Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Industriens og Eksportens Hus AS

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 000 0 3 000 418 000 269 000 93 000
Annen driftsinntekt 275 186 000 382 958 000 118 753 000 178 160 000 92 148 000 97 237 000
Sum driftsinntekter 275 187 000 382 958 000 118 757 000 178 579 000 92 417 000 97 330 000
Varekostnad 32 000 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 1 215 000 657 000 207 000 205 000 11 828 000 11 501 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 4 945 000 10 385 000 16 352 000 9 282 000 12 567 000 17 988 000
Sum driftskostnader 6 192 000 11 042 000 16 559 000 9 487 000 24 395 000 29 489 000
Driftsresultat 268 995 000 371 916 000 102 198 000 169 092 000 68 022 000 67 841 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 71 000 75 000 538 000 75 000 62 000 125 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 71 000 75 000 538 000 75 000 62 000 125 000
Sum annen rentekostnad 47 367 000 49 157 000 49 858 000 44 255 000 43 217 000 50 764 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 48 158 000 49 951 000 51 408 000 45 726 000 44 796 000 51 454 000
Netto finans -48 087 000 -49 876 000 -50 870 000 -45 651 000 -44 734 000 -51 329 000
Ordinært resultat før skattekostnad 220 908 000 322 040 000 51 328 000 123 442 000 23 289 000 16 511 000
Skattekostnad på ordinært resultat 48 607 000 70 854 000 11 282 000 11 542 000 -3 922 000 -5 171 000
Ordinært resultat 172 300 000 251 186 000 40 046 000 111 900 000 27 211 000 21 683 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 172 300 000 251 186 000 40 046 000 111 900 000 27 211 000 21 683 000
Avsatt utbytte 0 0 0 160 000 000 30 000 000 30 000 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 172 300 000 251 186 000 40 046 000 -48 100 000 -2 789 000 -8 317 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 145 032 000 149 686 000
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 145 032 000 149 686 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 980 000 000 2 770 000 000 2 455 000 000 2 400 000 000 1 310 115 000 1 297 799 000
Maskiner og anlegg 5 528 000 4 549 000 706 000 913 000 83 000 83 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2 985 528 000 2 774 549 000 2 455 706 000 2 400 913 000 1 310 198 000 1 297 882 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 956 000 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 956 000 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2 986 484 000 2 774 549 000 2 455 706 000 2 400 913 000 1 455 229 000 1 447 568 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32 283 000 28 137 000 19 820 000 25 249 000 22 452 000 28 065 000
Andre fordringer 3 976 000 6 000 113 000 1 079 000 200 000 38 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 36 259 000 28 143 000 19 933 000 26 327 000 22 653 000 28 103 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 10 190 000 27 342 000 23 636 000 12 338 000 10 328 000 9 529 000
Sum omløpsmidler 46 449 000 55 486 000 43 569 000 38 666 000 32 980 000 37 632 000
Sum eiendeler 3 032 933 000 2 830 035 000 2 499 275 000 2 439 579 000 1 488 210 000 1 485 200 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 2 810 000 2 810 000 2 810 000 2 810 000 2 810 000 2 810 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 2 810 000 2 810 000 2 810 000 2 810 000 2 810 000 2 810 000
Fond for vurderingsforskjeller 699 810 000 699 810 000 699 810 000 699 810 000 0 0
Annen egenkapital 492 786 000 320 486 000 69 300 000 29 254 000 163 834 000 166 623 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 192 596 000 1 020 296 000 769 110 000 729 064 000 163 834 000 166 623 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 195 406 000 1 023 106 000 771 920 000 731 874 000 166 644 000 169 433 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 581 308 000 534 942 000 465 155 000 453 873 000 222 375 000 226 297 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 581 308 000 534 942 000 465 155 000 453 873 000 222 375 000 226 297 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 1 200 738 000 1 228 997 000 1 220 156 000 1 047 022 000 1 033 145 000 1 021 399 000
Sum langsiktig gjeld 1 782 046 000 1 763 939 000 1 685 311 000 1 500 895 000 1 255 520 000 1 247 696 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 200 738 000 1 228 997 000 1 220 156 000 0 1 033 145 000 1 021 399 000
Leverandørgjeld 5 188 000 2 467 000 5 517 000 2 612 000 3 926 000 4 052 000
Betalbar skatt 1 987 000 1 067 000 0 6 568 000 0 0
Skyldige offentlige utgifter 4 316 000 3 595 000 3 038 000 4 365 000 2 521 000 4 421 000
Utbytte 0 0 0 160 000 000 30 000 000 30 000 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43 990 000 35 861 000 33 489 000 33 264 000 29 599 000 29 597 000
Sum kortsiktig gjeld 55 481 000 42 990 000 42 044 000 206 809 000 66 046 000 68 070 000
Sum gjeld 1 837 527 000 1 806 929 000 1 727 355 000 1 707 704 000 1 321 566 000 1 315 766 000
Sum egenkapital og gjeld 3 032 933 000 2 830 035 000 2 499 275 000 2 439 579 000 1 488 210 000 1 485 200 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 9,2% 14,0% 4,2% 8,6% 4,6%
Resultat av driften i % 97,7% 97,1% 86,1% 94,7% 73,6% 69,7%
Kapitalens omløpshastighet 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Bruttofortjeneste i % -3100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 97,8% 97,1% 86,5% 94,7% 73,7% 69,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 19,9% 35,9% 6,8% 27,5% 13,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 15,5% 28,0% 5,3% 24,9% 16,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 0,8 1,3 1,0 0,2 0,5 0,6
Likviditetsgrad 2 0,8 1,3 1,0 0,2 0,5 0,6
Likviditetsgrad 3 0,2 0,6 0,6 0,1 0,2 0,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 39,4% 36,2% 30,9% 30,0% 11,2% 11,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 434,4% 267,2% 650,0% 409,8% 180,3% 174,1%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,5 1,8 2,2 2,3 7,9 7,8
Kortsiktig gjeldsandel i % 1,8% 1,5% 1,7% 8,5% 4,4% 4,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 58,8% 62,3% 67,4% 61,5% 84,4% 84,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .