 506 000 86 618 000 72 470 000 70 488 000 129 474 000 119 948 000
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 43 000 43 000 43 000 143 000 43 000 43 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 10 335 000 8 091 000 7 051 000 45 000 68 000 92 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 52 960 000 125 611 000 110 423 000 121 270 000 142 752 000 133 250 000
Sum anleggsmidler 910 768 000 992 659 000 1 006 845 000 923 356 000 615 078 000 660 001 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 43 780 000 38 614 000 50 956 000 43 291 000 21 201 000 20 995 000
Sum varelager 43 780 000 38 614 000 50 956 000 43 291 000 21 201 000 20 995 000
Kundefordringer 65 286 000 63 536 000 92 363 000 87 407 000 46 012 000 40 645 000
Andre fordringer 27 455 000 38 620 000 48 202 000 39 286 000 15 461 000 67 771 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 92 741 000 102 156 000 140 565 000 126 693 000 61 473 000 108 416 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 44 797 000 20 280 000 26 919 000 21 728 000 3 529 000 282 000
Sum omløpsmidler 181 318 000 161 050 000 218 440 000 191 712 000 86 203 000 129 693 000
Sum eiendeler 1 092 086 000 1 153 709 000 1 225 285 000 1 115 068 000 701 281 000 789 694 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 215 835 000 217 859 000 222 500 000 192 500 000 95 000 000 95 000 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 0 0 -9 191 000 18 773 000 33 416 000 26 992 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 -9 191 000 18 773 000 33 416 000 26 992 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 215 835 000 217 859 000 213 309 000 211 273 000 128 416 000 121 992 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 10 291 000 8 088 000 7 123 000 7 278 000 0 0
Utsatt skatt 71 100 000 66 926 000 58 651 000 58 417 000 39 461 000 39 369 000
Andre avsetninger til forpliktelser 5 534 000 7 026 000 7 665 000 11 028 000 11 451 000 10 871 000
Sum avsetninger til forpliktelser 86 925 000 82 040 000 73 439 000 76 723 000 50 912 000 50 240 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 566 000 000 118 169 000 162 343 000 119 823 000 42 692 000 179 258 000
Langsiktig konserngjeld 0 62 000 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 61 296 000 592 869 000 637 841 000 586 148 000 410 946 000 352 410 000
Sum langsiktig gjeld 148 221 000 674 909 000 711 280 000 662 871 000 461 858 000 402 650 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 627 296 000 710 976 000 800 184 000 705 971 000 453 638 000 531 668 000
Leverandørgjeld 49 942 000 63 906 000 75 753 000 63 600 000 32 953 000 51 886 000
Betalbar skatt 0 678 000 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 2 583 000 8 456 000 10 034 000 12 263 000 9 563 000 7 565 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 47 987 000 14 115 000 0 0 829 000 0
Annen kortsiktig gjeld 61 518 000 55 617 000 52 566 000 45 238 000 24 970 000 26 343 000
Sum kortsiktig gjeld 728 030 000 260 941 000 300 696 000 240 924 000 111 007 000 265 052 000
Sum gjeld 876 251 000 935 850 000 1 011 976 000 903 795 000 572 865 000 667 702 000
Sum egenkapital og gjeld 1 092 086 000 1 153 709 000 1 225 285 000 1 115 068 000 701 281 000 789 694 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 7,1% 7,7% 3,5% 2,4% 5,3%
Resultat av driften i % 11,3% 12,4% 5,8% 3,5% 6,0% 0,9%
Kapitalens omløpshastighet 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6
Bruttofortjeneste i % 45,6% 46,7% 44,5% 10,1% 10,8% 7,2%
Overskuddsgrad i % 11,8% 13,6% 6,4% 4,2% 9,1% 2,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 16,3% 12,8% -13,1% -6,3% 5,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 11,2% 7,2% -13,2% -3,6% 5,1%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 9,4 10,2 7,6 7,8 9,2 9,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 0,2 0,6 0,7 0,8 0,8 0,5
Likviditetsgrad 2 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4
Likviditetsgrad 3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 8,3 9,3 6,8 6,9 11,4 16,9
Lagertid i antall dager 40,7 45,0 48,6 38,9 31,4
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 19,8% 18,9% 17,4% 18,9% 18,3% 15,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 32,0% 32,3% 33,6% 39,8% 29,4% 21,8%
Rentedekningsgrad i % 5,9% 1,4% 1,4% 1,4% 1,2% 1,7%
Finansieringsgrad i % 2,5% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,3%
Langsiktig lagerfinansiering i % -1248,8% -258,7% -161,4% -113,7% -117,0% -644,7%
Gjeldsgrad 4,1 4,3 4,7 4,3 4,5 5,5
Kortsiktig gjeldsandel i % 66,7% 22,6% 24,5% 21,6% 15,8% 33,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 13,6% 58,5% 58,1% 59,4% 65,9% 51,0%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 2 426 000 1 706 000 2 057 000 0 2 070 000 1 941 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .