Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Konkursåpning 12.03.2010

Lille Skattekammer AS

Regnskap

Resultatregnskap 2008 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 327 000
Annen driftsinntekt 225 000
Sum driftsinntekter 552 000
Varekostnad 214 000
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 39 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 3 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 217 000
Sum driftskostnader 473 000
Driftsresultat 79 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0
Sum annen renteinntekt 0
Sum annen finansinntekt 0
Sum finansinntekter 0
Sum annen rentekostnad 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 6 000
Netto finans -6 000
Ordinært resultat før skattekostnad 73 000
Skattekostnad på ordinært resultat 19 000
Ordinært resultat 54 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat 54 000
Avsatt utbytte 0
Konsernbidrag 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 54 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2008 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 0
Goodwill 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 0
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 17 000
Sum varige driftsmidler 17 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 44 000
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 44 000
Sum anleggsmidler 60 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 251 000
Sum varelager 251 000
Kundefordringer 11 000
Andre fordringer 0
Konsernfordringer 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 11 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post -19 000
Sum omløpsmidler 243 000
Sum eiendeler 303 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000
Egne aksjer 0
Overkursfond 1 000
Sum innskutt egenkapital 101 000
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital 54 000
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital 54 000
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital 155 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 0
Sum langsiktig gjeld 0
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Leverandørgjeld 101 000
Betalbar skatt 19 000
Skyldige offentlige utgifter 11 000
Utbytte 0
Kortsiktig konserngjeld 0
Annen kortsiktig gjeld 17 000
Sum kortsiktig gjeld 148 000
Sum gjeld 148 000
Sum egenkapital og gjeld 303 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2008
Totalkapitalrentabilitet i %
Resultat av driften i % 14,3%
Kapitalens omløpshastighet
Bruttofortjeneste i % 34,6%
Overskuddsgrad i % 14,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i %
Egenkapital rentabilitet etter skatt i %
Omsetning per ansatt -552 000
Omsetning per lønnskrone 14,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2008
Likviditetsgrad 1 1,6
Likviditetsgrad 2 -0,1
Likviditetsgrad 3 -0,1
Varelagerets omløpshastighet 0,9
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2008
Egenkapitalandel i % 51,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 28,1%
Rentedekningsgrad i % 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,4%
Langsiktig lagerfinansiering i % 37,8%
Gjeldsgrad 1,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 48,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0%
Lederlønninger 2008
Lønn daglig leder(e) -1 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.