; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Gunnar Knutsen AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 237 325 000 231 149 000 232 360 000 243 964 000 205 586 000 212 700 000
Annen driftsinntekt 3 287 000 2 642 000 3 300 000 2 720 000 5 033 000 2 288 000
Sum driftsinntekter 240 612 000 233 790 000 235 661 000 246 684 000 210 619 000 214 988 000
Varekostnad 122 086 000 122 640 000 135 951 000 148 746 000 122 441 000 116 352 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 38 444 000 36 574 000 30 286 000 30 458 000 26 737 000 28 372 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 8 603 000 9 085 000 8 150 000 8 017 000 7 673 000 7 176 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 292 000 0 0 0 0
Andre driftskostnader 45 999 000 41 426 000 28 018 000 29 541 000 26 448 000 31 104 000
Sum driftskostnader 215 132 000 210 017 000 202 405 000 216 762 000 183 299 000 183 004 000
Driftsresultat 25 480 000 23 773 000 33 256 000 29 922 000 27 320 000 31 984 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 147 000 73 000 47 000 253 000 220 000
Sum annen renteinntekt 230 000 294 000 313 000 283 000 702 000 532 000
Sum annen finansinntekt 0 0 9 000 0 0 0
Sum finansinntekter 230 000 441 000 395 000 330 000 955 000 752 000
Sum annen rentekostnad 5 000 37 000 1 000 0 3 000 2 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 36 000 77 000 26 000 37 000 30 000 74 000
Netto finans 194 000 364 000 369 000 293 000 925 000 678 000
Ordinært resultat før skattekostnad 25 675 000 24 138 000 33 625 000 30 215 000 28 245 000 32 663 000
Skattekostnad på ordinært resultat 6 559 000 5 746 000 8 379 000 7 968 000 7 655 000 9 084 000
Ordinært resultat 19 116 000 18 391 000 25 246 000 22 247 000 20 590 000 23 579 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 19 116 000 18 391 000 25 246 000 22 247 000 20 590 000 23 579 000
Avsatt utbytte 0 18 000 000 24 000 000 18 000 000 18 000 000 16 500 000
Konsernbidrag 19 816 000 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -700 000 391 000 1 246 000 4 247 000 2 590 000 7 079 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 990 000 1 282 000 1 282 000 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 31 141 000 37 722 000 35 358 000 37 313 000 37 310 000 37 099 000
Sum varige driftsmidler 31 141 000 38 712 000 36 640 000 38 595 000 37 310 000 37 099 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 3 945 000 10 194 000 3 775 000 28 448 000 22 491 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 3 945 000 10 194 000 3 775 000 28 448 000 22 491 000
Sum anleggsmidler 31 141 000 42 657 000 46 835 000 42 370 000 65 758 000 59 590 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43 492 000 53 496 000 27 533 000 47 293 000 45 274 000 37 935 000
Andre fordringer 2 500 000 9 167 000 931 000 2 060 000 1 368 000 1 550 000
Konsernfordringer 22 252 000 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 68 244 000 62 662 000 28 463 000 49 353 000 46 642 000 39 485 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 12 174 000 28 065 000 61 071 000 41 642 000 13 166 000 26 501 000
Sum omløpsmidler 80 419 000 90 728 000 89 535 000 90 995 000 59 808 000 65 986 000
Sum eiendeler 111 560 000 133 385 000 136 370 000 133 365 000 125 566 000 125 576 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 18 544 000 18 544 000 18 544 000 18 544 000 18 544 000 18 544 000
Sum innskutt egenkapital 18 730 000 18 730 000 18 730 000 18 730 000 18 730 000 18 730 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 32 886 000 58 586 000 54 537 000 53 291 000 49 044 000 46 454 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 32 886 000 58 586 000 54 537 000 53 291 000 49 044 000 46 454 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 51 616 000 77 316 000 73 267 000 72 021 000 67 774 000 65 184 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 3 372 000 2 732 000 3 111 000 2 913 000 2 804 000 2 555 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 3 372 000 2 732 000 3 111 000 2 913 000 2 804 000 2 555 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3 372 000 2 732 000 3 111 000 2 913 000 2 804 000 2 555 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17 580 000 17 760 000 14 060 000 14 974 000 16 056 000 11 975 000
Betalbar skatt 0 6 087 000 8 181 000 7 860 000 7 406 000 8 831 000
Skyldige offentlige utgifter 5 951 000 3 051 000 3 148 000 3 708 000 4 136 000 2 629 000
Utbytte 0 18 000 000 24 000 000 18 000 000 18 000 000 16 500 000
Kortsiktig konserngjeld 25 736 000 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7 305 000 8 438 000 10 603 000 13 889 000 9 390 000 17 902 000
Sum kortsiktig gjeld 56 572 000 53 336 000 59 992 000 58 431 000 54 988 000 57 837 000
Sum gjeld 59 944 000 56 068 000 63 103 000 61 344 000 57 792 000 60 392 000
Sum egenkapital og gjeld 111 560 000 133 385 000 136 370 000 133 365 000 125 566 000 125 576 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 21,0% 18,0% 25,0% 23,4% 22,5%
Resultat av driften i % 10,6% 10,2% 14,1% 12,1% 13,0% 14,9%
Kapitalens omløpshastighet 2,0 1,7 1,7 1,9 1,7
Bruttofortjeneste i % 48,6% 46,9% 41,5% 39,0% 40,4% 45,3%
Overskuddsgrad i % 10,7% 10,4% 14,3% 12,3% 13,4% 15,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 39,8% 32,1% 46,3% 43,2% 42,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 29,7% 24,4% 34,8% 31,8% 31,0%
Omsetning per ansatt 6 852 333 5 971 889
Omsetning per lønnskrone 6,3 6,4 7,8 8,1 7,9 7,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,4 1,7 1,5 1,6 1,1 1,1
Likviditetsgrad 2 1,4 1,7 1,5 1,6 1,1 1,1
Likviditetsgrad 3 0,2 0,5 1,0 0,7 0,2 0,5
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 46,3% 58,0% 53,7% 54,0% 54,0% 51,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 21,5% 33,1% 31,1% 29,2% 32,2% 30,3%
Rentedekningsgrad i % 17,8% 20,5% 20,3% 21,1% 20,6% 23,6%
Finansieringsgrad i % 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,2 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 50,7% 40,0% 44,0% 43,8% 43,8% 46,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 3,0% 2,0% 2,3% 2,2% 2,2% 2,0%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 1 641 000 1 586 000 1 891 000 1 442 000 1 516 000 1 200 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .