Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Lysteknikk Elektroentreprenør AS

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 324 832 000 344 979 000 186 604 000 160 115 000 214 891 000 180 686 000
Annen driftsinntekt 168 000 184 000 89 000 81 000 38 000 67 000
Sum driftsinntekter 325 000 000 345 163 000 186 693 000 160 196 000 214 929 000 180 754 000
Varekostnad 178 682 000 215 172 000 89 535 000 80 852 000 131 633 000 98 301 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 100 863 000 85 435 000 71 719 000 60 381 000 61 923 000 53 344 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 379 000 289 000 176 000 124 000 92 000 52 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 15 118 000 15 732 000 12 512 000 11 829 000 11 326 000 10 420 000
Sum driftskostnader 295 042 000 316 628 000 173 942 000 153 186 000 204 974 000 162 117 000
Driftsresultat 29 958 000 28 535 000 12 751 000 7 010 000 9 955 000 18 637 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 75 000 140 000 288 000 232 000 153 000 104 000
Sum annen finansinntekt 72 000 4 000 459 000 46 000 28 000 28 000
Sum finansinntekter 147 000 144 000 747 000 278 000 181 000 132 000
Sum annen rentekostnad 46 000 23 000 33 000 26 000 29 000 9 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 49 000 30 000 1 266 000 31 000 7 629 000 9 000
Netto finans 98 000 114 000 -519 000 247 000 -7 448 000 123 000
Ordinært resultat før skattekostnad 30 056 000 28 650 000 12 233 000 7 258 000 2 506 000 18 759 000
Skattekostnad på ordinært resultat 6 615 000 6 251 000 2 981 000 1 732 000 2 503 000 4 751 000
Ordinært resultat 23 442 000 22 399 000 9 251 000 5 526 000 3 000 14 009 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 23 442 000 22 399 000 9 251 000 5 526 000 3 000 14 009 000
Avsatt utbytte 15 000 000 5 000 000 0 0 1 500 000 5 830 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 8 442 000 17 399 000 9 251 000 5 526 000 -1 497 000 8 179 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 10 000 562 000 554 000 488 000 636 000 643 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 10 000 562 000 554 000 488 000 636 000 643 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 1 469 000 1 960 000 2 488 000 889 000 865 000 814 000
Sum varige driftsmidler 1 469 000 1 960 000 2 488 000 889 000 865 000 814 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 10 180 000 11 715 000 6 509 000 14 056 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 62 000 62 000 10 242 000 11 777 000 6 572 000 14 118 000
Sum anleggsmidler 1 541 000 2 583 000 13 284 000 13 154 000 8 073 000 15 576 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 199 000 0 0 0
Sum varelager 0 0 199 000 0 0 0
Kundefordringer 62 131 000 68 165 000 48 319 000 33 172 000 50 669 000 45 815 000
Andre fordringer 2 099 000 3 767 000 2 247 000 145 000 2 868 000 4 149 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 64 231 000 71 932 000 50 566 000 33 317 000 53 537 000 49 964 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 60 896 000 55 871 000 28 445 000 21 383 000 17 138 000 24 219 000
Sum omløpsmidler 125 126 000 127 803 000 79 210 000 54 700 000 70 674 000 74 183 000
Sum eiendeler 126 667 000 130 386 000 92 494 000 67 853 000 78 747 000 89 759 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sum innskutt egenkapital 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 48 057 000 39 615 000 32 390 000 23 138 000 19 012 000 20 509 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 48 057 000 39 615 000 32 390 000 23 138 000 19 012 000 20 509 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 48 160 000 39 718 000 32 492 000 23 241 000 19 115 000 20 612 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 2 550 000 2 239 000 1 925 000 2 600 000 2 500 000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2 550 000 2 239 000 1 925 000 2 600 000 2 500 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 10 257 000 14 257 000 17 257 000 17 257 000
Sum langsiktig gjeld 0 2 550 000 12 496 000 16 182 000 19 857 000 19 757 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15 026 000 45 029 000 17 998 000 8 465 000 15 311 000 18 010 000
Betalbar skatt 6 063 000 6 259 000 2 709 000 1 584 000 96 000 4 816 000
Skyldige offentlige utgifter 13 650 000 10 642 000 11 444 000 7 767 000 10 091 000 9 508 000
Utbytte 15 000 000 5 000 000 0 0 1 500 000 5 830 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28 768 000 21 188 000 15 354 000 10 614 000 12 777 000 11 226 000
Sum kortsiktig gjeld 78 507 000 88 118 000 47 505 000 28 430 000 39 775 000 49 390 000
Sum gjeld 78 507 000 90 668 000 60 001 000 44 612 000 59 632 000 69 147 000
Sum egenkapital og gjeld 126 667 000 130 386 000 92 494 000 67 853 000 78 747 000 89 759 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 23,4% 25,7% 16,8% 9,9% 12,0%
Resultat av driften i % 9,2% 8,3% 6,8% 4,4% 4,6% 10,3%
Kapitalens omløpshastighet 2,5 3,1 2,3 2,2 2,6
Bruttofortjeneste i % 45,0% 37,6% 52,0% 49,5% 38,7% 45,6%
Overskuddsgrad i % 9,3% 8,3% 7,2% 4,5% 4,7% 10,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 68,4% 79,4% 43,9% 34,3% 12,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 53,4% 62,0% 33,2% 26,1% 0,0%
Omsetning per ansatt 2 259 425
Omsetning per lønnskrone 3,2 4,0 2,6 2,7 3,5 3,4
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,6 1,5 1,7 1,9 1,8 1,5
Likviditetsgrad 2 1,6 1,5 1,7 1,9 1,8 1,5
Likviditetsgrad 3 0,8 0,6 0,6 0,8 0,4 0,5
Varelagerets omløpshastighet 449,9
Lagertid i antall dager 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 38,0% 30,5% 35,1% 34,3% 24,3% 23,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 14,8% 11,5% 17,4% 14,5% 8,9% 11,4%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 35,6% 4,8% 2,8% 3,0% 3,5%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4%
Langsiktig lagerfinansiering i % 15931,7%
Gjeldsgrad 1,6 2,3 1,8 1,9 3,1 3,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 62,0% 67,6% 51,4% 41,9% 50,5% 55,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 2,0% 13,5% 23,8% 25,2% 22,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 2 461 000 2 280 000 1 712 000 1 113 000 906 000 1 118 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .