Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Jessen United AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 87 000
Annen driftsinntekt 0
Sum driftsinntekter 87 000
Varekostnad 0
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 28 000
Sum driftskostnader 28 000
Driftsresultat 59 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0
Sum annen renteinntekt 0
Sum annen finansinntekt 0
Sum finansinntekter 0
Sum annen rentekostnad 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 0
Netto finans 0
Ordinært resultat før skattekostnad 59 000
Skattekostnad på ordinært resultat 13 000
Ordinært resultat 46 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat 46 000
Avsatt utbytte 0
Konsernbidrag 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 46 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 0
Goodwill 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 0
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0
Sum varige driftsmidler 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 50 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 50 000
Sum anleggsmidler 50 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 0
Sum varelager 0
Kundefordringer 58 000
Andre fordringer 0
Konsernfordringer 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 58 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post 119 000
Sum omløpsmidler 177 000
Sum eiendeler 227 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000
Egne aksjer 0
Overkursfond 0
Sum innskutt egenkapital 19 000
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital 46 000
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital 46 000
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital 65 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 0
Sum langsiktig gjeld 0
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Leverandørgjeld 24 000
Betalbar skatt 13 000
Skyldige offentlige utgifter 10 000
Utbytte 0
Kortsiktig konserngjeld 0
Annen kortsiktig gjeld 116 000
Sum kortsiktig gjeld 163 000
Sum gjeld 163 000
Sum egenkapital og gjeld 227 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021
Totalkapitalrentabilitet i %
Resultat av driften i % 67,8%
Kapitalens omløpshastighet
Bruttofortjeneste i % 100,0%
Overskuddsgrad i % 67,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i %
Egenkapital rentabilitet etter skatt i %
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021
Likviditetsgrad 1 1,1
Likviditetsgrad 2 1,1
Likviditetsgrad 3 0,7
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021
Egenkapitalandel i % 28,6%
Egenkapitalandel av omsetning i % 74,7%
Rentedekningsgrad i % 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,8%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 2,5
Kortsiktig gjeldsandel i % 71,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0%
Lederlønninger 2021
Lønn daglig leder(e) 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .