Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Konkursåpning 01.09.2020

Lokal Skateshop AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 675 000 2 466 000 315 000
Annen driftsinntekt 0 0 0
Sum driftsinntekter 1 675 000 2 466 000 315 000
Varekostnad 1 146 000 1 322 000 126 000
Beholdningsendringer 0 0 0
Lønnskostnader 810 000 956 000 162 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 10 000 10 000 2 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 403 000 356 000 127 000
Sum driftskostnader 2 369 000 2 644 000 417 000
Driftsresultat -694 000 -178 000 -102 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0
Sum annen rentekostnad 37 000 35 000 12 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 37 000 35 000 12 000
Netto finans -37 000 -35 000 -12 000
Ordinært resultat før skattekostnad -731 000 -213 000 -114 000
Skattekostnad på ordinært resultat 77 000 -48 000 -29 000
Ordinært resultat -808 000 -166 000 -85 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat -808 000 -166 000 -85 000
Avsatt utbytte 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -808 000 -166 000 -85 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 77 000 29 000
Goodwill 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 77 000 29 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 27 000 37 000 47 000
Sum varige driftsmidler 27 000 37 000 47 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 27 000 114 000 76 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 250 000 885 000 335 000
Sum varelager 250 000 885 000 335 000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5 000 45 000 65 000
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 5 000 45 000 65 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 126 000 358 000 382 000
Sum omløpsmidler 381 000 1 288 000 782 000
Sum eiendeler 408 000 1 402 000 859 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 210 000 210 000 210 000
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 371 000 201 000 201 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital -1 008 000 -250 000 -85 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -1 008 000 -250 000 -85 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital -637 000 -49 000 117 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 658 000 515 000 588 000
Sum langsiktig gjeld 658 000 515 000 588 000
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 458 000 515 000 588 000
Leverandørgjeld 194 000 478 000 41 000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 50 000 116 000 55 000
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 144 000 341 000 58 000
Sum kortsiktig gjeld 388 000 935 000 154 000
Sum gjeld 1 046 000 1 450 000 742 000
Sum egenkapital og gjeld 408 000 1 402 000 859 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % -76,7% -15,7%
Resultat av driften i % -41,4% -7,2% -32,4%
Kapitalens omløpshastighet 1,9 2,2
Bruttofortjeneste i % 31,6% 46,4% 60,0%
Overskuddsgrad i % -41,4% -7,2% -32,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 213,1% -626,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 235,6% -488,2%
Omsetning per ansatt 105 000
Omsetning per lønnskrone 2,1 2,6 1,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,0 1,4 5,1
Likviditetsgrad 2 0,3 0,4 2,9
Likviditetsgrad 3 0,3 0,4 2,5
Varelagerets omløpshastighet 4,6 1,5 0,4
Lagertid i antall dager 178,3 166,1
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % -156,1% -3,5% 13,6%
Egenkapitalandel av omsetning i % -38,0% -2,0% 37,1%
Rentedekningsgrad i % 1,6% 2,8% 1,3%
Finansieringsgrad i % 1,3% 0,2% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i % -2,4% 39,8% 187,8%
Gjeldsgrad -1,6 -29,6 6,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 95,1% 66,7% 17,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 161,3% 36,7% 68,5%
Lederlønninger 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 228 000 370 000 85 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .