Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Lekehuset partner AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 4 078 000 3 016 000 2 787 000 6 331 000
Annen driftsinntekt 845 000 13 216 000 38 517 000 37 708 000 36 463 000 38 627 000
Sum driftsinntekter 845 000 13 216 000 42 596 000 40 724 000 39 250 000 44 958 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader -4 000 5 195 000 7 910 000 5 921 000 5 986 000 5 246 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 144 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 443 000 14 773 000 32 494 000 44 872 000 30 687 000 35 595 000
Sum driftskostnader 1 439 000 19 968 000 40 404 000 50 793 000 36 673 000 40 985 000
Driftsresultat -594 000 -6 752 000 2 192 000 -10 069 000 2 577 000 3 973 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 161 000 295 000
Sum annen renteinntekt 4 000 44 000 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 85 000 106 000 138 000 76 000
Sum finansinntekter 4 000 44 000 85 000 106 000 299 000 371 000
Sum annen rentekostnad 7 000 95 000 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 7 000 95 000 184 000 33 000 338 000 341 000
Netto finans -3 000 -51 000 -99 000 73 000 -39 000 30 000
Ordinært resultat før skattekostnad -596 000 -6 803 000 2 093 000 -9 996 000 2 538 000 4 003 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 546 000 1 334 000
Ordinært resultat -596 000 -6 803 000 2 093 000 -9 996 000 1 992 000 2 669 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -596 000 -6 803 000 2 093 000 -9 996 000 1 992 000 2 669 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 1 477 000 3 431 000
Overføringer til/fra annen egenkapital -596 000 -6 803 000 2 093 000 -9 997 000 515 000 -762 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 1 847 000 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 19 000 19 000 19 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 847 000 0 0 19 000 19 000 19 000
Sum anleggsmidler 1 847 000 0 0 19 000 19 000 19 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 6 582 000 11 319 000 5 735 000 4 449 000
Andre fordringer 463 000 5 402 000 4 243 000 5 753 000 5 916 000 3 248 000
Konsernfordringer 0 323 000 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 8 086 000 12 471 000
Sum fordringer 463 000 5 725 000 10 825 000 17 071 000 19 737 000 20 169 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 803 000 1 137 000 3 610 000 4 960 000 3 060 000 4 395 000
Sum omløpsmidler 1 266 000 6 862 000 14 435 000 22 031 000 22 798 000 24 564 000
Sum eiendeler 3 113 000 6 862 000 14 435 000 22 050 000 22 816 000 24 582 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 2 500 000 2 500 000 5 329 000 5 329 000 13 250 000 13 250 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -2 154 000 -1 558 000 2 093 000 0 2 076 000 1 561 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -2 154 000 -1 558 000 2 093 000 0 2 076 000 1 561 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 346 000 942 000 7 422 000 5 329 000 15 325 000 14 811 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 279 000 279 000 742 000 809 000
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 279 000 279 000 742 000 809 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 931 000 1 128 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 279 000 279 000 742 000 809 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 2 568 000 3 968 000 2 024 000 4 765 000
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 931 000 1 128 000
Leverandørgjeld 367 000 1 027 000 1 742 000 5 381 000 933 000 1 543 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 40 000 610 000 979 000 551 000 700 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 400 000 4 853 000 1 814 000 6 114 000 2 310 000 827 000
Sum kortsiktig gjeld 2 767 000 5 920 000 6 734 000 16 442 000 6 749 000 8 963 000
Sum gjeld 2 767 000 5 920 000 7 013 000 16 721 000 7 491 000 9 772 000
Sum egenkapital og gjeld 3 113 000 6 862 000 14 435 000 22 050 000 22 816 000 24 582 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % -11,8% -63,0% 12,5% -44,4% 12,1%
Resultat av driften i % -70,3% -51,1% 5,1% -24,7% 6,6% 8,8%
Kapitalens omløpshastighet 0,2 1,2 2,3 1,8 1,7
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % -69,8% -50,8% 5,3% -24,5% 7,3% 9,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -92,5% -162,7% 32,8% -96,8% 16,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -92,5% -162,7% 32,8% -96,8% 13,2%
Omsetning per ansatt 5 324 500 6 787 333 6 541 667 7 493 000
Omsetning per lønnskrone -211,3 2,5 5,4 6,9 6,6 8,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 0,5 1,2 2,1 1,3 3,4 2,7
Likviditetsgrad 2 0,5 1,2 2,1 1,3 3,4 2,7
Likviditetsgrad 3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 11,1% 13,7% 51,4% 24,2% 67,2% 60,3%
Egenkapitalandel av omsetning i % 40,9% 7,1% 17,4% 13,1% 39,0% 32,9%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 25,1% 59,9% 10,1% 12,1%
Finansieringsgrad i % 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 8,0 6,3 0,9 3,1 0,5 0,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 88,9% 86,3% 46,7% 74,6% 29,6% 36,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 1,9% 1,3% 3,3% 3,3%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 0 0 896 000 0 1 290 000 1 290 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.