; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 11.12.2003 (avviklet uten konkurs)

Kappa Forenede Well AS

Regnskap

Resultatregnskap 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 64 499 000 61 876 000 62 976 000 39 727 000
Annen driftsinntekt 0 4 394 000 4 049 000 2 150 000
Sum driftsinntekter 64 499 000 66 270 000 67 025 000 41 877 000 19 675 000 14 265 000
Varekostnad 60 622 000 61 919 000 63 012 000 39 781 000 18 852 000 13 177 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 965 000 2 226 000 2 048 000 1 114 000 313 000 602 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 38 000 38 000 35 000 9 000 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 924 000 2 311 000 2 089 000 1 129 000 515 000 547 000
Sum driftskostnader 64 549 000 66 494 000 67 184 000 42 033 000 19 679 000 14 326 000
Driftsresultat -50 000 -224 000 -159 000 -156 000 -4 000 -61 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 269 000 182 000 150 000
Sum annen finansinntekt 191 000 2 000 0 0
Sum finansinntekter 191 000 271 000 182 000 150 000 67 000 26 000
Sum annen rentekostnad 0 3 000 1 000 2 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0
Sum finanskostnader 92 000 24 000 17 000 8 000 2 000 3 000
Netto finans 99 000 247 000 165 000 142 000 65 000 23 000
Ordinært resultat før skattekostnad 49 000 23 000 6 000 -14 000 62 000 -38 000
Skattekostnad på ordinært resultat 48 000 19 000 20 000 5 000
Ordinært resultat 1 000 4 000 -14 000 -19 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0
Årsresultat 1 000 4 000 -14 000 -19 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 000 4 000 -14 000 -19 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 34 000 73 000 111 000 125 000
Sum varige driftsmidler 34 000 73 000 111 000 125 000 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 243 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 243 000 0 0
Sum anleggsmidler 34 000 73 000 111 000 368 000 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0
Ferdigvarer 253 000 253 000 178 000 0
Sum varelager 253 000 253 000 178 000 0 0 0
Kundefordringer 6 388 000 8 406 000 8 237 000 7 861 000 2 422 000 1 591 000
Andre fordringer 245 000 836 000 74 000 38 000 198 000 251 000
Konsernfordringer 0 0 516 000 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0
Sum fordringer 6 633 000 9 242 000 8 827 000 7 899 000 2 620 000 1 842 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 3 159 000 6 815 000 2 835 000 4 053 000 2 041 000 2 343 000
Sum omløpsmidler 10 045 000 16 310 000 11 840 000 11 952 000 4 661 000 4 186 000
Sum eiendeler 10 079 000 16 383 000 11 951 000 12 320 000 4 661 000 4 186 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0
Annen egenkapital -11 000 -13 000 -16 000 -3 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -11 000 -13 000 -16 000 -3 000 17 000 -38 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum egenkapital 89 000 87 000 84 000 97 000 117 000 62 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 8 000 5 000 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8 000 5 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 8 000 5 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1 047 000 762 000 1 443 000 784 000 339 000 401 000
Betalbar skatt 48 000 23 000 16 000 0 7 000 0
Skyldige offentlige utgifter 359 000 187 000 145 000 337 000 13 000 63 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 8 514 000 14 911 000 10 255 000 10 901 000
Annen kortsiktig gjeld 22 000 413 000 0 196 000 4 185 000 3 660 000
Sum kortsiktig gjeld 9 990 000 16 296 000 11 859 000 12 218 000 4 545 000 4 125 000
Sum gjeld 9 990 000 16 296 000 11 867 000 12 223 000 4 545 000 4 125 000
Sum egenkapital og gjeld 10 079 000 16 383 000 11 951 000 12 320 000 4 662 000 4 187 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Totalkapitalrentabilitet i % 1,1% 0,3% 0,2% -0,1% 1,4%
Resultat av driften i % -0,1% -0,3% -0,2% -0,4% 0,0% -0,4%
Kapitalens omløpshastighet 4,9 4,7 5,5 4,9 4,4
Bruttofortjeneste i % 6,0% -0,1% -0,1% -0,1%
Overskuddsgrad i % 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% -0,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 55,7% 26,9% 6,6% -13,1% 69,3%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 1,1% 4,7% -15,5% -17,8%
Omsetning per ansatt 21 499 667 16 567 500 16 756 250 10 469 250
Omsetning per lønnskrone 32,8 29,8 32,7 37,6 62,9 23,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Likviditetsgrad 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Likviditetsgrad 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Likviditetsgrad 3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6
Varelagerets omløpshastighet 239,6 244,7 354,0
Lagertid i antall dager 1,5 1,3 0,5 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Egenkapitalandel i % 0,9% 0,5% 0,7% 0,8% 2,5% 1,5%
Egenkapitalandel av omsetning i % 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,6% 0,4%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 1000,0% 1000,0%
Finansieringsgrad i % 0,4% 0,8% 1,2% 3,6% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 21,7% 5,5% -10,7%
Gjeldsgrad 112,2 187,3 141,3 126,0 38,8 66,5
Kortsiktig gjeldsandel i % 99,1% 99,5% 99,2% 99,2% 97,5% 98,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Lønn daglig leder(e) 0 -1 000 -1 000 207 000 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .