; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Konkursåpning 04.11.2003

Kontek AS

Regnskap

Resultatregnskap 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 132 000 152 000 95 000 130 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 132 000 152 000 95 000 130 000 432 000 275 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0
Lønnskostnader 64 000 75 000 7 000 34 000 277 000 197 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Andre driftskostnader 94 000 91 000 72 000 91 000 168 000 135 000
Sum driftskostnader 158 000 166 000 79 000 125 000 444 000 331 000
Driftsresultat -26 000 -14 000 16 000 5 000 -12 000 -56 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 2 000
Netto finans 0 0 0 0 0 -2 000
Ordinært resultat før skattekostnad -26 000 -14 000 16 000 5 000 -12 000 -58 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0
Ordinært resultat -26 000 -14 000 16 000 5 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0
Årsresultat -26 000 -14 000 16 000 5 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -26 000 -14 000 16 000 5 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 25 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2 000 0 0 0 3 000 9 000
Andre fordringer 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0
Sum fordringer 2 000 0 5 000 0 3 000 9 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 4 000 25 000 1 000 6 000 18 000 2 000
Sum omløpsmidler 6 000 25 000 6 000 6 000 20 000 11 000
Sum eiendeler 6 000 25 000 6 000 6 000 20 000 36 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 50 000 50 000 50 000 50 000
Egne aksjer 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0
Annen egenkapital -91 000 -65 000 -50 000 -67 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -91 000 -65 000 -50 000 -67 000 -71 000 -59 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum egenkapital -41 000 -15 000 0 -17 000 -21 000 -9 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 17 000
Leverandørgjeld 0 0 2 000 10 000 3 000 2 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 11 000 1 000 0 11 000 5 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47 000 29 000 3 000 13 000 28 000 20 000
Sum kortsiktig gjeld 47 000 40 000 6 000 23 000 42 000 45 000
Sum gjeld 47 000 40 000 6 000 23 000 42 000 45 000
Sum egenkapital og gjeld 6 000 25 000 6 000 6 000 21 000 36 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Totalkapitalrentabilitet i % -167,7% -90,3% 266,7% 37,0% -42,1%
Resultat av driften i % -19,7% -9,2% 16,8% 3,8% -2,8% -20,4%
Kapitalens omløpshastighet 8,5 9,8 15,8 9,6 15,2
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % -19,7% -9,2% 16,8% 3,8% -2,8% -20,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 92,9% 186,7% -188,2% -26,3% 80,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 92,9% 186,7% -188,2% -26,3%
Omsetning per ansatt 132 000 152 000 95 000 130 000
Omsetning per lønnskrone 2,1 2,0 13,6 3,8 1,6 1,4
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Likviditetsgrad 1 0,1 0,6 1,0 0,3 0,5 0,2
Likviditetsgrad 2 0,1 0,6 1,0 0,3 0,5 0,2
Likviditetsgrad 3 0,1 0,6 0,2 0,3 0,4 0,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Egenkapitalandel i % -683,3% -60,0% 0,0% -283,3% -100,0% -25,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % -31,1% -9,9% 0,0% -13,1% -4,9% -3,3%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,8%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -1,1 -2,7 -1,4 -2,0 -5,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 783,3% 160,0% 100,0% 383,3% 210,0% 125,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Lønn daglig leder(e) 57 000 61 000 8 000 54 000 236 000 161 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .