; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Kalbakken Kjøtt AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 51 678 000 58 685 000 66 701 000 50 355 000 40 736 000 37 528 000
Annen driftsinntekt 46 000 808 000 308 000 536 000 42 000 203 000
Sum driftsinntekter 51 724 000 59 493 000 67 009 000 50 891 000 40 779 000 37 731 000
Varekostnad 46 145 000 50 202 000 54 804 000 42 391 000 33 425 000 30 098 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 3 596 000 4 234 000 6 935 000 5 352 000 4 479 000 3 548 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 276 000 117 000 523 000 396 000 288 000 263 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 3 822 000 3 843 000 4 747 000 3 872 000 3 835 000 3 225 000
Sum driftskostnader 53 839 000 58 396 000 67 009 000 52 011 000 42 027 000 37 134 000
Driftsresultat -2 115 000 1 097 000 0 -1 120 000 -1 248 000 597 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 2 000 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 11 000 75 000 110 000 82 000 60 000 36 000
Sum annen finansinntekt 3 000 4 000 2 000 2 000 5 000 0
Sum finansinntekter 14 000 79 000 114 000 86 000 65 000 49 000
Sum annen rentekostnad 153 000 240 000 361 000 179 000 106 000 124 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 200 000 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 354 000 240 000 361 000 179 000 111 000 124 000
Netto finans -340 000 -161 000 -247 000 -93 000 -46 000 -75 000
Ordinært resultat før skattekostnad -2 454 000 936 000 -246 000 -1 212 000 -1 295 000 522 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 -34 000 93 000
Ordinært resultat -2 454 000 936 000 -246 000 -1 212 000 -1 260 000 428 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -2 454 000 936 000 -246 000 -1 212 000 -1 260 000 428 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -2 454 000 936 000 -246 000 -1 212 000 -1 260 000 428 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 169 000 59 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 942 000 1 217 000 900 000 1 087 000 728 000 971 000
Sum varige driftsmidler 942 000 1 217 000 900 000 1 256 000 786 000 971 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 1 400 000 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 192 000 0 618 000 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 62 000 0 5 000 17 000 27 000 43 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 654 000 0 622 000 17 000 27 000 43 000
Sum anleggsmidler 2 596 000 1 217 000 1 522 000 1 273 000 813 000 1 014 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 2 544 000 2 033 000 2 001 000 2 709 000 2 697 000 1 948 000
Sum varelager 2 544 000 2 033 000 2 001 000 2 709 000 2 697 000 1 948 000
Kundefordringer 3 746 000 2 716 000 3 786 000 4 176 000 3 491 000 2 566 000
Andre fordringer 338 000 107 000 62 000 75 000 86 000 211 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 4 084 000 2 822 000 3 847 000 4 252 000 3 577 000 2 778 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 66 000 66 000 66 000 33 000 31 000 37 000
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 66 000 66 000 66 000 33 000 31 000 37 000
Kasse/bank/post 182 000 117 000 931 000 235 000 685 000 330 000
Sum omløpsmidler 6 876 000 5 039 000 6 846 000 7 228 000 6 990 000 5 092 000
Sum eiendeler 9 472 000 6 256 000 8 368 000 8 501 000 7 803 000 6 106 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -4 160 000 -1 705 000 -2 641 000 -1 770 000 -557 000 703 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -4 160 000 -1 705 000 -2 641 000 -1 770 000 -557 000 703 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -4 010 000 -1 555 000 -2 491 000 -1 620 000 -407 000 853 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 34 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 34 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 1 564 000 669 000 1 522 000 1 535 000 1 678 000 887 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 4 853 000 2 870 000 2 759 000 1 567 000 1 203 000 528 000
Sum langsiktig gjeld 4 853 000 2 870 000 2 759 000 1 567 000 1 203 000 562 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 444 000 1 658 000 2 153 000 2 352 000 2 086 000 1 415 000
Leverandørgjeld 5 968 000 3 333 000 5 267 000 4 398 000 3 801 000 1 826 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 59 000
Skyldige offentlige utgifter 401 000 274 000 515 000 627 000 297 000 467 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 696 000 665 000 797 000 1 993 000 1 232 000 1 452 000
Sum kortsiktig gjeld 8 629 000 4 941 000 8 101 000 8 553 000 7 008 000 4 691 000
Sum gjeld 13 482 000 7 811 000 10 860 000 10 120 000 8 211 000 5 253 000
Sum egenkapital og gjeld 9 472 000 6 256 000 8 368 000 8 501 000 7 803 000 6 106 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % -26,7% 16,1% 1,4% -12,7% -17,0%
Resultat av driften i % -4,1% 1,8% 0,0% -2,2% -3,1% 1,6%
Kapitalens omløpshastighet 6,6 8,1 7,9 6,2 5,9
Bruttofortjeneste i % 10,7% 14,5% 17,8% 15,8% 17,9% 19,8%
Overskuddsgrad i % -4,1% 2,0% 0,2% -2,0% -2,9% 1,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 88,2% -46,3% 12,0% 119,6% -580,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 88,2% -46,3% 12,0% 119,6% -565,0%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 14,4 14,1 9,7 9,5 9,1 10,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,1
Likviditetsgrad 2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Varelagerets omløpshastighet 18,1 24,7 27,4 15,6 12,4 15,5
Lagertid i antall dager 17,9 14,5 15,5 23,0 25,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % -42,3% -24,9% -29,8% -19,1% -5,2% 14,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % -7,8% -2,6% -3,7% -3,2% -1,0% 2,3%
Rentedekningsgrad i % 2,8% 2,7% 3,9% 6,5% 6,8% 9,4%
Finansieringsgrad i % 3,1% 0,9% 5,7% -24,0% 1,0% 0,7%
Langsiktig lagerfinansiering i % -68,9% 4,8% -62,7% -48,9% -0,6% 20,6%
Gjeldsgrad -3,4 -5,0 -4,4 -6,2 -20,2 6,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 91,1% 79,0% 96,8% 100,6% 89,8% 76,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 51,2% 45,9% 33,0% 18,4% 15,4% 9,2%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 1 058 000 0 960 000 1 010 000 835 000 701 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .