Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Lydkjelleren AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 18 150 000 21 744 000 15 859 000 14 296 000 10 318 000 10 321 000
Annen driftsinntekt 0 0 40 000 771 000 286 000 1 299 000
Sum driftsinntekter 18 150 000 21 744 000 15 899 000 15 067 000 10 604 000 11 620 000
Varekostnad 5 195 000 6 844 000 4 318 000 3 457 000 1 866 000 221 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 4 619 000 8 788 000 4 998 000 4 806 000 4 100 000 4 371 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 1 076 000 1 470 000 1 475 000 1 156 000 1 166 000 1 128 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 4 260 000 5 423 000 4 588 000 4 051 000 3 470 000 5 319 000
Sum driftskostnader 15 150 000 22 525 000 15 379 000 13 470 000 10 602 000 11 039 000
Driftsresultat 3 000 000 -781 000 520 000 1 597 000 2 000 581 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 7 000 0 1 000 -5 000 12 000
Sum annen finansinntekt 19 000 14 000 2 000 3 000 2 000 0
Sum finansinntekter 19 000 21 000 2 000 4 000 -3 000 12 000
Sum annen rentekostnad 129 000 145 000 77 000 130 000 213 000 131 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 151 000 165 000 78 000 132 000 222 000 131 000
Netto finans -132 000 -144 000 -76 000 -128 000 -225 000 -119 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 868 000 -925 000 445 000 1 468 000 -222 000 462 000
Skattekostnad på ordinært resultat 626 000 -204 000 93 000 335 000 -63 000 100 000
Ordinært resultat 2 242 000 -721 000 352 000 1 132 000 -159 000 362 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 242 000 -721 000 352 000 1 132 000 -159 000 362 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 2 242 000 -721 000 352 000 1 132 000 -159 000 362 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 3 497 000 4 456 000 4 811 000 5 309 000 4 330 000 4 370 000
Sum varige driftsmidler 3 497 000 4 456 000 4 811 000 5 309 000 4 330 000 4 370 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 19 000 19 000 19 000 19 000 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 19 000 19 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 26 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19 000 44 000 19 000 19 000 19 000 19 000
Sum anleggsmidler 3 516 000 4 501 000 4 830 000 5 328 000 4 348 000 4 389 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 1 216 000 1 300 000 0 0 0 0
Sum varelager 1 216 000 1 300 000 0 0 0 0
Kundefordringer 1 942 000 1 775 000 926 000 916 000 507 000 345 000
Andre fordringer 2 328 000 984 000 941 000 862 000 93 000 96 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 4 270 000 2 759 000 1 867 000 1 778 000 599 000 441 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 511 000 392 000 1 287 000 1 302 000 1 086 000 152 000
Sum omløpsmidler 6 997 000 4 451 000 3 154 000 3 080 000 1 686 000 593 000
Sum eiendeler 10 512 000 8 951 000 7 984 000 8 408 000 6 034 000 4 982 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 125 000 125 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 1 675 000 1 675 000 775 000 775 000 775 000 775 000
Sum innskutt egenkapital 1 800 000 1 800 000 875 000 875 000 875 000 875 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 4 278 000 2 036 000 2 757 000 2 405 000 1 273 000 1 432 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 4 278 000 2 036 000 2 757 000 2 405 000 1 273 000 1 432 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 6 078 000 3 836 000 3 632 000 3 280 000 2 148 000 2 307 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 53 000 23 000 251 000 393 000 248 000 310 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 53 000 23 000 251 000 393 000 248 000 310 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 294 000 0 0 0 94 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 1 313 000 1 656 000 2 108 000 2 031 000 2 448 000 1 148 000
Sum langsiktig gjeld 1 366 000 1 679 000 2 359 000 2 424 000 2 696 000 1 458 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 313 000 1 950 000 2 108 000 2 031 000 2 448 000 1 242 000
Leverandørgjeld 866 000 747 000 870 000 1 659 000 439 000 197 000
Betalbar skatt 601 000 5 000 234 000 190 000 0 94 000
Skyldige offentlige utgifter 628 000 989 000 383 000 429 000 370 000 371 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 973 000 1 402 000 505 000 426 000 382 000 461 000
Sum kortsiktig gjeld 3 068 000 3 437 000 1 992 000 2 704 000 1 191 000 1 217 000
Sum gjeld 4 434 000 5 116 000 4 351 000 5 128 000 3 887 000 2 675 000
Sum egenkapital og gjeld 10 512 000 8 951 000 7 984 000 8 408 000 6 034 000 4 982 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 31,0% -9,0% 6,4% 22,2% 0,0%
Resultat av driften i % 16,5% -3,6% 3,3% 10,6% 0,0% 5,0%
Kapitalens omløpshastighet 1,9 2,6 1,9 2,1 1,9
Bruttofortjeneste i % 71,4% 68,5% 72,8% 75,8% 81,9% 97,9%
Overskuddsgrad i % 16,6% -3,5% 3,3% 10,6% 0,0% 5,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 57,9% -24,8% 12,9% 54,1% -10,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 45,2% -19,3% 10,2% 41,7% -7,1%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 3,9 2,5 3,2 3,1 2,6 2,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 2,3 1,3 1,6 1,1 1,4 0,5
Likviditetsgrad 2 1,9 0,9 1,6 1,1 1,4 0,5
Likviditetsgrad 3 0,5 0,1 0,6 0,5 0,9 0,1
Varelagerets omløpshastighet 4,3 5,3
Lagertid i antall dager 87,2 34,2 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 57,8% 42,9% 45,5% 39,0% 35,6% 46,3%
Egenkapitalandel av omsetning i % 33,5% 17,6% 22,8% 21,8% 20,3% 19,9%
Rentedekningsgrad i % 3,3% 3,1% 1,8% 2,1% 1,4% 1,8%
Finansieringsgrad i % 0,5% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,2%
Langsiktig lagerfinansiering i % 323,0% 78,0%
Gjeldsgrad 0,7 1,3 1,2 1,6 1,8 1,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 29,2% 38,4% 24,9% 32,2% 19,7% 24,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 13,0% 18,8% 29,5% 28,8% 44,7% 29,3%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 0 1 044 000 622 000 606 000 606 000 374 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .