; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Klinikken eiendom AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 102 000 99 000
Annen driftsinntekt 200 000 401 000 401 000 401 000 1 246 000 1 152 000
Sum driftsinntekter 200 000 401 000 401 000 401 000 1 348 000 1 251 000
Varekostnad 0 0 0 0 64 000 44 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 597 000 760 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 81 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 129 000 107 000 75 000 107 000 575 000 625 000
Sum driftskostnader 197 000 175 000 143 000 175 000 1 304 000 1 510 000
Driftsresultat 3 000 226 000 258 000 226 000 44 000 -259 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 76 000 79 000 87 000 99 000 127 000 119 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 76 000 79 000 87 000 99 000 127 000 119 000
Netto finans -76 000 -79 000 -87 000 -99 000 -127 000 -119 000
Ordinært resultat før skattekostnad -73 000 147 000 172 000 127 000 -82 000 -378 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 50 000 45 000 42 000 -21 000 -101 000
Ordinært resultat -73 000 98 000 127 000 85 000 -61 000 -277 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -73 000 98 000 127 000 85 000 -61 000 -277 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -73 000 98 000 126 000 85 000 -61 000 -277 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 50 000 95 000 136 000 116 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 50 000 95 000 136 000 116 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 602 000 2 669 000 2 737 000 2 805 000 2 873 000 2 940 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 48 000
Sum varige driftsmidler 2 602 000 2 669 000 2 737 000 2 805 000 2 873 000 2 988 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 30 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 30 000
Sum anleggsmidler 2 602 000 2 669 000 2 787 000 2 899 000 3 009 000 3 134 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 4 000 49 000
Andre fordringer 0 0 0 0 0 7 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0 4 000 55 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 67 000 188 000 175 000 84 000 54 000 23 000
Sum omløpsmidler 67 000 188 000 175 000 84 000 58 000 79 000
Sum eiendeler 2 669 000 2 858 000 2 962 000 2 983 000 3 067 000 3 212 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sum innskutt egenkapital 113 000 113 000 113 000 113 000 113 000 113 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 136 000 209 000 111 000 -15 000 -101 000 -40 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 136 000 209 000 111 000 -15 000 -101 000 -40 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 249 000 322 000 224 000 97 000 12 000 73 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 44 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 2 368 000 2 516 000 2 664 000 2 812 000 2 960 000 2 800 000
Sum langsiktig gjeld 2 368 000 2 516 000 2 664 000 2 812 000 2 960 000 2 800 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 368 000 2 516 000 2 664 000 2 812 000 2 960 000 2 844 000
Leverandørgjeld 18 000 3 000 3 000 3 000 30 000 67 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 7 000 43 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 31 000 14 000 0 68 000 8 000 0
Annen kortsiktig gjeld 3 000 3 000 71 000 3 000 50 000 185 000
Sum kortsiktig gjeld 52 000 20 000 74 000 74 000 95 000 339 000
Sum gjeld 2 420 000 2 536 000 2 738 000 2 886 000 3 055 000 3 139 000
Sum egenkapital og gjeld 2 669 000 2 858 000 2 962 000 2 983 000 3 067 000 3 212 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 0,1% 7,8% 8,7% 7,5% 1,4%
Resultat av driften i % 1,5% 56,4% 64,3% 56,4% 3,3% -20,7%
Kapitalens omløpshastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Bruttofortjeneste i % 37,3% 55,6%
Overskuddsgrad i % 1,5% 56,4% 64,3% 56,4% 3,3% -20,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -25,6% 53,8% 107,2% 233,0% -192,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -25,6% 35,9% 79,1% 156,0% -143,5%
Omsetning per ansatt 674 000 625 500
Omsetning per lønnskrone 2,3 1,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,3 9,4 2,4 1,1 0,6 0,2
Likviditetsgrad 2 1,3 9,4 2,4 1,1 0,6 0,2
Likviditetsgrad 3 1,3 9,4 2,4 1,1 0,6 0,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 9,3% 11,3% 7,6% 3,3% 0,4% 2,3%
Egenkapitalandel av omsetning i % 124,5% 80,3% 55,9% 24,2% 0,9% 5,8%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1%
Finansieringsgrad i % 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 9,7 7,9 12,2 29,8 254,6 43,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 1,9% 0,7% 2,5% 2,5% 3,1% 10,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 88,7% 88,0% 89,9% 94,3% 96,5% 87,2%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 336 000 245 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .