; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 07.12.2009 (avviklet uten konkurs)

Junor AS

Regnskap

Resultatregnskap 2008 2007 2006 Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 50 000 47 000
Annen driftsinntekt 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 50 000 47 000
Varekostnad -168 000 39 000 167 000
Beholdningsendringer 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 12 000 12 000 12 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 32 000 37 000 152 000
Sum driftskostnader -124 000 88 000 331 000
Driftsresultat 124 000 -38 000 -284 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0
Netto finans 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 124 000 -38 000 -284 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0
Ordinært resultat 124 000 -38 000 -284 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 124 000 -38 000 -284 000
Avsatt utbytte 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 124 000 -38 000 -284 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2008 2007 2006 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 12 000 24 000
Sum varige driftsmidler 0 12 000 24 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 12 000 24 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 39 000
Sum varelager 0 0 39 000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 23 000
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 0 0 23 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 0 10 000 494 000
Sum omløpsmidler 0 10 000 556 000
Sum eiendeler 0 22 000 580 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 140 000 140 000 140 000
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 140 000 140 000 140 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital -195 000 -319 000 -280 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -195 000 -319 000 -280 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital -55 000 -179 000 -140 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 130 000 645 000
Sum langsiktig gjeld 0 130 000 645 000
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 130 000 645 000
Leverandørgjeld 1 000 1 000 -3 000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter -6 000 24 000 12 000
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60 000 46 000 66 000
Sum kortsiktig gjeld 55 000 71 000 75 000
Sum gjeld 55 000 201 000 720 000
Sum egenkapital og gjeld 0 22 000 580 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2008 2007 2006
Totalkapitalrentabilitet i % 1127,3% -12,6%
Resultat av driften i % -76,0% -604,3%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,2
Bruttofortjeneste i % 22,0% -255,3%
Overskuddsgrad i % -76,0% -604,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -106,0% 23,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -106,0% 23,8%
Omsetning per ansatt 0 -50 000 -47 000
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2008 2007 2006
Likviditetsgrad 1 0,0 0,1 7,4
Likviditetsgrad 2 0,0 0,1 6,9
Likviditetsgrad 3 0,0 0,1 6,6
Varelagerets omløpshastighet 4,3
Lagertid i antall dager 0,0 180,0
Soliditetsanalyse 2008 2007 2006
Egenkapitalandel i % -813,6% -24,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % -358,0% -297,9%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 1,6% 1,1%
Finansieringsgrad i % 0,0% -0,2% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 1233,3%
Gjeldsgrad -1,0 -1,1 -5,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 322,7% 12,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 590,9% 111,2%
Lederlønninger 2008 2007 2006
Lønn daglig leder(e) 0 0 -1 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .