Hopp til innhold

Regnskapstall.no

K. Aspelund AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 8 784 000 12 408 000 11 845 000 14 963 000 14 409 000 12 115 000
Annen driftsinntekt 11 848 000 13 929 000 13 993 000 13 942 000 13 660 000 13 836 000
Sum driftsinntekter 20 632 000 26 337 000 25 838 000 28 906 000 28 069 000 25 951 000
Varekostnad 6 283 000 8 233 000 7 301 000 10 014 000 7 477 000 7 356 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 7 206 000 7 022 000 7 444 000 6 603 000 5 197 000 5 012 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 1 765 000 1 730 000 2 940 000 3 122 000 3 148 000 4 364 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 5 441 000 6 385 000 6 404 000 7 042 000 7 778 000 7 405 000
Sum driftskostnader 20 695 000 23 370 000 24 089 000 26 781 000 23 600 000 24 137 000
Driftsresultat -63 000 2 967 000 1 749 000 2 125 000 4 469 000 1 814 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 4 000 23 000 18 000 21 000 18 000 47 000
Sum annen finansinntekt 6 000 3 000 1 000 0 0 0
Sum finansinntekter 10 000 26 000 19 000 21 000 18 000 47 000
Sum annen rentekostnad 17 000 21 000 9 000 324 000 4 000 1 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 17 000 21 000 9 000 324 000 4 000 1 000
Netto finans -7 000 5 000 10 000 -303 000 14 000 46 000
Ordinært resultat før skattekostnad -72 000 2 971 000 1 759 000 1 822 000 4 483 000 1 860 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 619 000 532 000 504 000 1 201 000 509 000
Ordinært resultat -72 000 2 352 000 1 227 000 1 319 000 3 282 000 1 351 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 169 000 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 169 000 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 42 000 0
Årsresultat -72 000 2 352 000 1 227 000 1 319 000 3 408 000 1 351 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -72 000 2 352 000 1 227 000 1 319 000 3 408 000 1 351 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 4 695 000 3 536 000 4 699 000 6 350 000 6 793 000 7 756 000
Sum varige driftsmidler 4 695 000 3 536 000 4 699 000 6 350 000 6 793 000 7 756 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 1 343 000 1 341 000 349 000 13 000 8 000 7 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 343 000 1 341 000 349 000 13 000 8 000 7 000
Sum anleggsmidler 6 037 000 4 877 000 5 048 000 6 363 000 6 801 000 7 763 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 2 815 000 2 542 000 2 250 000 2 555 000 2 218 000 1 784 000
Sum varelager 2 815 000 2 542 000 2 250 000 2 555 000 2 218 000 1 784 000
Kundefordringer 2 265 000 1 984 000 3 027 000 2 341 000 3 384 000 1 457 000
Andre fordringer 1 124 000 2 329 000 1 883 000 422 000 701 000 459 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 3 389 000 4 313 000 4 910 000 2 763 000 4 085 000 1 917 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 9 122 000 10 787 000 7 335 000 12 412 000 10 711 000 7 214 000
Sum omløpsmidler 15 327 000 17 643 000 14 495 000 17 731 000 17 014 000 10 914 000
Sum eiendeler 21 364 000 22 520 000 19 544 000 24 094 000 23 815 000 18 677 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 860 000 860 000 860 000 860 000 860 000 860 000
Sum innskutt egenkapital 6 839 000 6 839 000 6 839 000 6 839 000 6 839 000 6 839 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 12 326 000 12 397 000 10 045 000 8 819 000 7 500 000 4 092 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 12 326 000 12 397 000 10 045 000 8 819 000 7 500 000 4 092 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 19 164 000 19 236 000 16 884 000 15 657 000 14 339 000 10 930 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 18 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 18 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 18 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 380 000 909 000 542 000 1 368 000 820 000 1 044 000
Betalbar skatt 0 619 000 532 000 504 000 1 262 000 814 000
Skyldige offentlige utgifter 823 000 954 000 773 000 786 000 783 000 388 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 4 945 000 4 945 000 4 945 000
Annen kortsiktig gjeld 997 000 802 000 813 000 833 000 1 666 000 537 000
Sum kortsiktig gjeld 2 200 000 3 284 000 2 660 000 8 436 000 9 476 000 7 728 000
Sum gjeld 2 200 000 3 284 000 2 660 000 8 436 000 9 476 000 7 746 000
Sum egenkapital og gjeld 21 364 000 22 520 000 19 544 000 24 094 000 23 815 000 18 677 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % -0,3% 14,2% 8,1% 9,0% 21,1%
Resultat av driften i % -0,3% 11,3% 6,8% 7,4% 15,9% 7,0%
Kapitalens omløpshastighet 0,9 1,3 1,2 1,2 1,3
Bruttofortjeneste i % 28,5% 33,6% 38,4% 33,1% 48,1% 39,3%
Overskuddsgrad i % -0,3% 11,4% 6,8% 7,4% 16,0% 7,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -0,4% 16,5% 10,8% 12,1% 35,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -0,4% 13,0% 7,5% 8,8% 27,0%
Omsetning per ansatt 3 508 625 3 243 875
Omsetning per lønnskrone 2,9 3,8 3,5 4,4 5,4 5,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 7,0 5,4 5,4 2,1 1,8 1,4
Likviditetsgrad 2 5,7 4,6 4,6 1,8 1,6 1,2
Likviditetsgrad 3 4,1 3,3 2,8 1,5 1,1 0,9
Varelagerets omløpshastighet 2,2 3,2 3,2 3,9 3,4 4,1
Lagertid i antall dager 153,5 104,8 118,5 85,8 96,3
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 89,7% 85,4% 86,4% 65,0% 60,2% 58,5%
Egenkapitalandel av omsetning i % 92,9% 73,0% 65,3% 54,2% 51,1% 42,1%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 430,3%
Finansieringsgrad i % 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,7%
Langsiktig lagerfinansiering i % 466,3% 564,9% 526,0% 363,8% 339,9% 178,5%
Gjeldsgrad 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 10,3% 14,6% 13,6% 35,0% 39,8% 41,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 1 108 000 0 981 000 815 000 354 000 342 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .